1 1 Iteu' ngaran irah éh tepun Yésus Kristus éh jin pohoo' Daud, ngan iah ke' éh jin pohoo' Abraham. 2 La'ah Abraham tamen Ishak, Ishak tamen Yakub, Yakub tamen Yehuda ngan kekat padéé' néh. 3 La'ah Yehuda tamen Peres rawah Zerah, Tamar éh tinen roh. La'ah Peres tamen Hesron, Hesron tamen Ram, 4 Ram tamen Aminadab, Aminadab tamen Nahason, Nahason tamen Salmon, 5 Salmon tamen Boas, Rahab tinen néh. La'ah Boas nah tamen Obed, Rut tinen néh, Obed nah tamen Isai, 6 Isai tamen raja' Daud. La'ah Daud tamen Salomo, tinen néh Uban do Uria. 7 La'ah Salomo tamen Rehabeam, Rehabeam tamen Abia, Abia tamen Asa, 8 Asa tamen Yosapat, Yosapat tamen Yoram, Yoram tamen Usia, 9 Usia tamen Yotam, Yotam tamen Ahas, Ahas tamen Hiskia, 10 Hiskia tamen Manasye, Manasye tamen Amon, Amon tamen Yosia, 11 Yoyakhin ngan kekat padéé' néh tovoo' réh kenamit kelunan tai tana' Babel. 12 Jin la'o réh kenamit kelunan tai tana' Babel nah, Yoyakhin nah tamen Seyatiel, Seyatiel tamen Serubabel, 13 Serubabel tamen Abihud, Abihud tamen Elyakim, Elyakim tamen Asur, 14 Asur tamen Sadok, Sadok tamen Akhim, Akhim tamen Eliud. 15 La'ah Eliud tamen Eleasar, Eleasar tamen Matan, Matan tamen Yakub, 16 Yakub tamen Yusup éh lakei' Meriam éh tinen Yésus éh nateng réh Kristus. 17 Jin Abraham avéé' tong Daud pu'un jah poloo' pat tamen ngan anak, kenat péh jin Daud avéé' tong sioo' kelunan Yahudi kenamit kelunan tai tana' Babel, iteu' kepéh jah poloo' pat tamen ngan anak, ngan jin inah avéé' tong lohoo' Kristus, inah kepéh jah poloo' pat tamen. 18 Ka' bu'un Yésus Kristus tuai tong tana' iteu' sahau. Hun Meriam tinen Néh petunang ngan Yusup, bé' jak rawah pemung, Meriam nah nemaléé' neu' penyukat jin Sahéé' Ni'ai. 19 La'ah Yusup, lakei' éh juk alaa' éh nah, kelunan éh teneng kenin, bé' iah keloo' pekenyaa' redo inah tong jumen irah pinaa', bang iah seruh selem-selem awah juk bet tunang néh nah. 20 Lem néh seruh kenat, inah jah meliket Tuhan poléng ta'an néh lem nyupin néh, ngan meliket nah bara' ngan néh, ha' néh, O Yusup, éh jin pohoo' Daud, mai ke' medai alaa' Meriam nah do ko', uban temaléé' néh nah bé' éh neu' kelunan bang neu' penyukat jin Sahéé' Ni'ai. 21 Iah juk nganak jah anak lakei' dat, jian ke' maneu' ngaran Néh Yésus, uban Iah juk purip kekat kelunan jin penyala' réh, ha' néh. 22 La'ah kekat inah pu'un kenat dokoo' néh pesukup kekat ha' Tuhan éh benara' néh ngan irah Nabi néh sahau. 23 Ka' ha' néh, la'ah redo lemanai éh bé' jak tavin lakei' pu'un éh nemaléé', ngan iah juk nganak jah anak lakei', ngaran néh éh nateng réh, Imanuel, ha' néh. Sin tong ngaran Imanuel, Allah pu'un ngan lu'. 24 Hun Yusup to'ot iah tioo kivu sohoo' meliket nah ngan alaa' Meriam do néh. 25 Bang bé' rawah pu'un pemung pegen pah avéé' Meriam nganak Yésus. La'ah Yusup maneu' ngaran anak inah Yésus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52