20 1 Cha yaha̱ tuhun cha naquɨquɨ̱ ñáyɨvɨ ñuu Éfeso cuan, cana̱ ra Pablo chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo, vatyi cahan ra suhva nuu ñu ta cuhva ca ra tunyee iñi chi ñu. Vatyi maa ra chaa̱ chi quɨvɨ cha cuhun ra inga ityi. Ta caha̱n ra chihin ñu. Tyicuan ta cuaha̱n ra Macedonia. 2 Ta chaha̱n ra tandɨhɨ ityi cuan ta sandunɨɨ̱ ca ra iñi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda ra Cristo cha iyó ityi cuan chihin tuhun cahán ra. Tyicuan ta chaa̱ ra ityi Grecia. 3 Ta yucuan ndoo̱ ra uñi yoo. Ta cha nyaá ra cha cuaquehen ra barcu ta cuhun ra Siria, ta chito̱ ra vatyi nducú ñáyɨvɨ Israel chi ra vatyi cahñi ñu chi ra. Yucuan chaha natyaa̱ ra iñi ra cha cuhun ra chihin chaha ra ityi nu ñuhu ri. Ta nayaha̱ ra inga chaha ityi Macedonia. 4 Ta cuaha̱n ra Sópater, ra ñuu Berea chihin ra. Ta cuaha̱n ra Aristarco ta ra Segundo, ta uvi tahan ra ihya, Tesalónica cuví ñuu ra. Ta cuaha̱n ra Gayo, noo ra ñuu Derbe, ta ra Timoteo, ta uvi tahan ra ityi Asia, ra Tíquico ta ra Trófimo. 5 Ra hermano ihya cayaha̱ ra ityi nuu ta canyatú ra chi ndi ñuu Troas. 6 Ta nyuhu nyatu̱ ndi na yaha vico pascua nu tuhvá ñu Israel chachí ñu pan cha ñahri yuchan iya yɨhɨ́. Tyicuan ta quita̱ ndi ñuu Filipo chihin barcu. Ta nu cu ohon quɨvɨ ta nataha̱n ndi chi ra cha cuaha̱n ityi nuu nya ñuu Troas. Ta yucuan ndoo̱ ndi ucha quɨvɨ. 7 Ta cha timingu cuan ndu ɨɨ́n ri ndi chihin ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Troas cuan. Ta quɨvɨ cuan cuacachi ndi pan ta coho ndi vinu vatyi nɨcohon iñi ndi tyi chihi̱ ra Cristo cha cuenda cuatyi yo. Ta ra Pablo cahán ra nuu ñu ta cuvi ora ñuu, vatyi cha nyaá cha cuhun ndi inga quɨvɨ cuan. 8 Canyicú ndi noo cuarto nu cu uñi piso. Ta ndichin xaan nu canyicú ndi chichi vehe cuan vatyi cuaha xaan ñuhu̱ candil cayú. 9 Ta noo ra tyivaa cha nañí Eutico nyaá ra ventana tyasohó ra, soco ña cunyee̱ ra ñumahna vatyi ra Pablo, cha vehe xaan cahan ra. Quixí ra Eutico, ta ña chito̱ ra canacava̱ ra nya nu ñuhu. Ta nacoñehé ra chi ra soco cha chihi̱ ra. 10 Tyicuan ta ra Pablo noo̱ ra ta chaa̱ ra nu catuví ra tyivaa cuan. Ta natyihi nundaha ra chi ra tyivaa cuan, ta catyí ra chi ndɨɨ hermano: ―Ma yuhvi ndo. Nyitó ra ―catyí ra. 11 Tyicuan ta nandaa̱ tucu ra Pablo ta chachi̱ ndi pan ta chihi̱ ndi vinu cha cuenda