1 1 Nə̀ń, Zwezi-Kərisə dwíí tə dəkuu nə yɩ nətʋ: Zwezi-Kərisə yɩ pɩ̀ʋ́ Dɑvidə nɑ̀ʋ́, Dɑvidə yɩ Abərɑhɑmə nɑ̀ʋ́. 2 Abərɑhɑmə lʋrɩ Yɩzɑkə, Yɩzɑkə lʋrɩ Zwɑkɔbə, Zwɑkɔbə lʋrɩ Zwidɑ də ʋ nubɩɑ. 3 Zwidɑ də ʋ kɑn Tɑmɑrə lʋrɩ Pere də Zerɑ. Pere lʋrɩ Esəron. Esəron mɑ lʋrɩ Arɑmə. 4 Arɑmə mɑ lʋrɩ Amɩnɑdɑbə. Amɩnɑdɑbə lʋrɩ Nɑsʋn. Nɑsʋn lʋrɩ Sɑləmɑ. 5 Sɑləmɑ də ʋ kɑn Rɑhɑbə lʋrɩ Bozə. Bozə də ʋ kɑn Rutə mɑ lʋrɩ Ɔbɛdə. 6 Ɔbɛdə lʋrɩ Yɩzɑyi. Yɩzɑyi lʋrɩ Dɑvidə. Pɩ̀ʋ́ Dɑvidə də Yiri kɑn tə mɑ lʋrɩ Sɑlʋmʋn. 7 Sɑlʋmʋn lʋrɩ Rʋbʋɑmə. Rʋbʋɑmə lʋrɩ Abɩɑ. Abɩɑ lʋrɩ Azɑ. 8 Azɑ lʋrɩ Zwʋzɑfɑtə. Zwʋzɑfɑtə mɑ lʋrɩ Yorɑmə. Yorɑmə lʋrɩ Ɔzɩɑsə. 9 Ɔzɩɑsə mɑ lʋrɩ Yotɑmə. Yotɑmə mɑ lʋrɩ Ahɑzə. Ahɑzə lʋrɩ Ezekɩɑsə. 10 Ezekɩɑsə lʋrɩ Mɑnɑse. Mɑnɑse mɑ lʋrɩ Amʋn. Amʋn lʋrɩ Zwʋzɩɑsə. 11 Zwʋzɩɑsə mɑ lʋrɩ Yekʋnɩɑ, də ʋ nubɩɑ tə Yɩzərɑyɛlə lɩ̀ɑ̀ tə kɑ pɛ̀ kɑ jɑ vɑ Bɑbɩlɔnə mɑ́ŋɑ́ tə wɑ. 12 Bɑ Bɑbɩlɔnə vəli kwɑ nə, Yekʋnɩɑ lʋrɩ Swɩɑlətɩɛlə. Swɩɑlətɩɛlə mɑ lʋrɩ Zʋrʋbɑbɛlə. 13 Zʋrʋbɑbɛlə lʋrɩ Abiudə. Abiudə mɑ lʋrɩ Elɩɑkimə. Elɩɑkimə mɑ lʋrɩ Azorə. 14 Azorə lʋrɩ Sɑdokə. Sɑdokə lʋrɩ Ahimə. Ahimə lʋrɩ Elɩʋdə. 15 Elɩʋdə mɑ lʋrɩ Elɩɑzɑrə. Elɩɑzɑrə lʋrɩ Mɑtɑnə. Mɑtɑnə mɑ lʋrɩ Zwɑkɔbə. 16 Zwɑkɔbə lʋrɩ Zwʋzɛfə Mɑri bɑrɩ. Mɑri tə nə lʋrɩ Zwezi, bɑ nə boŋə Kərisə. 17 Yɩzərɑyɛlə lɩ̀ɑ̀ dwíə́ fuɡə bɑnɩɑ nə wulə Abərɑhɑmə də Dɑvidə pwərə wɑ, tə fuɡə bɑnɩɑ də ɡɑ yɑ Dɑvidə də Yɩzərɑyɛlə lɩ̀ɑ̀ tə kɑ pɛ̀ kɑ jɑ vɑ Bɑbɩlɔnə pwərə wɑ, tə fuɡə bɑnɩɑ duən də yɩ tə zɩɡɩ kʋ mʋ̀ Bɑbɩlɔnə vəli təntə kʋ jɑ vɑ Kərisə lʋrʋ. 18 Nə̀ń nətʋ, bɑ nə lʋrɩ Zwezi-Kərisə. Ʋ nuu Mɑri yɑ̀ yɩ Zwʋzɛfə bwɑ̀lʋ́, ʋ nə cɑ̀rɩ̀, sə ʋ swe. Kʋ twɑ́ Yɩɩ-Siŋu tə dɩ̀ɑ̀n nə, Mɑri mɑ jɑ pùə́, də ʋ də Zwʋzɛfə tə yə̀rì duən ndə kɑn də bɛɛ nə. 19 Ʋ bɑrɩ Zwʋzɛfə ʋ nə yɩ cɩ́ɡɑ́ tíú, yɑ̀ bɑ pɩ̀ɑ̀, sə ʋ kə cɑvɩrɑ Mɑri nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ yɑ̀ pɩ̀ɑ̀, sə ʋ twɑ́ tɩɑ tɩɑ ʋ mɑ yɑ́ wɑ. 20 Zwʋzɛfə yɑ̀ nə jə kɑ pubʋŋɑ təntə, Yuu-Tiu mɑlɩkɑ twi, kɑ swɩ̀n ʋ con ʋ pɑndwɩɑ wɑ, kɑ wʋ́: "Dɑvidə nɑ̀ʋ́ Zwʋzɛfə, Mɑri bìú tə pùə́ tə, ʋ nə jə, yɩ kɑ twi də Yɩɩ-Siŋu tə dɩ̀ɑ̀n. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, dɑ̀n kɑ́ pɑ fən jɑ mʋ́, sə n tì wɑ́ ndə n kɑn nə. 21 Ʋ wɑ́ lʋrɑ bibɛɛ, n ɡɑ wɑ́ kə ʋ yɩrɩ Zwezi, kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ ʋ wɑ́ jon Yɩzərɑyɛlə lɩ̀ɑ̀ bɑ cʋnɑ wɑ". 22 Tə mʋ̀ yìə̀n təntə mɑmɑ twi tə tʋn, sə Yuu-Tiu sʋɡʋ tə, ʋ nə twɑ́ ʋ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ tə nə, ʋ mɑ swɩ̀n tə nii mɑ sú. Ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: 23 "Nə̀ń, kɑcɩɩn tə, ʋ nə tə yə̀rì bɛɛ, wɑ́ jɑ pùə́, ʋ wɑ́ lʋrɑ bìú, bɑ ɡɑ wɑ́ bon wɑ́ Emɑnuwɛlə". (Kʋ mʋ̀ də̀ń nə yɩ: 'Yɩɩ wulə də nəbɑ'.) 24 Zwʋzɛfə nə zɑ̀n dwɩɑn nə, ʋ twɑ́ kʋ tə nə, Yuu-Tiu mɑlɩkɑ tə nə swɩ̀n, ʋ ɡɑ jɑ ʋ kɑn tə ʋ kə ʋ con. 25 Yɑ́ bɑ dɑ̀ń nə wɑ̀ duən yəni ndə kɑn də bɛɛ nə, kʋ jɑ vɑ Mɑri bìú tə, ʋ nə dɩɡɑ ʋ yɩrɩ Zwezi tə, lʋrʋ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52