1 1 Kuí bí xo̱jo̱n nínga kjit'a ja'eén xta̱ tji̱e̱ xi chji̱a̱ni Jesukristoo̱ kui xi xta̱ tji̱e̱e̱ Ndabii̱, kó Ndabii̱ ndií Abraa̱m. 2 Abraa̱m na̱'mii̱ Isaa̱, kó Isaa̱ na̱'mii̱ Jako̱b, kó Jako̱b, na̱'mii̱ Judáa̱ ko̱jo ṉts'i̱e̱. 3 Kó Judáa̱ na̱'mii̱ kó na̱ Tamaa̱r na̱aa̱ Faree̱ ko̱jo Saraa̱, kó Faree̱ na̱'mii̱ Esroo̱m, kó Esroo̱m na̱'mii̱ Araa̱m. 4 Kó Araa̱m na̱'mii̱ Aminadab, kó Aminadab na̱'mii̱ Naasoo̱n, kó Naasoo̱n na̱'mii̱ Salmoo̱n. 5 Kó Salmoo̱n na̱'mii̱ kó na̱ Raa̱b na̱aa̱ Boo̱, kó Boo̱ na̱'mii̱ kó na̱ Rut na̱aa̱ Obee̱d, kó Obee̱d na̱'mii̱ Isaíi̱. 6 Kó Isaíi̱ na̱'mii̱ ree̱ Ndabii̱, kó ree̱ Ndabii̱ na̱'mii̱ Salomoo̱ xi na̱a kamaá chjo̱ón Uríaa̱. 7 Kó Salomoo̱ na̱'mii̱ Roboa̱m, kó Roboa̱m na̱'mii̱ Abíaa̱, kó Abíaa̱ na̱'mii̱ Asaa̱. 8 Kó Asaa̱ na̱'mii̱ Josafaa̱t, kó Josafaa̱t na̱'mii̱ Joraa̱m, kó Joraa̱m na̱'mii̱ Usíaa̱. 9 Kó Usíaa̱ na̱'mii̱ Jotaa̱m, kó Jotaa̱m na̱'mii̱ Akaa̱, kó Akaa̱ na̱'mii̱ Esekíaa̱. 10 Kó Esekíaa̱ na̱'mii̱ Manasee̱, kó Manasee̱ na̱'mii̱ Amoo̱n, kó Amoo̱n na̱'mii̱ Josíaa̱. 11 Kó Josíaa̱ na̱'mii̱ Jekoníaa̱ ko̱jo ṉts'i̱e̱, ni̱xtjin nga tsanguínjo̱ xta̱ xi chji̱a̱ni Israe̱l nangui Babilonia̱. 12 Kó nguije tsanguínjo̱ nangui Babilonia̱ Jekoníaa̱, na̱'mi kamánii̱ Salatie̱l, kó Salatie̱l na̱'mii̱ Sorobabel. 13 Kó Sorobabel na̱'mii̱ Abiu̱d, kó Abiu̱d na̱'mii̱ Eliaki̱m, kó Eliaki̱m na̱'mii̱ Asoo̱r. 14 Kó Asoo̱r na̱'mii̱ Sadoo̱k, kó Sadoo̱k na̱'mii̱ Akii̱m, kó Akii̱m na̱'mii̱ Eliuu̱d. 15 Kó Eliuu̱d na̱'mii̱ Eleasaa̱r, kó Eleasaa̱r na̱'mii̱ Mataa̱n, kó Mataa̱n na̱'mii̱ Jako̱b, 16 kó Jako̱b na̱'mii̱ Kosiee̱, xi̱'ii̱n na̱ Riyaa̱, na̱aa̱ Kristoo̱. 17 Bo̱a̱ ts'én ngayeje tji̱e̱e̱ xta̱ xi ya'anii̱ ndeskande Abraa̱m ngaskande Ndabii̱ tienijún tji̱e̱e̱ xta̱ ma. Ndeskande Ndabii̱ ngaskande nga ikiyotji̱nguii̱ xta̱ Babilonia̱ ti tienijún tji̱e̱e̱ xta̱ ma. Kó ndeskande nga ikiyotji̱nguii̱ xta̱ Babilonia̱ ngaskande nga katsen Kristoo̱ tienijún tji̱e̱e̱ xta̱ ma nga. 18 Bi kamá nga katsen Jesukristoo̱: na̱ Riyaa̱, na̱aa̱ Kjisoo̱, ja̱ bo̱a̱ je índa nga Kosiee̱ ku̱i̱xanjo̱, tanga nguindiee̱ nga k'uíndojo̱ xkjín, kamábe nga A̱sién Ni̱xtjii̱n Néná ngo ndí je katsjaá. 19 Kó Kosiee̱ nda̱ xi ka̱ma xi̱'ii̱n na̱ Riyaa̱, ngo nda̱ xi kixi̱ kamá, kamámejénjiín nga kjo̱a̱soboá tsja̱á nguindyi̱ko̱n xtaa̱. Kó kats'énkjó nga ta 'ma 'ma ku̱i̱'íjñá. 20 Tanga tji̱e̱nga tjíts'énkjó kui nii̱, ngo ndítsjiee̱ Néná tsíchji̱a̱jo ngu̱i̱jin ńjñá ján, kó bi katsoó: –Kosie̱, ji xi xta̱ tji̱e̱e̱ Ndabii̱, ngata̱ ndakinjín ma ji nga ku̱i̱xenje̱ na̱ Riyaa̱, chjóo̱n, nga̱t'a̱ ndí xi ya'a, A̱sién Ni̱xtjii̱n Néná boá xi katsjaá. 21 Kó na̱ Riyaa̱ ngo ndí k'uieé kó KJISO̱ kuít'e ja'én, nga̱t'a̱ kuí boá xi k'o̱xié'á xta̱ na̱xi̱ńdaá kjo̱a̱a̱ jé xí ndyi̱ts'en. 22 Ngayeje kui nii̱ kamá tsi̱'e̱ nga kjo̱tjosón ni xi katsó Néná nga katsáyaá nda̱ chji̱ni̱e̱'e̱én Néná kji'a nga bi katsó: 23 Ngo tsakjin xo̱ngo ndí ko̱a̱'a̱, kó ngo ndí k'uieé, kó Emanue̱l si̱t'a ja'én. Néná tikónjo̱ná, tsó kui eén. 24 Kó nga ja'aá Kosiee̱ kats'én ni xi katsoó ndítsjiee̱ Néná kó ixánjo̱ chjo̱ón. 25 Kó nde kji̱e̱ foyojojo̱jín xkjín, nga kis'iee̱ ngo ndí na̱ Riyaa̱, kui xi KJISO̱ ít'a ja'én.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52