1 1 Yesu Kristo, Devid na Abraham nana wre, u sele leele nↄↄ hlɛ yi kre. 2 Abraham wra Isaki se, a Isaki na Jekↄb se, a Jekↄb na Juda na u chinlɛ se. 3 Juda na Tamar wru a pra Perez na Zera se, a Perez na Hezrↄn se, a Hezrↄn na Ram se, 4 a Ram na Aminadab se, a Aminadab na Nahshↄn se, a Nahshↄn na Salmↄn se. 5 Salmↄn chↄ na wi Rahab, a pre na Boaz se, a Boaz na u chↄ Ruth na Obɛd se, a Obɛd na Jɛsi se. 6 A Jɛsi na ŋunu Devid se. A ŋunu Devid na Sↄlↄmↄn se Uria lekuchↄ wre na. 7 A Sↄlↄmↄn na Rehoboam se, a Rehoboam na Abija se, a Abija na Asa se. 8 A Asa na Jehoshafat se, a Jehoshafat na Joram se, a Joram na Uzia se. 9 A Uzia na Joram se, a Joram na Ahaz se, a Ahaz na Hiskia se. 10 A Hiskia na Manasɛ se, a Manasɛ na Amↄs se, a Amↄs na Josia se. 11 A Josia na Jekonia na u chinlɛ se, nyjila ŋga nu pra Israel leele yii mna sɛ Babilↄn na kre. 12 Ŋga pra pe yii mna sɛ Babilↄn na kre kↄkro kre, Jekonia na Shealtiel se, a Shealtiel na Zerubabel se. 13 A Zerubabel na Abihud se, a Abihud na Eliakim se, a Eliakim na Azor se. 14 A Azor na Zadok se, a Zadok na Achim se, A Achim na Elihud se, 15 A Elihud na Eliasar se. A Eliasar na Matan se, a Matan na Jekↄb se, 16 a Jekↄb na Josɛf se, Josɛf chↄ na wi Maria, la, Maria pↄ na wi Yesu ŋmba pe yeeri Kristo wre. 17 Kena mu yire Abraham na mu pan mu su Devid na kre, pe sele nↄɛ yire kro pe sele kɛmbↄjijirɛ, a mu yire Devid na mu hɛ su nyjila ŋga nu pra Israel leele yii mu sɛ Babilↄn na kre, pree sele kɛmbↄjijirɛ, a mu yire ŋga praa wa mu tni Babilↄn na mu pan ma su Kristo ŋmba Nyiɛkpↄↄ na wↄ kre na kre, pree sele kɛmbↄjijirɛ na. 18 Imi na Yesu Kristo sem na nyi i kre. Pra u lo Maria wru mna Josɛf ŋga mbe u u leŋge. Ŋga pe n na ta mu fni kre, pra nya na Maria siire ta, mu yire Kpra Ŋumu wre na. 19 A u plↄ Josɛf, ŋmba pra u wru mu ŋga mbe u u leŋge kre, na pe lewo ŋmba u fraka, a u nsraa chaa mbe nyifɛɛrɛ Maria gbo lenɛɛrɛ yiɛ na. Ki tia wra u jawala pe na we u je brɛm. 20 Ŋga kre kee ŋga na pan Josɛf ndra na kre, ki ble ka to, a nyjeeri bituŋu wa na uyɛ wↄ mu Josɛf nyina ŋunɛ nu, mna yo u pan mbo, "Josɛf, Devid nana, maa fiɛ na mu Maria leŋge, ti mbe u pe mu chↄ. Ŋgi na, siire ŋga u ta kre, Kpra Ŋumu wre na u yire mu ki ta. 21 A we biblↄ se, mbe mu u mɛɛ tɛɛ Yesu. Ki nyina na, wre we u waŋgra leele shↄ mbe yili pe sisam nu." 22 A yire kee nyjɛ krɛrɛ yie pe mbe ti o Tafun kee nyjɛ u yire u kee nyanyofun na mu yo kre, mbe yi pe kpra. 23 Mbo, "E le, chlↄ ŋmba u n blↄ chin kre we siire ta, mbe biblↄ se, mbe pe u yeeri 'Emmanuel', ki nyina na, 'Wre na Nyiɛkpↄↄ oo wa titɛɛ.' " 24 Ŋga Josɛf na nyi kre, u nsra kee nyjɛ o Tafun bituŋu wre yo u pan kre je, wra Maria wru mu leŋge. 25 La, u nsra Maria chin chlↄ mna hɛ su ŋga wra biblↄ wre se. A Josɛf na pↄ wre mɛɛ tɛɛ Yesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52