Sutu Mañi yo. Tyicuan ta cahan ca ra Pablo tuhun Nyoo nyacua nya cundichin. Tyicuan ta cuaha̱n ra. 12 Ta ra tyivaa cuan nandoto̱ ra ta cuanuhu̱ ra nya vehe ra. Ta sɨɨ xaan nanduvi̱ cuñi ñu. 13 Nyuhu yaha̱ ndi ityi nuu ta cuahan ndi chihin barcu nya ñuu Asón. Vatyi yucuan cuñihi tahan ndi chihin ra Pablo, vatyi tyicuan caa sandaa̱ maa ndi tyiño chihin ra. Vatyi maa ra cuñí ra cuhun ra ityi nu ñuhú ri chihin chaha ra. 14 Ta cuhva cha nañihi̱ tahan ndi chihin ra nya ñuu Asón cuan, quɨhvɨ̱ ra chichi barcu chihin ndi ta cuahan ndi nya ñuu Mitilene. 15 Quita̱ ndi yucuan ta yaha̱ ndi ityi nuu noo ñuhú luhlu cha nañí Quío nyaá mahñu tyañuhu. Ta cha inga quɨvɨ cuan chaa̱ ndi inga ñuhú luhlu cha nañí Samos. Yaha̱ ndi yucuan ta nyitatu̱ ndi ñuu Trogilio. Ta cha inga quɨvɨ chaa̱ ndi nya ñuu Mileto. 16 Tyicuan caa cuvi̱ vatyi ra Pablo ña cuñi̱ ra cunyaa̱ ca ra cuaha quɨvɨ ityi Asia. Ña cuñí ra cuhun ra Éfeso vatyi numi ri cuñí ra chaa ra ñuu Jerusalén, vatyi tatu cuhva chi cuhva cunyaa ra quɨvɨ vico Pentecostés cha sanducahnú ñu Israel. 17 Ta cuhva cha nyicu ndi ñuu Mileto, cana̱ ra Pablo chi ra yɨhɨ́ ndaha chi ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo Éfeso. 18 Ta cuhva cha chaa̱ coyo ra, catyí ra tyehe caa chi ra: ―Maa ndo chitó ndo yoso caa cuhva chica̱ noi nyata quɨvɨ xihna ri cha chai̱ Asia ihya. 19 Tandɨhɨ quɨvɨ cha chinyai̱ chihin ndo ta sacuvi̱ tyiño nuu Sutu Mañi yo chihin cha nduquí cuhva cha ma cahnu sahi chii, vasɨ cuaha tɨndoho chihin cha cuaha tucuihya iñi. Ta cuaha tɨndoho quichi sɨqui sacuvi̱ ñáyɨvɨ Israel. 20 Soco ña sandɨhí cha cahán noi tuhun Nyoo nuu ndo. Vatyi ihya cuví tandɨhɨ cha chiñuhú chi ndo tacuhva coo vaha ndo. Ta sañahi̱ tuhun Nyoo chi ndo nu ndu ɨɨn ri ndo ta nya vehe ndo ñandɨhɨ. 21 Ta sañahi̱ tuhun ihya chi ñu Israel ta chi ñu cha ñima ñu Israel cuví. Sañahi̱ chi ñu na nasama ñu cuhva iyó ñu nuu Nyoo ta nachino iñi ñu chi Sutu Mañi yo Jesucristo. 22 Ta vityin cuhin nya ñuu Jerusalén vatyi maa Tatyi Ii catyí. Ta ña chité ñáá cha cucuvi chii yucuan. 23 Soco noo ri cha chité vatyi tandɨhɨ ri nu cuahín Tatyi Ii catyí chii vatyi nyatú vehe caa chii, ta cuaha tɨndoho ñandɨhɨ. 