1 1 Zaj no yog hais txog Yexus Khetos cov yawgkoob tej npe. Yexus yog Daviv tub thiab Daviv yog Anplahas xeebntxwv. 2 Txij thaum Anplahas los txog Vajntxwv Daviv, Yexus cov yawgkoob muaj li no: Anplahas yog Ixaj txiv, Ixaj yog Yakhauj txiv, Yakhauj yog Yudas thiab nws cov kwvtij txiv, 3 Yudas yog Peles thiab Xelas txiv (nkawd niam yog Tamaj), Peles yog Heloos txiv, Heloos yog Las txiv, Las yog Anpinadas txiv, Anpinadas yog Nasoos txiv. 4 Nasoos yog Xalemoos txiv, 5 Xalemoos yog Npau-am txiv (Npau-am niam yog Lahaj), Npau-am yog Aunpes txiv (Aunpes niam yog Luv), Aunpes yog Yexais txiv, 6 Yexais yog Vajntxwv Daviv txiv. Txij thaum Daviv los txog rau thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos, Yexus cov yawgkoob muaj li no: Daviv yog Xalumoos txiv (Xalumoos niam yog Uliyas tus pojniam), 7 Xalumoos yog Lehaunpau-as txiv, Lehaunpau-as yog Anpiyas txiv, Anpiyas yog Axas txiv, 8 Axas yog Yehausafas txiv, Yehausafas yog Yehaulas txiv, Yehaulas yog Uxiyas txiv, 9 Uxiyas yog Yauthas txiv, Yauthas yog Ahas txiv, Ahas yog Hexekiyas txiv, Hexekiyas yog Manaxes txiv, Manaxes yog Amoos txiv, 10 Amoos yog Yauxiyas txiv, 11 Yauxiyas yog Yehauyakhees thiab nws cov kwvtij txiv. 12 Txij thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos los txog rau thaum yug Yexus, Yexus cov yawgkoob muaj li no: Yehauyakhees yog Se-atiyees txiv, Se-atiyees yog Xelunpanpees txiv, 13 Xelunpanpees yog Anpi-us txiv, Anpi-us yog Eli-akees txiv, Eli-akees yog Axaus txiv, 14 Axaus yog Xadaus txiv, Xadaus yog Akhis txiv, Akhis yog Eli-us txiv, 15 Eli-us yog Ele-axas txiv, Ele-axas yog Mathas txiv, Mathas yog Yakhauj txiv, 16 Yakhauj yog Yauxej txiv. Malis uas yog Yexus niam yog Yauxej tus pojniam. Yexus yog tus uas sawvdaws hu ua tus Cawmseej. 17 Yog li ntawd, txij thaum Anplahas los txog Daviv, muaj kaum plaub tiam, txij thaum Daviv los txog thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos muaj kaum plaub tiam, thiab txij thaum cov Yixalayees raug ntes mus rau tebchaws Npanpiloos los txog thaum yug tus Mexiyas muaj kaum plaub tiam. 18 Zaj uas yuav hais no yog hais txog zaj uas Yexus los yug rau hauv lub ntiajteb no. Yauxej twb xub qhaib Malis uas yog Yexus niam cia lawm. Tiamsis thaum nkawd tseem tsis tau sib yuav, Malis paub hais tias Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua rau nws xeeb tub lawm. 19 Yauxej tus uas qhaib Malis yog ib tug neeg ncaj ncees, nws tsis xav cia Malis poob ntsejmuag, nws txawm xav hais tias, nws yuav tso Malis twjywm tseg. 20 Thaum Yauxej tseem xav txog zaj ntawd, Yauxej txawm ua npau suav pom tus Tswv ib tug timtswv los hais rau nws hais tias, "Yauxej uas yog Daviv tus xeebntxwv, koj tsis txhob nyuaj siab. Koj cia li mus yuav Malis los ua koj pojniam. Rau qhov twb yog Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv ua rau Malis xeeb tub. 21 Malis yuav yug ib tug metub, koj yuav tsum tis tus metub ntawd npe hu ua Yexus, rau qhov nws yog tus uas yuav los cawm nws haivneeg kom lawv dim lawv lub txim." 22 Tej no muaj raws li tej lus uas tus Tswv tau qhia rau tus cev Vajtswv lus lawm hais tias, 23 "Ib tug nkaujxwb yuav xeeb tub thiab yuav yug ib tug metub thiab sawvdaws yuav hu nws lub npe hais tias Emanu-ees." (Lub npe no txhais hais tias, "Vajtswv nrog peb nyob".) 24 Thaum Yauxej tsim dheev los, nws txawm mus coj Malis los ua nws pojniam raws li tus Tswv tus timtswv tau hais rau nws lawm. 25 Tiamsis Yauxej yeej tsis nrog Malis pw mus txog thaum uas Malis yug tus metub ntawd. Thaum yug tau lawm, Yauxej tis tus metub ntawd npe hu ua Yexus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52