2 1 Kúi ji̍t āu, Iâ-so͘ koh khì [Ka-pek-lông], ū siau-sit thoân kóng I tī chhù-lāi, 2 chiū ū chin chōe lâng chū-chi̍p óa-lâi, soah lóng bô khang-ūi, liân mn̂g-kháu to bô. Iâ-so͘ tùi in teh káng-tō ê sî, 3 ū sì ê lâng kng chi̍t ê poàn-sin-put-sūi ê lâng lâi I hia. 4 In-ūi lâng chin chōe, bōe-tàng kng kàu Iâ-so͘ ê bīn-chêng, in chiū tī I téng-bīn ê chhù-téng thiah chi̍t khang, hō͘ hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng tó tī chhn̂g-pho͘ lūi lo̍h-khì. 5 Iâ-so͘ khòaⁿ-kìⁿ in ê sìn-sim, chiū tùi hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng, “Siàu-liân-lâng, lí ê chōe sià-bián lah!” 6 Ū kúi-nā ê keng-ha̍k-kàu-su chē tī hia, sim-lāi teh gī-lūn, 7 “Chit-ê lâng ná-ōe án-ni kóng? I teh siat-to̍k Siōng-tè! To̍k-it ê Siōng-tè í-gōa, sím-mi̍h lâng ōe-tàng sià-chōe?” 8 Iâ-so͘ lāi-sim sûi-sî chai-iáⁿ in án-ni teh gī-lūn, chiū tùi in kóng, “Sī-án-chóaⁿ lín sim-lāi teh chit-būn chit-ê tāi-chì? 9 Tùi poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng ‘Lí ê chōe sià-bián lah’, á-sī kóng ‘Khí-lâi, giâ lí ê chhn̂g-pho͘ khí-lâi kiâⁿ’, tó chi̍t hāng khah kán-tan? 10 Put-kò góa beh hō͘ lín chai Jîn-chú tī tōe-chiūⁿ ū sià-chōe ê koân-pèng.” Iâ-so͘ chiū tùi hit-ê poàn-sin-put-sūi ê lâng kóng, 11 “Góa kā lí kóng, khí-lâi, giâ lí ê chhn̂g-pho͘, tńg-khì lín tau!” 12 I chiū khí-lâi, sûi-sî giâ i ê chhn̂g-pho͘, tī chèng-lâng ê bīn-chêng kiâⁿ chhut-khì. Chèng-lâng lóng tōa tio̍h-kiaⁿ, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè kóng, “Goán chêng-kàu-taⁿ m̄-bat khòaⁿ-tio̍h chit khoán tāi-chì!” 13 Iâ-so͘ koh khì [Ka-lī-lī] ô͘-piⁿ, ū chi̍t tōa-tīn lâng lâi I hia, I chiū kā in kà-sī. 14 Iâ-so͘ keng-kè ê sî khòaⁿ-tio̍h [A-le̍k-hui] ê kiáⁿ [Lī-bī] chē tī sè-koan, chiū tùi i kóng, “Lâi tè góa!” [Lī-bī] chiū khí-lâi tè Iâ-so͘. 15 Āu-lâi, Iâ-so͘ tī [Lī-bī] in tau chia̍h-pn̄g. Ū chin chōe bau̍h-sè-ê kap chōe-jîn mā kap Iâ-so͘ í-ki̍p I ê bûn-tô͘ chòe-hé chia̍h-pn̄g, in-ūi ū chin chōe lâng teh tè Iâ-so͘. 16 Chi̍t-kóa [Hoat-lī-sài]-phài ê keng-ha̍k-kàu-su khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kap chōe-jîn í-ki̍p bau̍h-sè-ê chòe-hé chia̍h-pn̄g, chiū tùi I ê bûn-tô͘ kóng, “Sī-án-chóaⁿ I kap bau̍h-sè-ê í-ki̍p chōe-jîn chòe-hé chia̍h?” 17 Iâ-so͘ thiaⁿ-tio̍h chiū kā in kóng, “Kiān-khong-ê bô su-iàu i-seng, phòa-pīⁿ-ê chiah ū su-iàu. Góa lâi, m̄-sī beh chio gī-lâng, sī beh chio chōe-jîn.” 18 [Iok-hān] ê bûn-tô͘ kap [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng teh kìm-chia̍h. Ū lâng lâi mn̄g Iâ-so͘, “[Iok-hān] ê bûn-tô͘ kap [Hoat-lī-sài]-phài ê bûn-tô͘ kìm-chia̍h, sī-án-chóaⁿ lí ê bûn-tô͘ bô kìm-chia̍h?” 19 Iâ-so͘ ìn kóng, “Sin-lông iáu kap hun-iàn ê lâng-kheh chòe-hé ê sî, lâng-kheh kiám ōe kìm-chia̍h? In iáu kap sin-lông chòe-hé ê sî bōe kìm-chia̍h. 20 Ji̍t-chí teh-beh kàu, sin-lông ōe hō͘ lâng tùi in tiong-kan lia̍h-khì, hit ji̍t in chiū ōe kìm-chia̍h. 21 “Bô-lâng ēng bô kiu-chúi ê pò͘ khì pó͘ kū-saⁿ. Nā án-ni chòe, hit tè sin-pò͘ ōe kiù-li̍h kū-saⁿ, tian-tò phòa koh-khah tōa khang. 22 Mā bô-lâng chiong sin-chiú ji̍p tī kū phê-tē. Nā án-ni chòe, sin-chiú ōe kā phê-tē piak-phòa, chiú lâu chhut-lâi, phê-tē mā pháiⁿ-khì. Sin-chiú eng-kai ji̍p tī sin phê-tē!” 23 Ū chi̍t ê An-hioh-ji̍t, Iâ-so͘ tùi be̍h-hn̂g keng-kè. I ê bûn-tô͘ ná kiâⁿ ná tiah be̍h-sūi. 24 [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng tùi Iâ-so͘ kóng, “Lí khòaⁿ! In sī-án-chóaⁿ tī An-hioh-ji̍t chòe bōe ēng-tit chòe ê tāi-chì?” 25 Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín kiám m̄-bat tha̍k-tio̍h [Tāi-pi̍t] kap tè i ê lâng pak-tó͘ iau su-iàu chia̍h-mi̍h ê sî só͘ chòe ê tāi-chì? 26 [A-pí-a-tha] chòe tōa-chè-si ê sî, [Tāi-pi̍t] ji̍p-khì Siōng-tè ê tiān chia̍h hiàn-chè ê piáⁿ, mā hō͘ tè i ê lâng chia̍h; chit khoán piáⁿ chè-si í-gōa ê lâng bōe ēng-tit chia̍h.” 27 Iâ-so͘ kā in kóng, “An-hioh-ji̍t sī ūi-tio̍h lâng lâi siat-li̍p; lâng m̄-sī ūi-tio̍h An-hioh-ji̍t lâi chhòng-chō. 28 Só͘-í, Jîn-chú mā-sī An-hioh-ji̍t ê Chú.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52