1 1 Sàlàichi màlà Jesus Christ tamo yamùk yesek menukasak lùppù. Jesus wechippù David pa pe. David wechippù Abraham pa pe. 2 Abraham wechippù Isaac kàipùnù pe. Isaac wechippù Jacob kàipùnù pe. Jacob wechippù Judah molopai itonpa yamùk kàipùnù pe. 3 Judah wechippù Perez molopai Zerah tawonnan kàipùnù pe. Tok yan wechippù Tamar. Perez wechippù Hezron kàipùnù pe. Hezron wechippù Ram kàipùnù pe. 4 Ram wechippù Amminadab kàipùnù pe. Amminadab wechippù Nashon kàipùnù pe. Nashon wechippù, Salmon kàipùnù pe. 5 Salmon wechippù Boaz kàipùnù pe. Rahab wechippù ichan. Boaz wechippù Obed kàipùnù pe. Ruth wechippù, ichan pe. Obed wechippù Jesse kàipùnù pe. 6 Jesse wechippù, Kin David kàipùnù pe. David wechippù, Solomon Kàipùnù pe. Solomon yan wechippù, Uriah noppù lùppù. 7 Solomon wechippù, Rehoboam kàipùnù pe. Rehoboam wechippù, Abijah kàipùnù pe. Abijah wechippù, Asa kàipùnù pe. 8 Asa wechippù, Jehoshaphat kàipùnù pe. Jehoshaphat wechippù, Joram kàipùnù pe. Joram wechippù, Uzziah kàipùnù pe. 9 Uzziah wechippù, Jotham kàipùnù pe. Jotham wechippù, Ahaz kàipùnù pe. Ahaz wechippù, Hezekiah kàipùnù pe. 10 Hezekiah wechippù, Manasseh kàipùnù pe. Manasseh wechippù, Amon kàipùnù pe. Amon wechippù, Josiah kàipùnù pe. 11 Josiah wechippù, Jechoniah molopai itonpa yamùk kàipùnù pe. Babylon pona kappon yamùk Israel pon kon yalà yattai. 12 Kappon yamùk yalàppù Babylon pona tùpo, Jechoniah wechippù, Shealtiel kàipùnù pe. Shealtiel wechippù Zerubbabel kàipùnù pe. 13 Zerubbabel wechippù, Abiud kàipùnù pe. Abiud wechippù, Eliakim kàipùnù pe. Eliakim wechippù, Azor kàipùnù pe. 14 Azor wechippù, Zadok kàipùnù pe. Zadok wechippù, Achim kàipùnù pe. Achim wechippù, Eliud kàipùnù pe. 15 Eliud wechippù, Eleazar kàipùnù pe. Eleazar wechippù, Matthan kàipùnù pe. Matthan wechippù, Jacob kàipùnù pe. 16 Jacob wechippù Joseph, Mary tayappù kàipùnù pe. Mùkkàlà Mary, Jesus Christ wentuppù iwinà lùppù. 17 Màlàpàk uchi 14 pe mule kàipùnù yamùk molopai tok mumu yamùk wechippù màlà Abraham motapai David tepose. Molopai 14 pe làma David motapai kappon yamùk yalàppù Babylon pona motak. Molopai 14 pe màlà motapai Christ itesek wentutok motak. 18 Sàlà kasaichi Jesus Christ wentu yekale wechippù màlà. Mary molopai Joseph tawonnan wekkussak wechippù màlà tùwemali'ma kon pàk. Tùse tùwemali'ma kon wapiya Mary uya mule yepolo tùuya Wakù Akkwalù winà ittuppù. 19 Itayappù woton, Joseph, wechippù màlà Kaatù wettok i'che yawàlà tùwessen pe. Tùse ayupo Mary ànkuli'mapai pùla iwechippù màlà. Màlàpàk inonka pàk iwekkupùppù màlà amak yai. 20 Tamù'nawolon sàlà yamùk pàk iichenumenka tùse, Itepulu inchelùyi usenpoikappù màlà ipyak iwe'neppàttok yau, molopai, “Joseph, David pa, kesenalippai Mary yanùmù auya ànoppù pe pàk. Masapùla Wakù Akkwalù winàpai inmonottasak màlà. 21 Walawok pe iwentu màlà molopai yesettà auya màlà Jesus pe, masapùla tùtonpa yamùk pùikattànài pe iwechi màlà tok makuyi winàpai,” teppù ya. 22 Sàlà yamùk wekkupùppù màlà Kaatù uya màlà kasa iwechi màlà teppù tùmaimu yenpoikanài yai kasa. 23 “Ema'non kàyik nappàtùppù pen wena màlà monok pe molopai iwentu walawok pe, molopai yesatù màlà Immanuel tukaik,” teppù ya. Kaatù kùpyau'nokon man te ya pe iwechi. 24 Màlàyau tùupakasak yau Joseph uya Itepulu inchelùyi nekamappù kupùppù, Molopai Mary yalàppù ya tùnoppù pe. 25 Tùse ipàk iwechippù pen màlà walawok tùmle ke iwentu ponalà. Molopai Joseph uya yesettàppù Jesus pe.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52