1 1 Chhòng-sè í-chêng chiū ū Tō, Tō kap Siōng-tè tông-chāi, Tō sī Siōng-tè. 2 I tī chhòng-sè í-chêng chiū kap Siōng-tè tông-chāi. 3 Siōng-tè thong-kè I lâi chhòng-chō bān-iú; it-chhè siū-chō ê ta̍k hāng lóng sī thong-kè Tō lâi chhòng-chō. 4 Tī I lāi-bīn ū oa̍h-miā; chit-ê oa̍h-miā sī jîn-lūi ê kng. 5 Chit-ê kng tī o͘-àm tiong teh chiò, o͘-àm m̄-bat iâⁿ-kè kng. 6 Ū Siōng-tè chhe-lâi ê chi̍t ê lâng, miâ kiò-chòe [Iok-hān]. 7 Chit-ê lâng lâi sī beh choh-chèng, ūi-tio̍h kng choh-chèng, beh hō͘ só͘-ū ê lâng thong-kè i lâi sìn. 8 I pún-sin m̄-sī hit-ê kng, sī beh ūi-tio̍h hit-ê kng choh-chèng. 9 Ū chin ê kng chìn-ji̍p sè-kan lâi chiò choân jîn-lūi. 10 I tī sè-kan; sè-kan thong-kè I lâi chhòng-chō, m̄-kú sè-kan m̄-bat I. 11 I lâi-kàu ka-kī ê só͘-chāi, ka-kī ê lâng bô chiap-la̍p I. 12 Hiah-ê chiap-la̍p I ê, chiū-sī sìn I ê lâng, I sù in ū koân chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 13 In m̄-sī tùi hiat-thóng, m̄-sī tùi jio̍k-io̍k, mā m̄-sī tùi ta-po͘-lâng ê ì-liām, sī tùi Siōng-tè siⁿ ê. 14 Tō chiâⁿ-chòe lâng, tiàm tī lán tiong-kan, chhiong-móa un-tián kap chin-lí; goán ū khòaⁿ-kìⁿ I ê êng-iāu, sī Thiⁿ-pē to̍k-it ê Kiáⁿ chiah ū ê êng-iāu. 15 [Iok-hān] ūi-tio̍h I choh-chèng, hoah kóng, “Chit-ūi chiū-sī góa bat kā lín kóng ê, I tī góa āu-bīn teh lâi, khiok pí góa khah tōa; in-ūi góa iáu-bē chhut-sì, I chiū chûn-chāi.” 16 Tùi I ê hong-hù lán lóng niá-siū un-tián, un-siōng-ka-un. 17 Lu̍t-hoat thong-kè [Mô͘-se] pan-pò͘; un-tián kap chin-lí sī thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok lâi ê. 18 Bô-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, chí-ū Pē sim-hoâi tiong to̍k-it ê Kiáⁿ ū kā I hián-sī chhut-lâi. 19 Í-hā sī [Iok-hān] ê kiàn-chèng: [Iâ-lō͘-sat-léng] ê Iû-thài-kàu tong-kio̍k phài chè-si kap [Lī-bī]-lâng khì mn̄g Iok-hān ê sî, kóng, “Lí sī sím-mi̍h lâng?” 20 I bô kū-choa̍t hôe-tap, kong-khai seng-bêng “Góa m̄-sī Ki-tok”. 21 In koh mn̄g i, “Nā án-ni, lí sī [Í-lī-a] sī-bô?” [Iok-hān] ìn kóng, “Góa m̄-sī.” In koh mn̄g, “Lí sī hit-ūi Sian-ti sī-bô?” Iok-hān ìn kóng, “M̄-sī.” 22 In chiū kā i kóng, “Án-ni lí sī sím-mi̍h lâng? Chhiáⁿ kā goán kóng, hō͘ goán thang hôe-tap phài goán lâi ê lâng. Lí kóng, tàu-tóe lí sī sím-mi̍h lâng?” 23 [Iok-hān] ín-iōng sian-ti [Í-sài-a] ê ōe, kóng: Góa chiū-sī tī khòng-iá teh hoah ê siaⁿ, kóng: Tio̍h ūi Chú siu-ti̍t tō-lō͘. 24 Hiah-ê lâng sī Hoat-lī-sài-phài ê lâng chhe lâi ê. 25 In koh mn̄g Iok-hān, kóng, “Lí nā m̄-sī Ki-tok, m̄-sī [Í-lī-a], mā m̄-sī hit-ūi Sian-ti, lí sī-án-chóaⁿ kā lâng sóe-lé?” 26 [Iok-hān] ìn kóng, “Góa ēng chúi kā lâng sóe-lé; m̄-kú ū chi̍t ūi lín m̄-bat-ê khiā tī lín tiong-kan. 27 I tī góa āu-bīn teh lâi, góa liân kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit.” 28 Chiah-ê sū tī [Iok-tàn]-hô tang-hōaⁿ ê [Pek-tāi-nî] hoat-seng, [Iok-tàn]-hô chiū-sī Iok-hān teh kā lâng sóe-lé ê só͘-chāi. 29 Keh-ji̍t, [Iok-hān] khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ kiâⁿ óa-lâi, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko, I beh tû-khì sè-kan-lâng ê chōe. 30 Koan-hē