1 1 Eh nu neh derua bú éh bo nyoo kwúna-neh yill a nòr bo éh Jesus Krast yuli-neh à gèl-eh bon à. Krast men, bo har bú à gèl-eh David à. David naa, bo har bú à gèl-eh Abraham à. 2 Abraham men neh tell a Isaace. Isaac neh tell a Jacobe. Jacob neh tell a Juda bó mun deh bò. 3 Juda naa, neh tell a Peres bó Sera. Me a bone neh Tehma. Peres neh tell a Hesrone. Hesron neh tell a Rame. 4 Ram neh tell a Aminadabe. Aminadab neh tell a Nehsione. Nehsion neh tell a Samone. 5 Samon neh tell a Boase. Me a Boase mene eh Rahab. Boas neh tell a Obede. Me a Obede mene eh Ruth. Obed neh tell a Jesse. 6 Jesse neh tell a mbòn Davide. David men neh tell a Solomone. Me a Solomone mene eh vehl a Yuraya. 7 Solomon neh tell a Rehoboame. Rehoboam neh tell a Abaja. Abaja neh tell a Asa. 8 Asa neh tell a Jehoshafate. Jehoshafat neh tell a Jorame. Joram neh tell a Yusaya. 9 Yusaya neh tell a Jotame. Jotam neh tell a Ahas. Ahas neh tell a Hesekaya. 10 Hesekaya neh tell a Manasseh. Manasseh neh tell a Amose. Amos neh tell a Josaya. 11 Josaya neh tell a Jekonaya bó dìm bò. Eh nu neh kèh bú éh nòr bo Babilone diu sum-eh Israel bò éh tap, ya nda bá neh éh bo à Babilon. 12 Nòr bo Babilone eh ya nda bá neh éh bo naa, Jekonaya har bá neh Sialtiel. Sialtiel neh tell a Jerubabele. 13 Jerubabel neh tell a Abiude. Abiud neh tell a Elayakime. Elayakim neh tell a Eso. 14 Eso neh tell a Sedoke. Sedok neh tell a Akim. Akim neh tell a Eliude. 15 Eliud neh tell a Eliesa. Eliesa neh tell a Matane. Matan neh tell a Jacobe. 16 Jacob neh tell a Josephe. Joseph men eh si a Mary. Mary men har Jesus éh bo yilla-neh bú Krast èh. 17 Eh wohl-eh éh kèh a Abrahame, éh nda hol-eh éh kèh a Davide mbàll nòre yulla chòp nà. Eh woh ser-eh éh kèh a Davide, éh nda hol-eh éh kèh bú éh bo ya nda-neh éh nòr bo Israele à Babilon èh, mbàll nòre boo yulla chòp nà de. Eh woh boo-neh éh kèh éh bo ti-neh à Babilon èh, éh nda-neh éh kèh éh bo har-eh Krast èh, mbàll nòre boo yulla chòp nà de. 18 Chir éh bo har-eh Jesus Krast èh ti wula éh nu là: Joseph leh gi dehne Mary yòo. Mary men kell bá neh jia, neh wohli lè éh kwoh a Chuchu Séne, ba ye éh Joseph à sè ndá ye ngwal. 19 Yòo a hehne Joseph men eh leh nà galle. Eh ngwa bá neh hon naa, muni kwuna gi bal à là hehn à jia, neh Mary yílla sél ngwal, naa gìun ngwal éh be gwull-eh bú à tiu nòr bò à, naa chéh bá neh à sén à túa lóh sél eh. 20 Joseph eh muni dehne bá neh hon naa, masenja a Change ndàl tua bá neh bú à bu-neh jia, "Joseph, mun a Davide, chéh njèh deh munil. Yílla chi vehl a chi yilla, éh keh ba wohli lè éh kwoh a Chuchu Séne, 21 jò har nda mun se, naa wòo yilla bú Jesus, éh keh ba hall sum nda nòr a hehne bò à jallip-eh bon à." 22 Njèh bú nu bél wula leh éh Chang tua-neh à yùn a profet bò à jia, 23 "Mun ve jò wohli nda lè, har nda mun se, bo yilla nda bú Emmanuel." Aso jia, 'Chang éh vu à.' 24 Joseph eh nyim yuli bal-eh à lúm-eh naa, be bá neh wula éh masenja a Change tua-neh là, nda yilla bá neh vehl a hehne da, 25 naa hehn vehl a hehne kéll ngwal, há har bá neh, naa Joseph yilla bá neh mun men Jesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52