1 1 Ican ihya cuví sɨvɨ ñáyɨvɨ vachi ra Jesucristo tata. Tata ra David ta tata ra Abraham cuví chi ra. 2 Sehe ra Abraham cuví chi ra Isaac, sutu ra Jacob. Ta sehe ra Jacob cuví chi ra Judá ta yañi ra. 3 Ta sehe ra Judá chihin cu Tamar cuví chi ra Fares ta ra Zara. Ta sehe ra Fares cuví chi ra Esrom sutu ra Aram. 4 Ta sehe ra Aram cuví chi ra Aminadab sutu ra Naasón. Ta sehe ra Naasón cuví chi ra Salmón. 5 Ta sehe ra Salmón chihin cu Rahab cuví chi ra Booz. Ta sehe ra Booz chihin cu Rut cuví chi ra Obed, sutu ra Isaí. 6 Ta sehe ra Isaí cuví chi rey David. Ta sehe rey David chihin ñaha cha cuvi̱ ñasɨhɨ ra Urías cuví chi ra Salomón. 7 Ta sehe ra Salomón cuví chi ra Roboam sutu ra Abías. Ta sehe ra Abías cuví chi ra Aza. 8 Sehe ra Aza cuví chi ra Josafat, sutu ra Joram. Ta sehe ra Joram cuví chi ra Uzías. 9 Sehe ra Uzías cuví chi ra Jotam, sutu ra Acaz. Ta sehe ra Acaz cuví chi ra Ezequías. 10 Sehe ra Ezequías cuví chi ra Manasés, sutu ra Amón. Sehe ra Amón cuví chi ra Josías. 11 Sehe ra Josías cuví chi ra Jeconías ta yañi ra. Cacacu̱ ra quɨvɨ catɨɨ̱n ra ñuu Babilonia chi ñu Israel, cuahan coyo ñu cua sacuvi ñu tyiño nuu ñu. 12 Cha yaha cuan, ta chicoo sehe ra Jeconías, ta ican cuví ra Salatiel sutu ra Zorobabel. 13 Ta sehe ra Zorobabel ican cuví chi ra Abiud sutu ra Eliaquim. Ta sehe ra Eliaquim cuví chi ra Azor. 14 Ta sehe ra Azor cuví chi ra Sadoc sutu ra Aquim. Ta sehe ra Aquim cuví chi ra Eliud. 15 Ta sehe ra Eliud cuví chi ra Eleazar sutu ra Matán. Ta sehe ra Matán cuví chi ra Jacob. 16 Ta ra Jacob cuví sutu ra José yɨɨ cu María. Ican ña cuví sɨhɨ ra Jesús ra cuví Cristo, o cuñí chi catyí, ra cha saquichi Nyoo vatyi cuví ra rey cuenda yo. 17 Ra Abraham chicoo̱ uchi cumi tahan tata ra nyacua nya cacu̱ ra David. Ta ra David chicoo̱ uchi cumi tahan tata ra nyacua nya quɨvɨ tɨɨ̱n ñu Babilonia chi ñu Israel. Ta nyacua nya quɨvɨ cuan chicoo̱ uchi cumi ca tahan tata ñu nyacua nya quɨvɨ cacu̱ ra Cristo. 18 Tyehe caa cacu̱ ra Jesucristo: Cha yaha̱ cundaa tyiño cha cutandaha cu María, sɨhɨ ra Jesús, chihin ra José. Ta cha ni cumañi ca coo ñu chihin tahan ñu, chicoho̱n sehe ña, soco cha cuenda maa Tatyi Ii Nyoo. 19 Ta ra José ra cua cuvi yɨɨ ña, cuví ra noo ra vaha. Ta ña cuñí ra cuhva ra tɨcahan nuu chi ña, yucuan chaha tyaa̱ ra cuhva cha sandoo xehe ra chi ña. 20 Ta cha nɨ ri ca cha chicá xiñi ra tyicuan caa, tuvi̱ noo ángel Sutu Mañi yo nuu ra nu quixí ra. Ta nyehe̱ ra ñumahna ta catyí ángel cuan chi ra tyehe caa: ―Yoho José, tata ra David cuvún. Ma caca iñun quehun chi cu María cuvi ña ñasɨhun, vatyi sehe ña cha cua cacu, cuenda Tatyi Ii Nyoo cuví. 21 Ta cha yaha cacu cha lee cuan, cusacunañun chi cue: Jesús. Tyicuan caa cunañi ra vatyi cusacacu ra chi ñáyɨvɨ chihin cuatyi ñu. 22 Tandɨhɨ ihya cuvi̱ tacuhva nachino cava tuhun cha caha̱n Sutu Mañi yo chihin yuhu ra cacuvi̱ profeta ra ta cha naha, ra cachahá cuenda tuhun cahán ra. 23 Ta catyi̱ ra tyehe caa: Ñaha tyivaa cha ta coo ca rayɨɨ chi, cucohon sehe ña. Ta coo noo sehe ña. Ta cunañi cue: Emanuel. Ta sɨvɨ cuan cuñí chi catyí: “Nyoo nyaá ra chihin yo.” Catyí ángel cuan chi ra José chichi ñumahna. 24 Cuhva cha nducachi̱ iñi ra José, sacuvi̱ ra tari cuhva catyi̱ ángel cuan chi ra. Ta quehe̱n ra chi cu María vatyi cuvi ña ñasɨhɨ ra. 25 Soco ña chiyo̱ ra chihin ña cha numi ri. Nyacua nya cha yaha̱ cacu̱ sehe ña. Ta sacunañi̱ ra chi cue: Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52