1 1 อ อี้ง นอ เก กแช่ เยซู คริ้ อ ไท้ะ อ บ้อง พี่ อ เก จ๊าวแพเดง ดาเว อ ชื้อ อ ชะ. จ๊าวแพเดง ดาเว นอ เก อาบราฮาง อ ชื้อ อ ชะ. 2 อาบราฮาง เก อี้งซฮ้ะ อ แพ่. อี้งซฮ้ะ เก ยาคุ้ อ แพ่. ยาคุ้ เก ยูดา ดี๊ อ พื่ง แคว๊ ซีง อ แพ่. 3 ยูดา เก เปเร ดี๊ เซรา อ แพ่. อ มู่ อ เม้ง น่าง ทามา. เปเร เก เฮโรง อ แพ่. เฮโรง เก ราง อ แพ่. 4 ราง เก อางมีนาด้ะ อ แพ่. อางมีนาด้ะ เก นาโซง อ แพ่. นาโซง เก ซาโมง อ แพ่. 5 ซาโมง เก โบอ้ะ อ แพ่. อ มู่ อ เม้ง น่าง ราฮ้ะ. โบอ้ะ เก โอเบ อ แพ่. อ มู่ อ เม้ง น่าง รุ้. โอเบ เก เยซี อ แพ่. 6 เยซี เก จ๊าวแพเดง ดาเว อ แพ่. ดาเว เก ซาโลโม อ แพ่ (ซาโลโม อ มู่ นอ ลู่ง อ ซ๊างคู นอ เก อูรียา อ แม๊). 7 ซาโลโม เก เรโฮโบอาง อ แพ่. เรโฮโบอาง เก อาบียา อ แพ่. อาบียา เก อาซา อ แพ่. 8 อาซา เก เยโฮชาฟ้ะ อ แพ่. เยโฮชาฟ้ะ เก โยราง อ แพ่. โยราง เก อูซียา อ แพ่. 9 อูซียา เก โยทาง อ แพ่. โยทาง เก อาฮ้ะ อ แพ่. อาฮ้ะ เก เฮเซคียา อ แพ่. 10 เฮเซคียา เก มน้ะเซ อ แพ่. มน้ะเซ เก อาโม อ แพ่. อาโม เก โยซียา อ แพ่. 11 โยซียา เก เยโคนียา ดี๊ อ พื่ง แคว๊ ซีง อ แพ่. ล ว๊าง แย๊ พี่ โพล้ง อี้งซลาเอง แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง. 12 ท๊อง ท อ แค๊ พี่ โพล้ง อี้งซลาเอง แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง นอ      โพล้ง ล แพ นอ อ เม้ง โอ บี่ อี้ง      เยโคนียา เก เชอางทีเอง อ แพ่. เชอางทีเอง เก เซรูบาเบง อ แพ่. 13 เซรูบาเบง เก อาบียุ้ อ แพ่. อาบียุ้ เก เอลียาคีง อ แพ่. เอลียาคีง เก อาโซ อ แพ่. 14 อาโซ เก ซาโด อ แพ่. ซาโด เก อาคีง อ แพ่. อาคีง เก เอลีอุ้ อ แพ่. 15 เอลีอุ้ เก เอเลอาซา อ แพ่. เอเลอาซา เก ม้ะทาง อ แพ่. ม้ะทาง เก ยาคุ้ อ แพ่. 16 ยาคุ้ เก โยซิ้ อ แพ่. โยซิ้ เก น่าง มารียา อ แว้. น่าง มารียา นอ เก กแช่ เยซู อ มู่      เยซู พี่ อ กุ้ เว๊ คริ้ ล แฌ้ นอ. 17 อ นอ ดว้ะ ท๊อง อาบราฮาง ท้อง ลู่ง จ๊าวแพเดง ดาเว โอ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้. ดี๊ ดว้ะ ท๊อง จ๊าวแพเดง ดาเว