1 1 Che sī Iâ-so͘ Ki-tok ê ka-phó͘: Iâ-so͘ sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi, [Tāi-pi̍t] sī [A-pek-la-hán] ê hō͘-tāi. 2 [A-pek-la-hán] siⁿ [Í-sat], [Í-sat] siⁿ [Ngá-kok], [Ngá-kok] siⁿ [Iû-tāi] kap i ê hiaⁿ-tī. 3 [Iû-tāi] tùi [Thah-má] siⁿ [Hoat-le̍k-su] kap [Siā-la̍h], [Hoat-le̍k-su] siⁿ [Hi-su-lûn], [Hi-su-lûn] siⁿ [A-lân], 4 [A-lân] siⁿ [A-bí-ná-ta̍t], [A-bí-ná-ta̍t] siⁿ [Ná-sūn], [Ná-sūn] siⁿ [Sat-bûn], 5 [Sat-bûn] tùi [Lat-ha̍p] siⁿ [Pho-a-su], [Pho-a-su] tùi [Lō͘-tek] siⁿ [O-pī-tek], [O-pī-tek] siⁿ [Iâ-se], 6 [Iâ-se] siⁿ [Tāi-pi̍t]-ông. [Tāi-pi̍t] tùi [O͘-lī-a] ê bó͘ siⁿ [Só͘-lô-bûn], 7 [Só͘-lô-bûn] siⁿ [Lô-pho-àm], [Lô-pho-àm] siⁿ [A-pí-a], [A-pí-a] siⁿ [A-sat], 8 [A-sat] siⁿ [Iok-sa-hoat], [Iok-sa-hoat] siⁿ [Iok-lân], [Iok-lân] siⁿ [O͘-se-a], 9 [O͘-se-a] siⁿ [Iok-thán], [Iok-thán] siⁿ [A-hap-su], [A-hap-su] siⁿ [Hi-se-ka], 10 [Hi-se-ka] siⁿ [Má-ná-se], [Má-ná-se] siⁿ [A-mô͘-sū], [A-mô͘-sū] siⁿ [Iok-se-a]. 11 [Í-sek-lia̍t]-lâng siū chhian-sóa khì [Pa-pí-lûn] ê sî, [Iok-se-a] siⁿ [Iâ-ko-nî-a] kap i ê hiaⁿ-tī. 12 Siū chhian-sóa khì [Pa-pí-lûn] í-āu, [Iâ-ko-nî-a] siⁿ [Sat-lia̍p-thiat], [Sat-lia̍p-thiat] siⁿ [Só͘-lô-pa-pek], 13 [Só͘-lô-pa-pek] siⁿ [A-pí-ut], [A-pí-ut] siⁿ [Í-lī-a-kim], [Í-lī-a-kim] siⁿ [A-só͘], 14 [A-só͘] siⁿ [Sat-to̍k], [Sat-to̍k] siⁿ [A-kim], [A-kim] siⁿ [Í-lu̍t], 15 [Í-lu̍t] siⁿ [Í-lī-a-sat], [Í-lī-a-sat] siⁿ [Má-tàn], [Má-tàn] siⁿ [Ngá-kok], 16 [Ngá-kok] siⁿ [Iok-sek], [Iok-sek] sī [Má-lī-a] ê tiōng-hu; hit-ê chheng-chòe Ki-tok ê Iâ-so͘ sī tùi chit-ê [Má-lī-a] siⁿ ê. 17 Án-ni, tùi [A-pek-la-hán] kàu [Tāi-pi̍t] lóng-chóng ū cha̍p-sì tāi, tùi [Tāi-pi̍t] kàu siū chhian-sóa khì [Pa-pí-lûn] ū cha̍p-sì tāi, tùi siū chhian-sóa khì [Pa-pí-lûn] kàu Ki-tok mā ū cha̍p-sì tāi. 18 Iâ-so͘ Ki-tok chhut-sì ê keng-kè sī án-ni: I ê lāu-bú [Má-lī-a] í-keng kap [Iok-sek] tèng-hun, iáu-bē kiat-hun chiū tùi Sèng Sîn hoâi-īn. 19 I ê bī-hun-hu [Iok-sek] sī chèng-ti̍t ê lâng, bô ài hō͘ i tī lâng ê bīn-chêng kiàn-siàu, siūⁿ-beh àm-tiong kái-tû hun-iok. 20 I teh siūⁿ chit-ê tāi-chì ê sî, tī bîn-bāng tiong, Chú ê thiⁿ-sài tùi i chhut-hiān, kóng, “[Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi [Iok-sek], m̄-bián kiaⁿ, tio̍h chhōa [Má-lī-a] ji̍p-mn̂g chòe bó͘, in-ūi i só͘ hoâi-īn ê thai sī tùi Sèng Sîn lâi ê. 21 I ōe siⁿ chi̍t ê ta-po͘-kiáⁿ, lí tio̍h kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘, in-ūi I beh kiù I ê chú-bîn thoat-lī in ê chōe.” 22 Che it-chhè ê sū hoat-seng sī beh èng-giām Chú thok sian-ti só͘ kóng ê ōe: 23 Lí khòaⁿ, chāi-sek-lú ōe hoâi-īn siⁿ kiáⁿ, I ê miâ beh kiò-chòe Í-má-lōe-lī. “Í-má-lōe-lī” ê ì-sù sī “Siōng-tè kap lán tông-chāi”. 24 [Iok-sek] chi̍t-ē khùn-chhíⁿ, chiū chiàu Chú ê thiⁿ-sài só͘ hoan-hù chhōa [Má-lī-a] ji̍p-mn̂g chòe bó͘, 25 put-kò chit-ê ta-po͘-kiáⁿ iáu-bē chhut-sì í-chêng bô kap [Má-lī-a] tâng-pâng. Eⁿ-á chhut-sì, [Iok-sek] chiū kā I hō-miâ kiò-chòe Iâ-so͘.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52