1 1 À həŋa ɓawi mudə gɨde Yesəwə Kərisətəwə həla ndi də jɨba sləwandala Davidə menə səda də ujə huɗə bamamə Abərahama. 2 Həla Abərahamə Izaka. Həla Izakə Zhakuba. Həla Zhakubə Zhuda narə ndá ŋgɨɗə damaki daŋa. 3 Həla Zhuda Faresə narə Zara, Tamarə ɓawi matata. Həla Faresə Esəruma. Həla Esərumə Arama. 4 Həla Aramə Aminadaba. Həla Aminadabə Nasaŋwa. Həla Nasaŋu Saləmuna. 5 Həla Saləmunə Buza, Rahabə ɓawi mata. Həla Buzə Ubeda, Rutə ɓawi mata. Həla Ubedə Zhese. 6 Həla Zhese sləwandala Davida. Həla Davidə Salamaŋwa, mata laki, sa nəsə Uriya. 7 Həla Salamaŋu Rubəwama. Həla Rubəwamə Abiya. Həla Abiya Asafa. 8 Həla Asafə Zhuzafata. Həla Zhuzafatə Zhurama. Həla Zhuramə Uziyasa. 9 Həla Uziyasə Zhəwatama. Həla Zhəwatamə Akaza. Həla Akazə Ezekiyasa. 10 Həla Ezekiyasə Manase. Həla Manase Amuna. Həla Amunə Zhuziyasa. 11 Həla Zhuziyasə Zhekuniyasə narə damaki daŋa. Də zamanə məna menə ce ndá məndə Babilunə sa mezhə jɨba məna ndá məndə Isərayilə tá mbahatə da naslə Babiluna. 12 Də guhu menə mbahatə ndi ndá məndə Isərayilə da naslə Babilunə laki, həla Zhekuniyasə Salatiyela. Həla Salatiyelə Zurubabela. 13 Həla Zurubabelə Abiyuda. Həla Abiyudə Eliyakima. Həla Eliyakimə Azura. 14 Həla Azurə Saduka. Həla Sadukə Akima. Həla Akimə Eliyuda. 15 Həla Eliyudə Eliyazara. Həla Eliyazarə Matana. Həla Matanə Zhakuba. 16 Həla Zhakubə Zhuzefə nəwaləŋa Mari, mata Yesəwə menə məndə farə Zətə dzakwa. 17 Ndekə mbavu a Abərahamə ha da Davidə laki, ujə huɗə akə jɨmə parə ufaɗa. Mbavu a Davidə ha da Zhekuniyasə də zamanə mbahi ndá məndə Isərayilə da naslə Babilunə gumə kəni, ujə huɗə akə jɨmə parə ufaɗa. Mbavu də zamanə kəŋa ha da Yesəwə Kərisətəwə menə məndə farə Zətə dzaku laki, ujə huɗə akə jɨmə parə ufaɗə zlaɓa. 18 À həŋa da kəla hi Yesəwə Kərisətəwa. A nda ndə ŋgɨɗə dəhələ dəwə məndəwi Zhuzefa, Mari ɓawi məna. Haya zla ba da bata laki, a saha sə ndzəɗi Mɨshɨshə Zətə sa harə məna a ɗaba ŋə́ kənə gwatsarə akə huɗa. 19 Ba menə nəŋa Zhuzefə À huɗə Mari laki, «A ɓakəla mabila,» ŋə́ kənə də mudarə məna. Ndekə a ɗaba menə nda ŋa akə məndə À zlayə laki, a ŋgwa ŋgu tá kwala kwala. Ama jeməla ŋa ba ina: «A ŋgwa yə ŋə́ ndi tsaməla ŋa akə ɓakəla hayəpə dəwa nəŋa dɨgiyə la, ndekə À kəsasə ba də neshirə ya shɨge,» ŋə́ kəna. 20 Kuɗa jemə vala ndekəŋa laki, tahəda melika Səfələ Zətə a səhwana. «Zhuzefə udzərə Davida, À dzaka na akə shege tá kɨshə nəsatəkə la, a ɗaba dadə a ndzəɗi Mɨshɨshə Zətə menə gwatsarə ŋa akə huɗə kəŋa. 21 À da həla ujə zəguna, ŋə́ ka da faləvala ɓawi Yesəwaf1. A ɗaba ina menə da varəla jɨba məna səda də hayəpə məta,» ŋə́ kənə tekina. 22 Menə ɓakə ba kəla mekəŋa betete laki, a ɗaba ŋə́ gwaɗi Səfələ gəvə ŋa ba səka menə sa waləla bata bɨrə kwara Zəta: 23 «À həŋa dəhələ dəwə da gwatsarə akə huɗa ŋə́ kənə da həla ujə zəguna, ŋə́ ndi da faləvala ɓawi Imanəwela,» ŋə́ Zəta. (ŋə́ ndi taka mekəŋa ɓawi laki, «A nda ndə Zətə À wama,» ŋə́ nda.) 24 Guhu mekəŋa gwaɗi laki, ŋgəzlu Zhuzefa, mbavu ŋa tá ɓekə nazənə walaləda melika Səfələ Zəta. Kɨshə ŋa Mari sa daŋa. 25 A taka hənava ŋa À ina ba wele wele ha ba da sarətənə həla ŋa udzərə la. Menə mazlaməna tɨte həla hə udzərə kəŋa laki, faləvala Zhuzefə ɓawi Yesəwa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52