I ê tāi-chì, góa bat kā lín kóng, I pí góa khah bān lâi, chóng-sī pí góa khah tōa, in-ūi góa iáu-bē chhut-sì, I chiū chûn-chāi. 31 Góa ka-kī mā m̄-bat I, m̄-kú góa lâi ēng chúi kā lâng sóe-lé, sī beh hō͘ [Í-sek-lia̍t]-lâng jīn-bat I.” 32 [Iok-hān] koh choh-chèng, kóng, “Góa ū khòaⁿ-tio̍h Sèng Sîn chhin-chhiūⁿ hún-chiáu tùi thiⁿ kàng lo̍h-lâi, hioh tī I téng-bīn. 33 Góa ka-kī mā m̄-bat I, m̄-kú chhe góa ēng chúi kā lâng sóe-lé hit-ūi Siōng-tè ū tùi góa kóng, ‘Lí khòaⁿ-tio̍h Sèng Sîn kàng lo̍h-lâi hioh tī I téng-bīn hit-ê, I chiū-sī beh ēng Sèng Sîn kā lâng sóe-lé Hit-ūi.’ 34 Góa ū khòaⁿ-tio̍h, koh choh-chèng, chit-ūi chiū-sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.” 35 Keh-ji̍t, [Iok-hān] koh kap i nn̄g ê bûn-tô͘ khiā tī hia; 36 i khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ keng-kè, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, Siōng-tè ê Iûⁿ-ko!” 37 Chit nn̄g ê bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h i án-ni kóng, chiū khì tè Iâ-so͘. 38 Iâ-so͘ oa̍t kè-lâi, khòaⁿ-tio̍h in teh tè I, chiū mn̄g in, “Lín teh chhē sím-mi̍h?” In kā I kóng, “Lia̍p-pí, lí tòa tó-ūi?” Lia̍p-pí ê ì-sù sī lāu-su. 39 Iâ-so͘ kā in kóng, “Lín lâi khòaⁿ!” In chiū khì khòaⁿ Iâ-so͘ tòa ê só͘-chāi, hit ji̍t kap I chòe-hé tòa. Hit sî tāi-iok ē-po͘ sì tiám. 40 Thiaⁿ [Iok-hān] ê ōe lâi tè Iâ-so͘ hit nn̄g lâng, chi̍t ê sī [Se-bûn] [Pí-tek] ê sió-tī [An-tek-lia̍t]. 41 I seng khì chhē i ê hiaⁿ-ko [Se-bûn], tùi i kóng, “Goán í-keng ū tú-tio̍h [Bí-sài-a].” Bí-sài-a ê ì-sù sī Ki-tok. 42 I chiū chhōa [Se-bûn] khì kìⁿ Iâ-so͘. Iâ-so͘ chù-ba̍k kā i khòaⁿ, kóng, “Lí sī [Iok-hān] ê kiáⁿ [Se-bûn], lí ê miâ beh kiò-chòe [Ki-hoat].” [Ki-hoat] kap [Pí-tek] siâng ì-sù, chiū-sī chio̍h-pôaⁿ. 43 Keh-ji̍t, Iâ-so͘ koat-tēng beh khì [Ka-lī-lī]. I tú-tio̍h [Hui-le̍k], tùi i kóng, “Lâi tè góa!” 44 [Hui-le̍k] sī [Pek-sài-tāi]-lâng, [An-tek-lia̍t] kap [Pí-tek] ê tông-hiong. 45 [Hui-le̍k] tú-tio̍h [Ná-tàn-gia̍p], tùi i kóng, “[Mô͘-se] tī Lu̍t-hoat-su só͘ siá, í-ki̍p sian-ti só͘ kì-chài Hit-ūi, goán í-keng ū tú-tio̍h, chiū-sī [Iok-sek] ê kiáⁿ [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘.” 46 [Ná-tàn-gia̍p] ìn kóng, “[Ná-sat-le̍k] hit khoán só͘-chāi kiám ōe chhut sím-mi̍h hó-mi̍h?” [Hui-le̍k] kā i kóng, “Lí lâi khòaⁿ!” 47 Iâ-so͘ khòaⁿ-tio̍h [Ná-tàn-gia̍p] kiâⁿ óa-lâi, chiū kóng, “Lín khòaⁿ, i sī chin-chiàⁿ ê [Í-sek-lia̍t]-lâng, lóng bô hu-ké!” 48 [Ná-tàn-gia̍p] mn̄g Iâ-so͘, “Lí ná-ōe bat góa?” Iâ-so͘ kā i kóng, “[Hui-le̍k] iáu-bē kiò lí, góa chiū khòaⁿ-tio̍h lí tī hit châng bû-hoa-kó-chhiū kha.” 49 [Ná-tàn-gia̍p] ìn kóng, “Lia̍p-pí, lí sī Siōng-tè ê Kiáⁿ! Lí sī [Í-sek-lia̍t] ê Ông!” 50 Iâ-so͘ ìn kóng, “In-ūi góa kā lí kóng góa ū khòaⁿ-tio̍h lí tī hit châng bû-hoa-kó-chhiū kha, lí chiū sìn ò͘? Lí ōe khòaⁿ-tio̍h pí che koh-khah tōa ê sū.” 51 Iâ-so͘ koh kā i kóng, “Góa si̍t-si̍t chāi-chāi kā lín kóng, lín ōe khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Siōng-tè ê thiⁿ-sài tī Jîn-chú ê sin-chiūⁿ chiūⁿ-lo̍h óng-lâi.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52