1 1 Ŋìnó a tà-ká-tà gítí ṛèngbó bà jò Jézù tí Bìndi-Mbíṛì, tí 'viì mì Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì, tí 'viì mì Àbìráámò tí mbe jò ŋa ndâ Ìzìrìyélì 'dáá gî. 2 Ŋìnó a ṛè ndâ ká gù Jézù mbe 'bìtà 'do tí Àbìráámò yee tí Dàvídè: Àbìráámò ká jò Ìzákò, Ìzákò giì jò Jàkóbè, Jàkóbè giì jò ndâ Júdàà ta ndâ ná'vindí wó. 3 Júdàà giì jò ndâ Pèrézì ta Zérà mítí Tàmárà, Pèrézì giì jò Èzìrónì, Èzìrónì giì jò Rámù, 4 Rámù giì jò Àmìnàdábì, Àmìnàdábì giì jò Nàsónì, Nàsónì giì jò Sàlìmónì, 5 Sàlìmónì giì jò Bòwázì mítí Rà'ábù, Bòwázì giì jò Òbédì mítí Rútà, Òbédì giì jò Jésì, 6 bìndi~ Jésì giì jò Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì. Ŋìnó a ṛè ndâ gù Jézù mbe 'bìtà 'do tí Dàvídè yee tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó 'do 'bá mì ndú ya tí~ gí Bàbìlónìyà: Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì giì jò Sólómònì mítí nawù wó Ùráyà, 7 Sólómònì giì jò Rèyòbòwámù, Rèyòbòwámù giì jò Àbíjà, Àbíjà giì jò Ásà, 8 Ásà giì jò Yòsàfátì, Yòsàfátì giì jò Yòrámù, Yòrámù giì jò Ùzáyà, 9 Ùzáyà giì jò Yòtámù, Yòtámù giì jò Àázì, Àázì giì jò Èzìkíyà, 10 Èzìkíyà giì jò Mànásè, Mànásè giì jò Àmónì, Àmónì giì jò Yòsíyà, 11 Yòsíyà giì jò ndâ Jèkòníyà ta ndâ ná'vindí wó. 'Do bà-i-nò à giì kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí~ gí Bàbìlónìyà. 12 Ŋìnó a ṛè ndâ gù Jézù mbe 'bìtà 'do tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó 'do 'bá mì ndú ya tí~ gí Bàbìlónìyà yee tí o bà jò Jézù: Jèkòníyà giì jò Sèlìtìyélì si ndú Bàbìlónìyà, bìndi~ Sèlìtìyélì giì jò Zèrùbàbélè, 13 Zèrùbàbélè giì jò Àbìyúdì, Àbìyúdì giì jò Èlìyàkímì, Èlìyàkímì giì jò Àzórì, 14 Àzórì giì jò Zàdókì, Zàdókì giì jò Àkímì, Àkímì giì jò Èlìyúdì, 15 Èlìyúdì giì jò Èlìyázàrà, Èlìyázàrà giì jò Màtánì, Màtánì giì jò Jàkóbè, 16 bìndi~ Jàkóbè giì jò Jùzépè nó mbe kò Màríyà tí nawu Jézù nó tí Bìndi-Mbíṛì nô. 17 Muu ndâ gù Jézù mbe 'bìtà 'do tí Àbìráámò tí bu ndâ Ìzìrìyélì 'dáá gî, yee tí Dàvídè tí gbolò gba mì ndâ Ìzìrìyélì a bà 'dòkò bà jò tí tabà~ muu'bì-nje~nà'ô. 'Do tí Dàvídè yee tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí~ gí Bàbìlónìyà 'dáá gî a bà 'dòkò bà jò tí tabà~ muu'bì-nje~nà'ô. 'Do tí o bà kaa ndâ Ìzìrìyélì tí ndâ zà-za gó ya tí~ gí Bàbìlónìyà yee tí o bà jò Jézù 'dáá gî a ndâ 'dakò muu'bì-nje~nà'ô. 18 Ṛèngbó bà jò Jézù tí Bìndi-Mbíṛì énô. Ta o tí nò Jùzépè 'vee káa có tí Màríyà tí nawu Jézù tí Bìndi-Mbíṛì jéé gî, káa ndú toko bà sili ta yí lá. Káa kùṛo bà ko yí gí 'bá, Màríyà giì tè nakáyì ta wotí mì Bèṛi-mì-Mbíṛì gî. 19 Jùzépè mâ giì ŋò énò, yí giì bàkà có bà dele ndi ndâ i mì wó 'do tàkò Màríyà gbí 'dê có á tàbèngìì, tacó yí a tó 'dakò, káa go bà te nô á ṛo Màríyà mí kùṛo ndâ 'duù tí wó wálá. 20 Káa si yí kû koṛo ŋa có tí nò, basìlì mì Mbíṛì giì gì gí muu wó gbí ṛiì, bìndi~ yí giì 'dè có ji yí máa, «Jùzépè, 'viì mì Dàvídè, cì gúku tí bà kò Màríyà tí nawù lo lá. Tacó 'viì tí nò gbí yì wó nò a 'viì mì Bèṛi-mì-Mbíṛì. 21 Yí bà jò a 'viì-'dakò, bìndi~ wò bà gbì ṛè wó tí Jézù, tacó yí bà 'vala ndâ 'duù mì yo 'do gbí ndâ vò i mì ndú.» 22 I tí nò bàkà tí 'dáá ká tacó wàa có tí nó náa Mbíṛì táánò tuu ta 'bí mbe 'dòkò có mì wó máa, 23 «'Bí ngbutu 'vinî bà giì tè nakáyì, yí bà jò 'viì tí nò tí 'viì-'dakò, náa àá bà gbì ṛè wó tí Èmànùwélè (gbí~ máa: Mbíṛì ta ndoo) nó» 'ví dù tí~ tí yúcó. 24 Jùzépè mâ giì ziya 'do tí ṛì, yí giì ko Màríyà gí 'bá go có tí nó náa basìlì mì Mbíṛì 'dè ji yí gbí ṛiì nô. 25 Káa ndú toko bà sili ta yí lá. Bìndi~ Màríyà giì jò 'viì mì wó, tí 'viì-'dakò, bìndi~ Jùzépè giì gbì ṛè wó tí Jézù.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52