1 1 เจ็นเน ก็ เป็น ซือ กรอก คอง เยซู ตัก เป็น เมซียา ตี เอาซาง ซันญา โตะ จวย ครำ แอ ‍ เยซู เน นำ เป็น ควัน งา พะเจายูฮัว ดาวิด ‍ ดาวิด ก็ เป็น ควัน งา อับราฮัม นัน ‍ 2 เยซู เน เป็น กรอก อับราฮัม นอ ‍ อับราฮัม มี ควัน ตัก อิซอัก ‍ อิซอัก มี ควัน ตัก ยาโคบ ‍ ยาโคบ มี ควัน อัหคล็อง ซิบซอง ล็อง ‍ ควัน ยาโคบ มี ล็อง นัน ซือ ตัก ยูดา 3 ทาเน ยูดา นำ ก็ เอิด ยัห ซือ ตัก ทามา ‍ ยูดา เคิบ ทามา เน ก็ มี ควัน แฟด ซือ ตัก เปเรด เคิบ เซรา ‍ เปเรด มี ควัน ซือ ตัก เฮดโรน ‍ เฮดโรน มี ควัน ซือ ตัก ราม ‍ 4 ราม มี ควัน ซือ ตัก อำมีนาดับ ‍ อำมีนาดับ มี ควัน ซือ ตัก นาโซน ‍ นาโซน มี ควัน ซือ ตัก ซัลโมน 5 ทาเน ซัลโมน ก็ เอิด ราฮับ เป็น ยัห ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก โบอาด ‍ โบอาด ก็ เอิด รูด เป็น ยัห ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก โอเบด ‍ โอเบด มี ควัน ซือ ตัก เจซี 6 เจซี ก็ มี ควัน ซือ ตัก ดาวิด ‍ ดาวิด เน เป็น พะเจายูฮัว อิซราเอล ‍ พะเจายูฮัว ดาวิด เน ‍ นำ เอิด ยัห อัห ‍ นำ เอิด ยัห อุรียา เป็น ยัห ออ ‍ ปาม เอิด นอย แลว ‍ ปาม ก็ มี ควัน ซือ ตัก ซอลอมอน ‍ 7 ซอลอมอน มี ควัน ซือ ตัก เรโฮโบอำ ‍ เรโฮโบอำ มี ควัน ซือ ตัก อาบียา ‍ อาบียา มี ควัน ซือ อาซา ‍ 8 อาซา มี ควัน ซือ ตัก เยโฮซาฟัด ‍ เยโฮซาฟัด มี ควัน ซือ ตัก โยรำ ‍ โยรำ มี ควัน ซือ ตัก อูซียา ‍ 9 อูซียา มี ควัน ซือ ตัก โยทาม ‍ โยทาม มี ควัน ซือ ตัก อาฮัด ‍ อาฮัด มี ควัน ซือ ตัก เฮเซคียา ‍ 10 เฮเซคียา มี ควัน ซือ ตัก มานาเซ ‍ มานาเซ มี ควัน ซือ ตัก อาโมน ‍ อาโมน มี ควัน ซือ ตัก โยซียา ‍ 11 โยซียา มี ควัน ซือ ตัก เยโคนียา ‍ เยโคนียา เน เคิบ ควน นไจ นำ ‍ อัห เกิด ญาม ครำ บาบิโลน เญ็บ เอิด ครำ อิซราเอล เริล ปะเทด ออ ‍ อัห คนาบ ครำ อิซราเอล ญาย เริล ปะเทด บาบิโลน นัน ‍ 12 แทะ นัน วัล เยโคนียา ก็ มี ควัน ซือ ตัก เซอาทีเอล ‍ เซอาทีเอล มี ควัน ซือ ตัก เซรูบาเบล 13 เซรูบาเบล มี ควัน ซือ ตัก อาบียุด ‍ อาบียุด มี ควัน ซือ ตัก เอลียาคิม ‍ เอลียาคิม มี ควัน ซือ ตัก อาซอ ‍ 14 อาซอ มี ควัน ซือ ตัก ซาดก ‍ ซาดก มี ควัน ซือ ตัก อาคิม ‍ อาคิม มี ควัน ซือ ตัก เอลีอุด ‍ 15 เอลีอุด มี ควัน ซือ ตัก เอเลอาซา ‍ เอเลอาซา มี ควัน ซือ ตัก มาทาน ‍ มาทาน มี ควัน ซือ ตัก ยาโคบ ‍ 16 ยาโคบ มี ควัน ซือ ตัก โยเซบ ‍ โยเซบ ล็อง เน เป็น คล็อง มารี เม เยซู นัน ‍ เยซู เน อัห เค็ย เมซียา ตัก นำ 17 นับ เจ็น ซะไม อับราฮัม เล็ห ตัก ซะไม พะเจายูฮัว ดาวิด ก็ เป็น ซิบซี รุน ครำ ‍ นับ เจ็น ซะไม ดาวิด เล็ห ตัก ซะไม อัห เญ็บ ครำ อิซราเอล เริล บาบิโลน ก็ เป็น ซิบซี รุน วัล ‍ นับ เจ็น ซะไม อัห เญ็บ ครำ อิซราเอล เริล บาบิโลน ‍ จำปอ เล็ห ตัก ซะไม เยซู ตัก เป็น เมซียา ก็ เป็น ซิบซี รุน วัล 18 เลือง เยซู ตัก เป็น เมซียา นัน ‍ ปะวัด นำ เกิด ก็ ฮุนเน ดาย ‍ มี อัหเม มี ล็อง นะ ‍ ซือ ตัก มารี ‍ มารี เน นำ มัน ระ นอย เคิบ โยเซบ แลว ‍ แต วาล ไอ ตัน ปาม เอิด นอย นัน ‍ มารี ก็ จบ มพุ แอ็ม ควัน ออ วาล ‍ นำ มพุ ควัน นัน ก็ เป็น ตัก ซีมาล เอาซาง ระ นำ มพุ ฮัก ‍ 19 ทาเน โยเซบ ก็ เม็จ คาว เค็ย มารี มพุ ควัน แลว ‍ โยเซบ ก็ กึด อง ไอ มี เอิด มารี วัล เตาะ ‍ แต โยเซบ เน ‍ นำ เป็น ครำ เลาะ ครำ ซือ ซีเละ ‍ นำ ไอ มี ซีรอก ระ มารี กราญ มัด กราญ มุห อัง ซีเอ เตาะ ‍ นำ ก็ กึด และ ทอน มัน มารี เค็ดๆ ฮัก ‍ ลูกา 1:27 20 ญาม โยเซบ ควะ กึด เลือง มารี อุ นัน ‍ โยเซบ ก็ ราย มเพาะ ‍ นำ มเพาะ เม็จ เทวาดา ไล ออ ฮุนเน “โยเซบ ควัน งา ดาวิด เฮย ‍ อำ นเจิก เอิด มารี เป็น ยัห ดาย ‍ มัห เอิด มารี โตะ เจิง ออ ดาย ‍ ตี นำ มพุ ควัน นัน ‍ ก็ เป็น ตัก แร็ง อำนาด คอง ซีมาล เอาซาง แอง ระ นำ มพุ ควัน ฮัก ‍ 21 ญาม ควัน นำ เกิด โตะ ก็ เป็น ควัน อัหคล็อง ‍ เกิด แลว มัห ก็ ต็อง มพึ ซือ ควัน แย็ด ล็อง นัน ตัก เยซู ‍ เพาะวา ควัน แย็ด ล็อง นัน ‍ นำ เกิด แลว นำ ก็ จวย ระ ครำ คอง ออ ปน แอ็ม เจ็น ลุห” ‍ ลูกา 1:31 22 เลือง เน กิว เป็น เล็ห มอก เอาซาง ไล ลาม ออ ตัก อิง นัน ‍ ลาม เครม นัน ก็ เพีย ไล อน ฮุนเน 23 “บัดนะ มี ควัน มอน แต็จ ตี ไอ มี เกย อวย เคิบ อัหคล็อง ‍ นำ จบ มพุ ควัน ออ วาล ‍ เกิด โตะ ก็ เป็น ควัน อัหคล็อง ‍ อัห ก็ มพึ ซือ นำ ตัก อีมานูเอล” ‍ อีมานูเอล ซีแล็ม เค็ย “เอาซาง อุ เคิบ แอ” เทวาดา ไล โยเซบ ฮุนนะ ‍ อิซยา 7:14 24 ทาเน โยเซบ ก็ คุล ร็อห ลัก ‍ นำ ก็ แอง ฮุน เทวาดา เอาซาง ไล อน นัน ‍ นำ ก็ เอิด มารี เป็น ยัห ออ ‍ 25 แต นำ ไอ มี อวย เคิบ มารี จำปอ มารี เกิด ควัน อัหคล็อง ล็อง นัน ‍ แลว เกิด ควัน แย็ด ล็อง นัน แลว ‍ โยเซบ ก็ มพึ ซือ ควัน แย็ด นัน ตัก เยซู ‍
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52