1 1 Warɛgak gua̱ndɔɔŋni Yecu Kritho, gat Dee-bid, gat A-bɛ-ram. 2 Cu A-bɛ-ram a gua̱n Ay-dhɛk, kä cu Ay-dhɛk a gua̱n Je-kɔb, kä cu Je-kɔb a gua̱n Juda kɛnɛ dämani, 3 kä cu Juda a gua̱n Pɛ-rɛdh kɛnɛ Dhɛra kä mandiɛn mɔ Ta-mar, kä cu Pɛ-rɛdh a gua̱n Ɣɛdh-ron, kä cu Ɣɛdh-ron a gua̱n Raam, 4 kä cu Raam a gua̱n A-mi-na-dab, kä cu A-mi-na-dab a gua̱n Na-con, kä cu Na-con a gua̱n Thal-mɔn, 5 kä cu Thal-mɔn a gua̱n Bo-ɛ̈dh kä man mɔ Ra-ɣab, kä cu Bo-ɛ̈dh a gua̱n O-bɛd min man mɔ Ruth, kä cu O-bɛd a gua̱n Jɛthi, 6 kä cu Jɛthi a gua̱n Dee-bid in la kuäär in di̱i̱t. Kä cu Dee-bid a gua̱n Thɔ-lo-mon kä man mɔ ciek U-ri-yaa, 7 kä cu Thɔ-lo-mon a gua̱n Rɛ-ɣɛ̈-bɔm, kä cu Rɛ-ɣɛ̈-bɔm a gua̱n Ä-bi-yaa, kä cu Ä-bi-yaa a gua̱n Atha, 8 kä cu Atha a gua̱n Yɛ-ɣo-ca-pat, kä cu Yɛ-ɣo-ca-pat a gua̱n Yo-ram, kä cu Yo-ram a gua̱n U-dhi-yaa, 9 kä cu U-dhi-yaa a gua̱n Yo-tham, kä cu Yo-tham a gua̱n A-ɣadh, kä cu A-ɣadh a gua̱n Ɣidh-ki-yaa, 10 kä cu Ɣidh-ki-yaa a gua̱n Ma-na-thɛ, kä cu Ma-na-thɛ a gua̱n A-mɔth, kä cu A-mɔth a gua̱n Yo-ci-yaa, 11 kä cu Yo-ci-yaa a gua̱n Yɛ-kɔn-ya kɛnɛ dämani, kɛ gua̱a̱th ëë pɛ̈c kɛ nikɛ kä Bɛ̈-bi-lɔn. 12 Mëë cakɛ pɛ̈c kä Bɛ̈-bi-lɔn, cu Yɛ-kɔn-ya a gua̱n Cɛ-ɛ̈l-ti-el, kä cu Cɛ-ɛ̈l-ti-el a gua̱n Dhɛ-ru-ba-bɛl, 13 kä cu Dhɛ-ru-ba-bɛl a gua̱n A-bi-yud, kä cu A-bi-yud a gua̱n Ɛl-ya-kim, kä cu Ɛl-ya-kim a gua̱n A-dhor, 14 kä cu A-dhor a gua̱n Dha-dok, kä cu Dha-dok a gua̱n A-kim, kä cu A-kim a gua̱n Ɛ-li-ud, 15 kä cu Ɛ-li-ud a gua̱n Ɛl-a-dhar, kä cu Ɛl-a-dhar a gua̱n Ma-than, kä cu Ma-than a gua̱n Je-kɔb, 16 kä cu Je-kɔb a gua̱n Jo-thɛp min mɔ cɔw Mɛri, man Yecu in cɔal i̱ Mɛ-thia. 17 Kä inɔ kar A-bɛ-ram diaal kamdiɛn kɛnɛ Dee-bid kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan. Kä nikä Dee-bid amäni pɛc nath kä Bɛ̈-bi-lɔn kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan. Kä ni kä pɛc nath kä Bɛ̈-bi-lɔn amäni da̱p Mɛ-thia kɛ kar da̱ŋ wäl ŋuan. 18 Täämɛ cu da̱p Yecu Kritho tuɔɔk inɛ. Mëë ca man ni Mɛri nhɔk ɛn ɣöö ba kuɛn ɛ Jo-thɛp, kä ŋotkɛ /kenkɛ ni te guäth kɛl, cua jɛ jek ɛn ɣöö ruetdɛ kɛ gat mi la̱thkɛ jiidɛ ɛ Yiëë in Gɔaa in Rɛl Rɔ. 19 Kä cɔwdɛ ni Jo-thɛp, kɛ ɣöö ɛ wut mi gua̱n cuŋni, kä /cɛ jɛ go̱r i̱ derɛ jɛ moc pöc, go̱rɛ mi däkɛ jɛ kɛ tɛ̱̈ɛ̱̈. 20 Kä min carɛ mɛmɛ, nɛnɛ, cu jääk Kuäär ni Kuɔth nhial päl kä jɛ kɛ la̱k, laarɛ jɛ i̱, “Jo-thɛp, gat Dee-bid, /cu dual kɛ kuën ciëkdu ni Mɛri, kɛ ɣöö min rueetdɛ läthɛ Yiëë in Gɔaa in Rɛl Rɔ thi̱n. 21 Jɛn bɛ gat dap, kä bi jɛn cɔl i̱ Yecu, kɛ ɣöö ɛ jɛn min bi nɛɛkɛ kän kä dueerkiɛn.” 22 Cu mɛmɛ kɛɛliw tuɔɔk, kɛ ɣöö bi mi ca lar ɛ Kuäär ni Kuoth kɛ thok go̱kä a thuɔ̱k mëë wëë i̱, 23 “Nɛnɛ, nyal bɛ ruët, kä bɛ gat dap, kä ba ciötdɛ cɔl i̱ I-manu-el.” Min lot ni ɣöö Kuoth akɛ kɔn kɛɛl. 24 Mëë ci Jo-thɛp keer ni̱n, cuɛ jɛ la̱t ce̱tkɛ min ca la̱r jɛ ɛ jääk Kua̱r ni Kuoth Nhial. Cuɛ ciekdɛ naŋ, 25 kä /kenkɛ tɔ̱ɔ̱c amäni mëë ca gat dap. Kä cuɛ ciötdɛ cɔl i̱ Yecu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52