1 1 Nigaj ijkuilijto' ito̱ka̱mej yej iyikyapatajwe̱wejmej Jesucristo, yej te̱píltzi̱mpa katka iga David iwá̱n David te̱píltzi̱mpa katka iga Abraham. 2 Abraham mochij te̱taj iga Isaac, iwá̱n Isaac mochij te̱taj iga Jacob, iwá̱n Jacob mochij te̱taj iga Judá iwá̱n iyikni̱wa̱n. 3 Judá iwá̱n isiwa̱' yej ito̱ka̱' Tamar mochijkej te̱tajmej iga Fares iwá̱n Zara. Fares mochij te̱taj iga Esrom. Esrom mochij te̱taj iga Aram. 4 Aram mochij te̱taj iga Aminadab, iwá̱n Aminadab mochij te̱taj iga Naasón, iwá̱n Naasón mochij te̱taj iga Salmón. 5 Salmón mochij te̱taj iga Booz, te̱ye̱' ito̱ka̱' Rahab. Booz mochij te̱taj iga Obed, te̱ye̱' ito̱ka̱' Rut. Obed mochij te̱taj iga Isaí. 6 Isaí mochij te̱taj iga rey David, David kipiá' se̱ ipiltzi̱n yej ito̱ka̱' Salomón yej kita' iwá̱n inó̱n siwa̱' yej isíwa̱'pa katka Urías. 7 Salomón mochij te̱taj iga Roboam, iwá̱n Roboam mochij te̱taj iga Abías, iwá̱n Abías mochij te̱taj iga Asa. 8 Asa mochij te̱taj iga Josafat, iwá̱n Josafat mochij te̱taj iga Joram, iwá̱n Joram mochij te̱taj iga Uzías. 9 Uzías mochij te̱taj iga Jotam, iwá̱n Jotam mochij te̱taj iga Acaz, iwá̱n Acaz mochij te̱taj iga Ezequías. 10 Ezequías mochij te̱taj iga Manasés, iwá̱n Manasés mochij te̱taj iga Amón, iwá̱n Amón mochij te̱taj iga Josías. 11 Jeconías iwá̱n iyikni̱wa̱n itajmej ito̱ka̱' Josías. Ini̱mej ipilowa̱n onokoj kua̱' rey de país Babilonia kipre̱sojwij israeli̱tajmej iga kiwi̱gakej Babilonia. 12 Kua̱' kí̱skeja Babilonia, Jeconías kipiá' ipiltzi̱n yej ito̱ka̱' Salatiel. Iwá̱n Salatiel kipiá' ipiltzi̱n yej ito̱ka̱' Zorobabel. 13 Zorobabel mochij te̱taj iga Abiud, iwá̱n Abiud mochij te̱taj iga Eliaquim, iwá̱n Eliaquim mochij te̱taj iga Azor. 14 Azor mochij te̱taj iga Sadoc, iwá̱n Sadoc mochij te̱taj iga Aquim, iwá̱n Aquim mochij te̱taj iga Eliud. 15 Eliud mochij te̱taj iga Eleazar, iwá̱n Eleazar mochij te̱taj iga Matán, iwá̱n Matán mochij te̱taj iga Jacob. 16 Jacob mochij te̱taj iga José, yej iwe̱wej María. Ini̱nya María yej iye̱' Jesús, ini̱nya Jesús yej tikto̱ka̱wiáj Cristo. 17 Ijkó̱n panoj catorce te̱tajwe̱wetkej yej ipilówa̱mpa ipilowa̱n Abraham este iga onókoya David. Panoj no̱ catorce te̱tajwe̱wetkej yej ipilówa̱mpa ipilowa̱n David este kua̱' israeli̱tajmej kiwi̱gakej preso Babilonia, iwá̱n panoj se'o' má̱j catorce te̱tajwe̱wetkej este kua̱' onókoya Cristo. 18 Ijkí̱n iga onoko Jesucristo: María yej iye̱' Jesús onóyaya iga yawi mona̱mikti̱ti iwá̱n José. E' kua̱' aya mona̱miktiáj, María xo̱lo̱yowi' iga ipode̱r iyEspí̱ritoj Dios. 19 Iwá̱n José yej mochi̱was iwé̱j María, poxsan katka ye̱'nemiá, iwá̱n ayo' kinekiá mamona̱mikti iwá̱n María; e' malej ijkó̱n, José akinekiá mamomati iga María óno'ya iwá̱n se' ta̱ga'; yéj kejla̱ntoya iga ichtákasan mamokajte̱waka̱n. 20 Mie̱j inó̱n kejla̱ntoya, kochi' iwá̱n kite̱mi' iga se̱ iyá̱ngel Dios wa̱laj iwá̱n ijkí̱n kijlij: —José, tej yej ipiltzi̱n ipilówa̱mpa David, amo ximajmawi iga timona̱miktiá iwá̱n María, iga inó̱n xo̱lo̱' yej kitalaxwijto', ino̱nwa' kimá' iyEspí̱ritoj Dios. 21 Yéj yawi kitati se̱ ichoochi̱n, iwá̱n tikto̱ka̱wi̱j JESÚS, iga yéj yawi kima̱nawi̱ti ige̱ntej iga ayo' makichijtoka̱n yej aye̱kti. 22 Inó̱n sucede̱roj iga mamochi̱wa kensan ikya kijtoj toTe̱ko ipan se̱ profeta kua̱' kijtoj ijkí̱n: 23 Se̱ takotzi̱n yej aya kichijchimi ta̱ga', xo̱lo̱yowis iwá̱n kitas ichoochi̱n, moto̱ka̱wi̱j Emanuel, yej kijto̱jneki: Dios ono' towa̱n. 24 Kua̱' José isa' iga te̱miktoya, kichij kensan kijlij iyá̱ngel Dios iwá̱n kíkui'ya María iga isiwa̱'. 25 E' José aya kitechowa̱ya María este iga onoko ikone̱'. Iwá̱n inó̱n kone̱' kito̱ka̱wijkej JESÚS.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52