1 Luno njʼolukalala lwʼamasiina gʼabaatu abomu lulyo lwa Yesu Kurisito Omwijuhulu wa Dawudi, owaali omwijuhulu wa Yibbulayimu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52