1 1 Jesu Kərisə deʋ a be Daviidə saaɣa tɛɛ ka arɛɛ be Abəraham birəm nɛɛ a saaɣa cəɣəlla lee an. 2 Abərahaməʋ mɛrəl Izaakə. Izaakə ka mɛlla Jakɔɔbə. Jakɔɔbə ka mɛlla Juda wən a marwa ən a nyɛmma. 3 Tamar ka mɛllan Judaʋ Farɛɛsə ən Zaraa. Farɛɛsə ka mɛlla Esərɔn. Esərɔn ka mɛlla Aram. 4 Aram ka mɛlla Aminadaabə. Aminadaabə ka mɛlla Naasɔn. Naasɔn ka mɛlla Salmɔn. 5 Rahaabə ka mɛllan Salmɔnəʋ Bowaazə. Rutə ka mɛllan Bowaazəʋ Obɛɛdə. Obɛɛdə ka mɛlla Izayii . 6 Izayii ka mɛlla Saawa Daviidə. Urii pɔɣa ka mɛllan Daviidəʋ Salomɔɔ. 7 Salomɔɔ ka mɛlla Robowam. Robowam ka mɛlla Abiya. Abiya ka mɛlla Asaafə. 8 Asaafə ka mɛlla Yosafaatə. Yosafaatə ka mɛlla Yoram. Yoram ka mɛlla Oziyasə. 9 Oziyasə ka mɛlla Yowatam. Yowatam ka mɛlla Ahaazə. Ahaazə ka mɛlla Ezekiyasə. 10 Ezekiyasə ka mɛlla Manasee. Manasee ka mɛlla Amɔn. Amɔn ka mɛlla Yosiyasə. 11 Yosiyasə ka mɛlla Yekoniyasə wən a nyɛmma. Waatʋ cɛɛra ba məɣii Izərayɛlləma ka deran Babilɔn. 12 Le ba lor Izərayɛlləma cəwa məɣaaŋa ka deran Babilɔn nɛɛ Yekoniyasə ka mɛlla Salatiyɛllə. Salatiyɛllə ka mɛlla Zorobabɛllə. 13 Zorobabɛllə ka mɛlla Abiyudə. Abiyudə ka mɛlla Eliyakim. Eliyakim ka mɛlla Azɔr. 14 Azɔr ka mɛlla Sadɔɔkə. Sadɔɔkə ka mɛlla Akim. Akim ka mɛlla Eliyudə. 15 Eliyudə ka mɛlla Eliyazar. Eliyazar ka mɛlla Matan. Matan ka mɛlla Jakɔɔbə. 16 Jakɔɔbə ka mɛlla Mari cera Jozɛɛfə. Mari cɛɛra a mɛrəl Jesu deʋ ba yi Kərisə nɛɛ. 17 Ba mənəraʋra cʋŋ cʋŋ fɛɣa ən mənɛɛsə, la zanə Abərahaməʋ na ka gbaŋən Daviidə nɛɛ ka məsə cʋŋ cʋŋ fɛɣa ən mənɛɛsə, la zanə Daviidə na ka gbaŋən waatʋ deʋ ba məɣii Izərayɛlləma ka deran Babilɔn nɛɛ ka məsə cʋŋ cʋŋ fɛɣa ən mənɛɛsə kpɛɛnɛ, waatʋ cɛɛ na har Kərisə cɛɛ mɛrʋŋ. 18 Wa yɛr dere ba mɛrəl Jesu Kərisə nɛɛɛ? A nɛ Mariʋra a yaa be Jozɛɛfə pɔɣbɛɣa. Nyɛŋɛ ban kata ba towa nən, Yisɔɣ-Naŋərɣa faɣərəm nənna a zanən fəɣa. 19 A yaɣwa maɣ-cera Jozɛɛfə tə be nər-jɛnara. A wa nɔkə a zira a pɔɣbɛɣa cəɣa veiii, ka sɔɣ sɔɣ ka a lɔtə kpənii ka nən sɛɛɛ. 20 Le a be ka sɔɣ lee cəra nɛʋra Saɣənte Cansawa malaika pənən ʋ ən vaamim nən, ka wər ʋ kaɣaa: Jozɛɛfə, biʋ Daviidə saaɣa nəra, bəʋ wa cʋka bə pɔɣbɛɣa Mari cɛɛ zanaŋa. Cansawa Yisɔɣ-Naŋərɣa nənna a fəɣa cəɣa nɔka yenanna. 21 Dafarɣara a na mɛlla bə tə ka yerəl Jesu, le kara ka na pəsə ka nərɣa ba durumma nən nɛɛ la ter. 22 Lee cəra la nɛm mənəraʋra la tamər dere Saɣənte nən lor kollaŋa ən andebu nən nɛɛ kaɣaa: 23 Beser-taaraŋa nan nɔɣ fəɣa, ka mɛr dafarɣa, lɛɛ ba na yir ka Emanuwɛllə. Yerəl cər wərawara kaɣaa: Cansawa be tə sʋɣa. 24 Jozɛɛfə səmnə nɛɛ lɛɛ a mənə ii dere Saɣənte Cansawa malaika bətə ʋ nɛɛ ka zanə a pɔɣa Mari. 25 Ama, a wa dəmə ʋ har aʋ mɛllan a beser-bɛɣa, dafarɣa. Lɛɛ Jozɛɛfə tir ka yerəl ka Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52