1 1 Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tu'ugʉ listʉ ma̱ 'yity kʉxja̱a̱y yʉ xyʉʉjʉty ja 'yaptʉjkʉdyʉ Jesukristʉ, di'ibʉ tʉʉmp'a̱jt a̱a̱ts'a̱jtʉ rey Davit, di'ibʉ tʉʉmp'a̱jt a̱a̱ts'a̱jtʉdʉ Abra̱a̱n. 2 Abra̱a̱n yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Isa̱a̱, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Jakoob, di'ibʉ teety'a̱jtʉdʉ Judaa esʉ myʉga'axʉty. 3 Judaa yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Fares esʉ Zerʉ, di'ibʉ tya̱a̱k'a̱jtʉ Tamar. Fares yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Esrom, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Aram, 4 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Aminadap, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Naasón, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Salmón. 5 Salmón yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Booz, di'ibʉ tya̱a̱k'a̱jtʉ Raap. Booz yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Obeed, di'ibʉ tya̱a̱k'a̱jtʉ Rut. Obeed yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Isa̱'ii, 6 di'ibʉ teety'a̱jtʉ rey Davit. Davit yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Salomonk, di'ibʉ tya̱a̱k'a̱jtʉ ku'ekytyo'oxy di'ibʉ ñʉdo'oxy'a̱jtʉ Uriiʉs. 7 Salomonk yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Robwam, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Abiiʉs, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Asa̱a̱, 8 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Josafat, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Joram, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Uziiʉs, 9 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Jotam, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Akaz, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Ezekiiʉs, 10 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Manasés, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Amón, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Josiiʉs, 11 di'ibʉ teety'a̱jtʉdʉ Jekoniiʉs esʉ myʉga'axʉty ma̱ ja tiempʉ ko ja babilóñʉdʉ rey tmʉnejxy ja israelitʉ ja̱'a̱yʉty tsimy jap Babiloñʉ ña̱a̱xóty. 12 Ko tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ñajxy, Jekoniiʉs yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Salatyel, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Zorobabel, 13 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Abyut, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Elyakim, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Azoor, 14 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Sadok, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Akim, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Elyut, 15 di'ibʉ teety'a̱jtʉ Elyaza̱a̱r, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Matán, di'ibʉ teety'a̱jtʉ Jakoob. 16 Jakoob yʉ'ʉ teety'a̱jtʉ Josee, di'ibʉ Mariiʉ mʉʉt pyejky. Esʉ Mariiʉ yʉ'ʉ ta̱a̱k'a̱jtʉ ja Kristʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 17 Pes dʉ'ʉn oj kya'pxy ma̱jma̱jkts naska'axʉ Abra̱a̱nʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty extʉ jaba̱a̱t ma̱ rey Davit, es nan jama̱jma̱jkts naska'axʉ Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱dsʉty extʉ jaba̱a̱t ma̱ yʉ Babiloñʉ ryey dyajnejxy tsimy ja ja̱'a̱yʉty jap ña̱a̱xóty, es nan jama̱jma̱jkts naska'axʉ extʉ jaba̱a̱t ma̱ myiiñ jyajty ja Kristʉ. 18 Dʉ'ʉn myiiñ jyajty ja Jesukristʉ. Yʉ Mariiʉ, Jesukristʉ tya̱a̱k, yʉ'ʉ naty pʉkánʉp ja Josee. Es ma̱a̱nʉmʉ naty kyapʉktʉ, Mariiʉ oj wye'emy u'unkmʉʉt mʉt ja Espíritʉ Santʉ myʉk'a̱jtʉn. 19 Josee jyiky'ajty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es kyaj jyanayyajnidʉ'xánʉ ma̱ Mariiʉ, jyadimmastu'udán wi'ix kyajʉ ja̱'a̱yʉty tnijáwʉdʉt. 20 Ko dʉ'ʉn twinma̱a̱y, tu'ugʉ Diosʉ 'yanklʉs t'ijxy tsyuujóty mya'ayóty es 'yanma̱a̱yʉ: —Josee, Davitʉ tyʉʉmp 'ya̱a̱ts, katʉ xyjawʉ es xy'axá̱jʉt yʉ Mariiʉ éxtʉmʉ mnʉdo'oxy, mʉt ko ja u'unk di'ibʉ yajminaampy yajja̱'taampy, yʉ'ʉ Espíritʉ Santʉ jya'a. 21 Yʉ Mariiʉ tpa̱a̱da̱'a̱ñ tu'ugʉ u'ungu'unk, es xypyʉjtákʉt ja xyʉʉ Jesús. Dʉ'ʉn txʉ'átʉt mʉt ko yajnitso'ogaampy ja jya'ayʉty ko dyajtʉgoyánnʉ pyojpʉty. 22 Tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tyuun jya̱jtʉ es yajkuydyúnʉt di'ibʉ naty ja Diosʉ kyuga̱jxpʉ tʉ tnigajxy: 23 Yʉ kixyʉdo'oxy wʉ'ʉma̱a̱mp u'unkmʉʉt es tpa̱a̱da̱'a̱ñ tu'ugʉ mya̱a̱ngu'unk di'ibʉ yajtukxʉ'ata̱a̱mp Emanwel, di'ibʉ ayuk wimbʉdsʉʉmp Dios ijtp mʉt ʉdsa̱jtʉm. 24 Ko ja Josee dyajwijy ja tsyuu mya'ay, dʉ'ʉn ttuuñ éxtʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ 'yánklʉsʉ naty tʉ tyuknipékyʉty. Ta t'axa̱jʉ ja Mariiʉ éxtʉmʉ ñʉdo'oxy es oj tmʉnʉjxnʉ ma̱ tsyʉʉnʉ. 25 Per kyaj tsyʉna̱a̱ydyʉ éxtʉm tsyʉʉnʉdʉ kasa̱a̱dʉ ja̱'a̱yʉty extʉ ko ja Mariiʉ dyajmiiñ dyajja̱jty ja mya̱a̱ngu'unk. Es ja Josee tpʉjtákʉ ja xyʉʉ Jesús.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52