1 1 Ǹtɛ Sèsí-Kídísì yààpa fùdi. O yàdo-dà de hééDàfítì , kà Dàfítì kú yàdo de hééÀbààhám̀ . 2 Àbààhám̀-dà de pɛdàÌsàákì , kà Ìsàákì é pɛdáSàkɔ́pù , kà Sàkɔ́pù é pɛdáSùdáà n'ɔ̀ɔ kúcàpa. 3 Kà Sùdáà é pɛdá Pèdɛ́sì nà Sèdáà. Pa màa yèdi-dà de héé Tàmáà. Kà Pèdɛ́sì é pɛdá Hɛ̀sìdóǹ, kà Hɛ̀sìdóǹ é pɛdá Hàdám̀. 4 Kà Hàdám̀ é pɛdá Àmìnàdápù, kà Àmìnàdápù é pɛdá Nààsóǹ, kà Nààsóǹ é pɛdá Sàdìmɔ́ɔ̀. 5 Kà Sàdìmɔ́ɔ̀ é pɛdá Bòósì, k'òo màa hééHàdàhápù . Kà Bòósì é pɛdá Òbɛ́dì, k'òo kú màa héé Hùdútì. Kà Òbɛ́dì é pɛdá Sɛ̀séè. 6 Kà Sɛ̀séè é pɛdá wódo Dàfítì. Kà Dàfítì é pɛdáSàdòmɔ́ɔ̀ , k'òo màa de yòǹ Ùdíì poòo. 7 Kà Sàdòmɔ́ɔ̀ é pɛdá Hòdòbòám̀, kà Hòdòbòám̀ é pɛdá Àbìyáà, kà Àbìyáà é pɛdá Àsáfù. 8 Kà Àsáfù é pɛdá Sòsàfátì, kà Sòsàfátì é pɛdá Sòdám̀, kà Sòdám̀ é pɛdá Òsìyásì. 9 Kà Òsìyásì é pɛdá Yòtám̀, kà Yòtám̀ é pɛdá Àkásì, kà Àkásì é pɛdá Èsèkíyásì. 10 Kà Èsèkíyásì é pɛdá Mànàséè, kà Mànàséè é pɛdá Àmɔ́ɔ̀, kà Àmɔ́ɔ̀ é pɛdá Sòsìyásì. 11 Kà Sòsìyásì é pɛdá Yèkònìyáà n'ɔ̀ɔ kúcàpa. Ye kú wɔ̀ni-dà pà de cɛ̰háà-maÌsìdàyɛ́dì pa é pà ka̰há-nàBàbìdɔ́nì teǹka núǹti. 12 Ye kú dàhàka, kà Yèkònìyáà é pɛdá Sàdàtìyɛ́dì, kà Sàdàtìyɛ́dì é pɛdá Sòdòbàbɛ́dì. 13 Kà Sòdòbàbɛ́dì é pɛdá Àbìhúdì, kà Àbìhúdì é pɛdá Èdìyàkím̀, kà Èdìyàkím̀ é pɛdá Àsɔ́ɔ̀. 14 Kà Àsɔ́ɔ̀ é pɛdá Sàdɔ́kì, kà Sàdɔ́kì é pɛdá Àkím̀, kà Àkím̀ é pɛdá Èdìhúù. 15 Kà Èdìhúù é pɛdá Èdìyàsáà, kà Èdìyàsáà é pɛdá Màtáǹ, kà Màtáǹ é pɛdá Sàkɔ́pù. 16 Kà Sàkɔ́pù é pɛdáSòsɛ́fù ,Màdíì dɔɔ̀o. Ye kú Màdíì-dà de pɛdàSèsíì pà tṵ́mà toò-koKídísì . 17 Wɔ̀ǹci píta nà cìnàhì-dà ka̰hà, é cɛ̰ɛ̰́-nà Àbààhám̀ kú wɔ̀ǹku háá-nà Dàfítì kpɛ́ɛ́kú. Ye kú dàhàka, kà wɔ̀ǹci píta nà cìnàhì é ka̰há, é cɛ̰ɛ̰́-nà Dàfítì kú wɔ̀ǹku, háá-nà pà cɛ̰háà-ma Ìsìdàyɛ́dìpa é pà ka̰hàna Bàbìdɔ́nì núǹti. É yídá, kà wɔ̀ǹci píta nà cìnàhì é ka̰há, é cɛ̰ɛ̰́ n'ɛ̀ɛ kú wɔ̀ni háá-nà Kídísì pɛdáma. 18 Ǹtɛ pà pɛkáàma Sèsí-Kídísì. O màa Màdíì de yòǹ Sòsɛ́fù pocɛ̰ǹni-dà. K'ò há̰ póń nàWeèdi Sèdi kú nɔɔ̀ti kà pà mun pú pɛ́ɛ̀ hɔ̰́ɔ̰̀ta. 19 O dacɛ̰ǹni Sòsɛ́fù há̰ de yòǹ niìcoóko-dà, ò de pú kpɛ̀i é dátá o fɛ̀ci nìku yìhìka. K'ó tódá ta̰kadáma o yàma mɛhɛká è yɔ̀ ò k'óò wɛ́í. 20 Ò de maàhu mɛmá-dà, kà Bateó tɔntɔndikó óò fodá dɔhɔ̀ti mɛhɛká, óò caka è yɔ̀: Sòsɛ́fù, Dàfítì bidà, a dá n'wani a kó tóó-ma Màdíì a poòo mìì tee-sá, ò póń ye bíítà nà Weèdi Sèdi kú nɔɔ̀ti-dà. 21 Ò kó pɛdá bíidatá-dà, k'á tà pa̰a̰ yèdi è yɔ̀ Sèsíì. Mɛntá-dà kó fḭ́hìna ta nìku ku sḭ̀ḭ̀ma mɛhɛká. 22 Mii kú wɛnnì tɛ̀ni, è kpɛ̀i Bateó de wɛɛ̀-sa o wɛtɛ̰́náko nùdi mɛhɛká-dà é pa̰ná. Ò de yɔ̀: 23 Sepàǹn mɛ̀ǹǹ pú yá̰á̰-ko dɔɔ̀o-dà kó póń é pɛdá bíidatá, kà pá tà yíí è yɔ̀ Èmànìyɛ́dì. Ye yèdì kpɛ̀i é n'yɔ̀ Weèdi-dà ti péé-nà. 24 Sòsɛ́fù hèǹtà tḭ́ń wɔ̀ni, é pa̰á̰ Bateó tɔntɔndikó de hḭ́n ó pa̰á̰-sa. K'ó tódá o poòo óò kònà o hɔ̰́ɔ̰̀ta. 25 Àmá, ò de p'óò pɛ́ɛ̀-nà dɔɔdí háá kó yɔ̀ɔ pɛdá o bíitá, k'ó tà pa̰a̰ yèdi é yɔ̀ Sèsíì.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52