24 Soco ni noo ihya ta ña chicá xiñi. Ta ni ñayɨvi̱ ta ña vale cha cuenda mai, tacuhva vatyi chihin tusɨɨ iñi ta cuví sañihi sahatyiñe tyiño cha chaha̱ Sutu Mañi yo Jesús chii, cha sañahi tuhun vaha yoso cuhva cuñí Nyoo chi yo. 25 Ta vityin chitó vahi vatyi tandɨhɨ nyoho cha cahi̱n tuhun Nyoo chihin ndo, ma nyehe ca maa ndo chii. 26 Yucuan chaha cuñí catyi chi ndo vityin vatyi ñahri ca cuatyi yuhu cha cuenda ni noo nyoho. 27 Vatyi chihin cha nɨñɨ cuñí ta cahin tuhun Nyoo chihin ndo ta ñahri cha tixehi̱. 28 Yucuan chaha sa̱ha ndo cuenda chi ndo. Ta sa̱ha tucu ndo cuenda chi tandɨhɨ ñu yɨhɨ́ cuenda Nyoo. Vatyi maa Tatyi Ii tyatyiño̱ chi ndo vatyi saha cuenda ndo chi ñáyɨvɨ iyó vehe ñuhu Sutu Mañi yo. Maa ra sata̱ ra chi ñu chihin nɨñɨ ra. 29 Vatyi chité vatyi quɨvɨ cuhin, cuquichi inga ra. Ta cuñi ra satɨvɨ ra chi ñu yɨhɨ́ cuenda Sutu Mañi yo. Tari lobo xaan cha chahñí chi mbee, tyicuan caa cuquichi ra cuan satɨvɨ ra añima ndo. 30 Ta suri nu nyicu ndo, cundɨcuita suhva ra. Ta cusañaha ra cha ña ndicha tacuhva cunyicon ndo chi ra. 31 Yucuan chaha sa̱ha vaha ndo cuenda. Nɨ̱cohon iñi ndo vatyi chichi cha uñi cuiya ña sandɨhi̱ cha cahín tuhun Nyoo nuu ndo. Cha ñicahñu ta cha cuaa cahi̱n chihin noo noo nyoho, ta chihin cha cuihya iñi coto sandɨhɨ ndo tuhun Nyoo. 32 ’Ta vityin nyoho yañi, natyaí chi ndo ndaha Nyoo. Sa̱ha ndo cuenda ndɨɨ tuhun cahan ra chihin yo. Sacotó ra chi yo tyi cuñí xaan ra chi yo. Ta yucuan sandunyeé xaan chi iñi yo tacuhva cuvi yo ñáyɨvɨ yɨhɨ́ vaha cuenda ra chihin tandɨhɨ inga ñu cha nacuhva cuenda ñu chi ñu chi ra. 33 Yuhu ña nyiyó iñi ni minoo cha iyó chi ndo. Nɨ ri xuhun ndo, nɨ ri sahma ndo. 34 Nyoho chitó vaha ndo vatyi sahá tyiño xain chihin ndahi tacuhva ñihi cha chiñuhú chii chihin ra chicá noo chihin. 35 Tyicuan ri sañahí chi ndo vatyi cuñí chi cha sa̱ha tyiño ndo ta tyi̱nyee ndo chi ñu iyó cha chiñuhu chi. Ta nɨ̱cohon iñi ndo tuhun cahán Sutu Mañi yo Jesús nu catyi̱ ra tyehe caa: “Sɨɨ ca cuñi noo ñáyɨvɨ ñu chahá, ta ñima ca ñu ita iñi”, catyí Sutu Mañi yo. 36 Cha yaha̱ cha catyi̱ ra Pablo tuhun ihya, chicuiñi̱ chɨtɨ ra. Ta chica̱n tahvi ra chihin tandɨhɨ ñu. 37 Ta tandɨhɨ ñu cuihya xaan nduvi iñi ñu ta chacu̱ xaan ñu. Ta nanumi ñu chi ra. 38 Vatyi ra Pablo catyi̱ ra tyi cuhun ra inga ñuu ta ma cuhun ca ra nu nyicu ñu. Tyicuan ta chinyaca̱ ñu chi ra nyacua nya nu quɨhvɨ ra chichi barcu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52