ลี้ ท้อง ลู่ง ท อ แค๊ พี่ แบ ลี้ เก โพล้ง บาบีโลง อ ฆ่อง โอ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้. ดี๊ ดว้ะ ท๊อง ล พ๊า แย๊ นอ ท้อง ลู่ง กแช่ เยซู คริ้ กึ ทาง นอ โอ เว๊ ล ชี๊ง ลี่ง ชู้ เด้าะ นอ ล้อ. 18 พี่ กแช่ เยซู คริ้ กึ ทาง นอ ท แม้ อ ซ้ะ บี่ อี้ง      กแช่ เยซู อ มู่ เมะ เว๊ น่าง มารียา อางด้าง โละ อ ซ้ะ ดี๊ โยซิ้. ล คลึ้ ลู่ง อ มี๊ง ฆึ โอ ฆึ ได้ะ แบ นอ อ เฌ้า อ ซ้ะ โอ ทาง เว๊ ดี๊ วีง ฌี้ แล้ แอว้ อ ซยื๊ง อ ซย้อง. 19 โยซิ้ เมะ โพล้ง โต้ โพล้ง ล้อง      ล แบ อ ซ้ะ แม้ ฌางแช้ น่าง มารียา ลู่ง โพล้ง อ เมะแซ พ้า แบ. ท บี่ นอ นอ ช๊องมอง เว๊ ลู่ง อ ม นย๊อง ไฆวะ กโช้ น่าง มารียา ล้อ. 20 พี่ ล พ๊า แย๊ โยซิ้ ช๊องมอง เท่อ บี่ อี้ง ได้ะ นอ กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู ล แฌ้ เฌ๊ ล้าง เนโพล ทาง อ ซ้ะ ลู่ง โยซิ้ อ ท อางมี๊งม่าง พ้า      ไจ้ะ เว๊ แด      "โยซิ้ ดาเว อ พูแคว๊-เอ้อ      แบคู่ แบโฌ้ เท่อ ล ฌี้ พี่ น ม แม้ นี่ น่าง มารียา แม้ เก น แม๊ นอ      อ ไฌ่ บี่ อี้ง โพล้ง พี่ น่าง มารียา โอ ทะ เว๊ นอ เก ทาง ซี ดี๊ กแช่ แยว้ อ วีง ฌี้ แล้ แอว้ อ ซยื๊ง อ ซย้อง ล้อ. 21 อ เว๊ อ พู ม โอ อ แคว๊ ฌ้อง น แบ กุ้ อ เม้ง เยซู      อ ไฌ่ บี่ อี้ง อ เว๊ แด ม แม้ พ้อง แม้ พลิ้ อ พู อ ลี้ง ลู่ง อ ท เด้บ้ะ อ เตา อ แต๊ นอ ล้อ". 22 ท กุ้ อ เม้ง อี้ง เก ทาง พี่ ม แม้ ชิ้เทา ไฆวะ กแช่ แยว้ อ ท ไคล้ พี่ โม ไคล้ คิ้-อ้ะ ล แฌ้ นอ 23 ไจ้ะ เว้ เว๊ "แคว่ แฆว่ โคะ      โพล้ง มืงน้าง ล แฌ้ นอ ม ด้า ทาง. อ พู ม โอ อ แคว๊ ล แฌ้. โพล้ง ม กุ้ เว๊ อ เม้ง เอมานุ้เอง" (อุ้ เว๊ อ โค๊ "กแช่ แยว้ โอ ลู่ง ก ซุ้"). 24 ท่อง โยซิ้ นาง ทาง อ ซ้ะ นอ อ เว๊ แม้ เว๊ แด บี่ ซุ้ กแช่ แยว้ อ มุ้คู พู โล้ แบ-อ้ะ      ฌ้อง ฮะ นี่ น่าง มารียา แม้ เก ก้ะ อ แม๊ นอ ล้อ. 25 แบ เด้าะ ล มี๊ง ฆึ โอ ฆึ โละ อ ซ้ะ ได้ะ แบ ท่อง ท๊อง อ พูแคว๊ โอ ไฆวะ. ฌ้อง โยซิ้ ยื่ง นี่ เว๊ อ เม้ง ลู่ง เยซู ล้อ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52