1 1 Yesu Klisi' é nuu Davi ginɛ́á, ke é zí nuu Ablam ginɛ́á láà, à bhɛ́mabò tɔ́ bhɛɛlé' lóii é. 2 Ablam ké Izaaki kpɔ', le Izaaki' Zakɔbu kpɔ', 3 le Zakɔbu' Zuda ni à dóobò ni à lɔ́ɔ̀bò kpɔ', le Zuda' Falɛzi ni Zala kpɔ' Tamaa bhà, le Falɛzi' Ezolom kpɔ', 4 le Ezolom' Alam kpɔ', le Alam' Aminadabu kpɔ', le Aminadabu' Naason kpɔ', le Naason' Salamon kpɔ', le Salamon' Boazi kpɔ' Laabu bhà, 5 le Boazi' Zobedi kpɔ' Wuluti bhà, le Zobedi' Izai kpɔ', 6 le Izai' Davi kpɔ'. Le gwilinɛ Davi' Salomon kpɔ' Uli-à gɛɛn-nɔ̀ng bhà, 7 le Salomon' Woloboam kpɔ', le Woloboam' Abia kpɔ', le Abia' Azafu kpɔ', 8 le Azafu' Zozafa kpɔ', le Zozafa' Zolam kpɔ', le Zolam' Ozia kpɔ', 9 le Ozia' Zoatam kpɔ', le Zoatam' Akazi kpɔ', le Akazi' Ezekia kpɔ', 10 le Ezekia' Manase kpɔ', le Manase' Amon kpɔ', le Amon' Zozia kpɔ', 11 le Zozia' Zekonia ni à laànɛ́bò kpɔ' Izalae-bò lò nuanɛ̀ gi Babiloni tée gi le. 12 Ang lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè láà à zìpieta, le Zekonia' Salatiɛli kpɔ', le Salatiɛli' Zolobabɛli kpɔ', 13 le Zolobabɛli' Abiyu kpɔ', le Abiyu' Eliakim kpɔ', le Eliakim' Azɔɔ kpɔ', 14 le Azɔɔ' Sadɔki kpɔ', le Sadɔki' Akim kpɔ', le Akim' Eliyudi kpɔ', 15 le Eliyudi' Eleazali kpɔ', le Eleazali' Matan kpɔ', le Matan' Zakɔbu kpɔ', 16 le Zakɔbu' Mali-à gɔɔn Zozɛfu kpɔ', le Mali-le' Yesu' wò à lee Klisi láà à kpɔ' le. 17 È tò' kwɛi, ke é si' Ablam bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin Davi bhà, Klisi láà à bhɛ́mabò yàkɔi ké to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ. É si' zí Davi bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin Izalae-bò lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè bhà, à bhɛ́mabò yàkɔi ké to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ, le é si' zízí àng lò nuanɛ̀ gi Babiloni-yè bhà, ke à bhɛɛ- nu flúúlé, ke è zin à lekini bhà, à bhɛ́mabò yàkɔi' to' buu-ni-wɛ́ɛ́-yisɛ le. 18 Yesu Klisi kpɔ́-kɔ̀ɔ̀' to' kɔɔ' gi, àle é. E nuu kwɛi, ke à laú Mali' woo wɩ́ɩ́ yàà Zozɛfu gɔ̀n-wùn-le bhà, kɛ́ ke àngbhà sua' òo woo tó do bhe le. Wó wo káá' wo' kwɛnggei, ke Mali ké gwíyèa le. Sée Aatana-à Waa Zaazaa gisɛ́lɛ́' nuu àleá le. 19 Kɛ́ àbhà gɔɔn Zozɛfu' nuu' wo' wúnsɛ̀ kɛɛ-mɛ̀ɛ̀a láà, yàa nuu à pé, ke è Mali tɔ́ sie. Ale kɛɛ le é à yaa' e zʋʋ pé ye: é e kɔɔ góà à zì mɛnó tíibhà le. 20 E woo tuàn e yáán wáláà à gi kwɛi, le é to' le é Gwilinɛ Kpáa-à kɩ́ɩ́la do ye' mia gi, ke e wɩ́ɩ́ii à nɛ̀ ye: Davi gbe Zozɛfu, síka òo tóà i gi Mali sì ke è tó ibhà lêá-wùn gi. Atoosiwo é nɛ́' à-gwì síyèa láà, è gò Aatana-à Waa Zaazaa' à pé le. 21 È nɛ́ miɔnnɛ́' kpɔ́à láà, è à kpɔ̀', í à lee Yesu, atoosiwo nɛ́ láà àle bɔ́n góà Izalae-bò ka bhà le. (Sée wò à pè' wo Yesu, ke wo wɩɩ wo: mɛ̂ɛ la-mɛ̀ɛ̀.) 22 Wún láà àle tó' kɛ̀ɛ̀ kwɛi, ke Gwilinɛ Kpáa' wʋʋ' kpɔ' lii e wʋʋ léban-mɛ̀ɛ̀ ke bhà láà, àle gi-wùn- nù kɛɛ le. 23 Atoosiwo e wɩɩ' ye: Ká ka káá' woà, ke loònɛ́' àa miɔn-wùn dɔn, ya tó gwíyèa, ke ya nɛ́ kpɔ́ miɔnnɛ́á. Nɛ́ láà wo à leeà wo Emanuɛli. Wò à pè' kwɛi, ke wo wɩɩ wo: Áàn dàà ko kpe gi-yè. 24 Zozɛfu' gó-le wo' yi gi, Gwilinɛ Kpáa-à kɩ́ɩ́la' wún' pe' à nɛ̀ láà, é à gi-wùn kɛɛ' wo', le é ebhà lê láà à si', le é à yaa' e tà le. 25 Kɛ́ e to' kwɛi flúúlé àngbhà sua òo nù tó do, le nɔ́ng láà é nɛ́ ye' miɔnnɛ́á, le Zozɛfu' à tɔ́ kpɔ' Yesu-á le.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52