1 1 Nurá mʉdi nuna t'ofona̱ ma da ma̱ to'o gue'ʉ yá mbøxita ra Jesucristo. 'Na de gue'ʉ ndu ra Davi ne ndu ra Abrá. 2 Ra Abrá bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Isaac, y ra Isaac bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Cobo, y ra Cobo bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Judá co ma'ra yá cu. 3 Ra Judá co rá 'bɛhña̱ rá thuhu ra Tamar bi mɛ'tsa yoho yá t'ʉ yá thuhu ra Fare ne ra Sara. Y ra Fare bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Esrom, y ra Esrom bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Aram. 4 Y ra Aram bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Aminadab, y ra Aminadab bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Naasón, y ra Naasón bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Salmón. 5 Y ra Salmón co rá 'bɛhña̱ rá thuhu ra Raab bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Boos, y ra Boos co rá 'bɛhña̱ rá thuhu ra Rut bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Obed, y ra Obed bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Isaí. 6 Y ra Isaí bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Davi nú'a̱ bi nda̱ de ya me Israel. Y ra nda̱ Davi bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Salomó, y nurá na̱na̱ ra Salomó go gue'a̱ mrá 'bɛhña̱ hma̱ha̱ ndu ra Uría. 7 Y ra Salomó bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Roboam, y ra Roboam bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Abías, y ra Abías bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Asa. 8 Y ra Asa bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Josafa, y ra Josafa bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Joram, y ra Joram bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Usía. 9 Y ra Usía bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Jotam, y ra Jotam bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Acás, y ra Acás bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Esequía. 10 Y ra Esequía bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Manase, y ra Manase bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Amón, y ra Amón bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Josía. 11 Y ra Josía bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Jeconía co ma'ra yá cu. Y nuya pa'ʉ mi ts'ixa nts'a̱hni ya me Israel pa ja ra hnini Babilonia. 12 Ha nuya pa'ʉ ra Jeconía bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Salatiel, y ra Salatiel bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Sorobabel. 13 Y ra Sorobabel bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Abiu, y ra Abiu bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Eliaquim, y ra Eliaquim bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Asor. 14 Y ra Asor bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Sadoc, y ra Sadoc bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Aquim, y ra Aquim bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Eliud. 15 Y ra Eliud bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Eleasar, y ra Eleasar bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Matán, y ra Matán bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Cobo. 16 Y ra Cobo bi mɛ'tsa 'nará t'ʉ rá thuhu ra Jose nú'a̱ to'o rá da̱me ra Maria. Y ra Maria go gue'a̱ rá na̱na̱ ra Jesu nú'a̱ bi thu'mbabi nehe ra Cristo nú'a̱ rá 'mɛhni Ajua̱ pa e da nda̱. 17 Y de gatho yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xita'a̱, desde ra Abrá asta ra Davi mi 'rɛt'amagoho'ʉ. Nepʉ yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xita'a̱, desde ra Davi asta nu mi ts'ixa nts'a̱hni ya me Israel pa ja ra hnini Babilonia mi 'rɛt'amagoho ya xita. Y yá mbøxita, yá da̱nga xita ne yá xita'a̱, desde mi ts'ixa nts'a̱hni asta bi 'mʉi ra Jesucristo mi 'rɛt'amagoho ya xita. 18 Y nunabya go guehna ra 'bede de rá 'bʉi ra Jesucristo: Ra Maria xqui t'adi pa da ntha̱tui ra Jose, pe himbi 'mʉhui 'bestho. Nepʉ nu'á̱ bi nda'thi co rá ts'ɛdi rá Ma̱ca Nda̱hi Ajua̱. 19 Pe ra Jose mrá hoja̱'i hangue himbi ne da 'bɛtua rá tsa ra Maria co ya ja̱'i, mi ne da hyɛpʉ mant'a̱guitho pa ya hinxa ntha̱tuihma̱. 20 Nu'á̱ bi beni gue ya hinda ntha̱tui ngue'a̱ bi ba̱di gue ya mi da'thi'a̱. Pe Ajua̱ bi mɛhna 'nará ɛnxɛ pa bi zofo dega t'i ne bi 'ñembabi: ―Nu'i nugue Jose rá t'ʉ'i ra nda̱ Davi, oguí beni gui hyɛpʉ. Oguí tsu gui ntha̱tui ra Maria, ngue'a̱ nu'á̱ da'thi pe co rá ts'ɛdi ra Ma̱ca Nda̱hi. 21 Nu'á̱ ma da mɛ'tsa 'nara zi ba̱tsi, y nura zi ba̱tsi'a̱ gui hñu'mbabi drá thuhu ra JESU, ngue'a̱ go gue'a̱ ma da pøhø yá ja̱'i de yá ts'oqui. 22 Bi njabʉ pa bi nja ngu nú'a̱ xqui ma̱nga 'na de nuyá 'mɛhni Ajua̱ maya'bʉ gue bi 'ñena: 23 'Nara nxutsi ma da nda'thi da 'mʉ rá ba̱tsi ne da thu'mbabi rá thuhu Emanuel. Nú'a̱ ra thuhu'a̱ rí bøni da 'ñena, Ajua̱ 'bʉi con guecjʉ. 24 Nepʉ bi nuhu ra Jose, ne bi ntha̱tui ra Maria ngu nú'a̱ xqui xipa rá ɛnxɛ Ajua̱. 25 Pe himbi hñuxui asta himbi 'mʉi rá mʉdi t'ʉ, ne bi hñu'mbabi rá thuhu ra Jesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52