1 1 Yaa myiny kuja'ay ja Jesukristë y'aptëjk, Abraham y'u'unk y'ok ets David y'u'unk y'ok. 2 Abraham yë'ë teety'ajtë Isaac, Isaac yë'ë teety'ajtë Jacob, Jacob yë'ë teety'ajtë Judá mëët yë myëkä'äxtëjk. 3 Judá yë'ë teety'ajtë Fares ets Zérah ets Fares ets Zérah yë'ë tyaak'ajtë Tamar. Fares yë'ë teety'ajtë Esrom, Esrom yë'ë teety'ajtë Aram, 4 Aram yë'ë teety'ajtë Aminadab, Aminadab yë'ë teety'ajtë Nahasón, Nahasón yë'ë teety'ajtë Salmón, 5 Salmón yë'ë teety'ajtë Booz, yë Booz yë'ë Rahab tyaak'ajt, Booz yë'ë teety'ajtë Obed ets Obed, yë'ë Ruth tyaak'ajt. Obed yë'ë teety'ajtë Jesé, 6 Yë Jesé yë'ë teety'ajtë David. Yë yajkutujkpë David yë'ë teety'ajtë Salomón, yë Salomón yë'ë tyaak'ajt yë Urías yë tyo'oxytyëjk. 7 Salomón yë'ë teety'ajtë Roboam, Roboam yë'ë teety'ajtë Abías, Abías yë'ë teety'ajtë yë Asá, 8 Asá yë'ë teety'ajtë Josafat, Josafat yë'ë teety'ajtë Joram, Joram yë'ë teety'ajtë Uzías, 9 Uzías yë'ë teety'ajtë Jotam, Jotam yë'ë teety'ajtë Acaz, Acaz yë'ë teety'ajtë Ezequías, 10 Ezequías yë'ë teety'ajtë Manasés, Manasés yë'ë teety'ajtë Amón, Amón yë'ë teety'ajtë Josías, 11 Josías yë'ë teety'ajtë Jeconías mëët yë myëkä'äxtëjk ko ojts ja Israel ja'ay yajtsum yajmatstë ets yajmënëjkxtë Babilonyë. 12 Ojts jam wiinkpë myëkä'äxtëjk jyaak mëxu'unk'atë. Jeconías yë'ë teety'ajtë Salatiel, Salatiel yë'ë teety'ajtë Zorobabel, 13 Zorobabel yë'ë teety'ajtë Abihud, Abihud yë'ë teety'ajtë Eliaquim, Eliaquim yë'ë teety'ajtë Azor, 14 Azor yë'ë teety'ajtë Sadoc, Sadoc yë'ë teety'ajtë Aquim, Aquim yë'ë teety'ajtë Eliud, 15 Eliud yë'ë teety'ajtë Eleazar, Eleazar yë'ë teety'ajtë Matán, Matán yë'ë teety'ajtë Jacob, 16 Jacob yë'ë teety'ajtë José, mëti'ipë Maria mëët pyijkyën ets tyajmëxu'unk'ajtë yë Jesús, mëti'ipë ojts yajtijyën näjyëtu'un Kristë. 17 Majkmajkts najtskä'äxë tpaty ko tsyo'ontä'äky ma Abraham ets jyä'ty ma David. David jatëkok tyuktso'ontäkpy majkmajkts najtskä'äxë koonëm ja Israel ja'ay yajmënëjkxtë Babilonyë. Ënät ja wiinkpë tsyo'ontäky ja majkmajkts najtskä'äxë mapaat ja Kristë myiiny naaxwiiny. 18 Jëtu'un ja Wintsën Jesukristë myiiny kye'exy. Yë Maria, ja Jesús tyaak, yë'ë ënäty mëët ja José tsyëënëja'any. Ka'anëm ënäty tsyëënëtë tääts ja Maria ojts wyi'imy u'unk mëët, ja Wintsën ja myëk'ajtën y'oyajtën ojts tyukëtä'äkyë. 19 Ja José, mëti'ipë Maria mëët ajaaymyuky y'ityën, oyjyä'äy ijty, ka'ap ojts t'ëxmatsa'any mayjyä'äy itkujky tsëtyu'unmëët, jëtu'un tjatukniwinma'ayëy ets ayu'utsy tja'ëxmatsany. 20 Tëë ënäty ja José jëtu'un myäy tyäjy ko ojts t'ixy kuma'ayjoty tu'uk ja Wintsën ja y'anklës. Tääts ojts y'ënë'ëmxëty: José, David yë tyëëmp y'aats, këtii xytsyë'ëkë ko xytyo'oxytyëjk'atëty yë Maria, yajminäämpy tu'uk yë mëxu'unk, Kënu'kxypyë Mëk'ajtënkyëjxm. 21 Ye'eytyëjk y'ita'any. Jä'ä xytyukxëëwatëty Jesús, jä'ä ko ja jyä'äy tyajpokynyiwa'atsa'any. 22 Jëtu'un ya'atë tyuunë jyajtë ets y'atëwëty mëti'ipë Tios tyukkajpxnajxën ja kyäjpxynyajxpë: 23 U'unkpaataanp tu'uk ja to'oxy'ëna'k, ets Emanuel ja y'U'unk txëëwatëty. Mëti'ipë tyijpy: Tios ëëts mëët n'ijtëm. 24 Ets ko José myä'äypyëti'ky, tääts tuuny wi'ix ënäty ja Wintsën ja y'anklës të y'ënë'ëmxëtyën, tääts ja Maria ojts tpëky t'uuky. 25 Ka'ap yë José mëët yë Maria myaamujky ijxtëm yë ja'ay tsyëënëtën tëëpë pyëktën, koonëm ja Maria tpaty tu'uk ja y'u'unk ets tukxëëwajty Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52