1 1 Tiakid a blechebechel a ruchelel a Jesus Kristus, el ngelekel a David, el ngelekel a Abraham. 2 (2-6a) A blechebechel a klengelakel a ulemuchel er a Abraham el mor a David el ua tiakid: ng Abraham, e ng Isak, e ng Jakob, e ng Juda ma re bebil er ngii, e sola e ng Peres ma Sera (el ngelekel a Tamar), e ng Hesron, e ng Ram, e ng Aminadab, e ng Nason, e ng Salmon, e ng Boas (el ngelekel a Rahab), e ng Obed (el ngelekel a Ruth), e ng Jesse, e ng King David. 6 - 11 (6b-11) A blechebechel a klengelakel el ulemuchel er a David el mor ser a le mengai a re chad er a Israel el mo blebaol er a Babilon a ua tiakid: ng David, e ng Salomon (el ngelekel ngikel mle bechil a Uria), e ng Rehoboam, e ng Abia, e ng Asa, e ng Jehosafat, e ng Jehoram, e ng Usia, e ng Jotham, e ng Ahas, e ng Hesekia, e ng Manase, e ng Amon, e ng Josia, e ng Jehoiakin ma re bebil er ngii. 12 - 16 E a kuk blechebechel a klengelakel er a bo lak le blebaol er a Babilon el mor ser a le mechell a Jesus a ua tiakid: ng Jehoiakin, e ng Sealtiel, e ng Serubabel, e ng Abiud, e ng Eliakim, e ng Asor, e ng Sadok, e ng Akim, e ng Eliud, e ng Eleasar, e ng Mathan, e ng Jakob, e ng Josef el mlo bechil a Maria el milechellii a Jesus el lomekedong er ngii el Mesias. 17 Me ng mlar ngii a truich ma eual cheroll er a delongelel a Abraham ma David, ma truich ma euang er a delongelel a David me ser a bo le blebaol a Israel er a Babilon, me seikid el mor a le mechell a Mesias me ng dirrek el truich ma eual cheroll. 18 A cherellel a Jesus Kristus a mle ua tiakid a blekerdelel. A delal er a Maria a mlar ngii a telbiil er a delongelel ngii ma Josef el kirir el mo kaubuch; e ngdi uchei er a bo le kaubuch e a Maria a mlo dioll el uleak a Chedaol Reng. 19 E a Josef a mle kedung el chad me ng dimlak el soal el omekrur er a Maria, me ng ulemdasu el di berrotel el merort er a delongelir. 20 Me ng dirk melebedebek el ua isei, e a anghel er a Rubak a mlo chemolt er ngii er a berrous e dmu el kmo, “Josef, el ngelekel a David, lak medakt el mo bechil a Maria, ele ng dioll el Chedaol Reng a uchul. 21 Ng mo mechellii a ngalek el sechal me ke mo mengklii el Jesus, ele ng ngii a mo olsobel er a re chedal er a kngterir.” 22 A ikal rokui a mlo ua isei el oltaut a ikel le dilu Rubak el oeak a profet el kmo, 23 “A tal kekerel redil el dirkak bo lobengkel a sechal a mo dioll e mechellii a ngalek el sechal, el bo lomekedong er ngii el Emanuel” (el belkul a kmo, “a Dios obengked”). 24 Me ser a le mekar a Josef e ng mocha nguu a Maria el mo bechil el oltirakl a ikel le dilu er ngii a anghel. 25 E ngdi dimlak bo lobengkel bad er uchei er a lochellii a ngelekel. E a Josef a milngeklii el Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52