1 1 'Oyààme hi'no tà lheey Jw eesus Kilíistoh, tà tâlhe Laawitp'anteh, tà tâlhe Wikyiijkya-yis. Wet hàp tààjna Jweesustetselhp'anteh lheeyis: 2 Wikyiijkyayis, 'iwolhâàsa' tha', hàp 'Iisak; wet 'Iisak, 'iwolhâàsa' tha', hàp Jwaakop; wet Jwaakop, 'iwolhâàsa' tha', Jwuulah, wet lhà'ya lapuuhjwas. 3 Wet Jwuulah, 'iwolaleesahlà Taamalh tha hàp Jwáales wet Sáalah. Wet Jwáales, 'iwolhâàsa' tha', 'Eeslomh. Wet 'Eeslomh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aalamh. 4 Wet 'Aalamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aaminalap. Wet 'Aaminalap, 'iwolhâàsa' tha', Naasonh. Wet Naasonh, 'iwolhâàsa' tha Saalmonh. 5 Wet Saalmonh, 'iwolhààsahlà Laa'ap tha hàp Woos. Wet Woos, 'iwolhààsahlà Luut tha hàp 'Oowet. Wet 'Oowet, 'iwolhâàsa' tha', 'Iisayh. 6 Wet 'Iisayh, 'iwolhâàsa' tha', hàp niyaat tà lheey Laawit. Wet niyaat tà lheey Laawit, 'iwolhâàsa' tha', Saalomonh. Wet Saalo-monqo wet, hâàpep'ante 'Uulíyasky'ejwah. 7 Wet Saalomonh, 'iwolhâàsa' tha', Loowamh. Wet Loowamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aawíyas. Wet 'Aawíyas, 'iwolhâàsa' tha', 'Aasah. 8 Wet 'Aasah, 'iwolhâàsa' tha', Jwoosajwat. Wet Jwoosajwat, 'iwolhâàsa' tha', Jwoolamh. Wet Jwoolamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Uusíyas. 9 Wet 'Uusíyas, 'iwolhâàsa' tha', Jwootamh. Wet Jwootamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aakas. Wet 'Aakas, 'iwolhâàsa' tha', 'Eesekyíyas. 10 Wet 'Eesekyíyas, 'iwolhâàsa' tha', Maanases. Wet Maanases, 'iwolhâàsa' tha', 'Aamonh. Wet 'Aamonh, 'iwolhâàsa' tha', Jwoosíyas. 11 Wet Jwoosíyas, 'iwolhâàsa' tha', Jweekoní-yas, wet lhà'ya 'iyhàj lapuuhjwas, tà hâàpe 'ijwaalasp'ante 'nohàànho wikyi honhat tà lheey Waawilónyah. 12 Wet tajwaatshíp'ante tà 'nohàànho wikyi Waawilónyah, wet Jweekoníyas 'iwolhâàsa' tha', Saalatyelh. Wet Saalatyelh, 'iwolhâà-sa' tha', Soolowawelh. 13 Wet Soolowawelh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aawyut. Wet 'Aawyut, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelyakyimh. Wet 'Eelyakyimh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aasolh. 14 Wet 'Aasolh, 'iwolhâàsa' tha', Saalok. Wet Saalok, 'iwolhâàsa' tha', 'Aakyimh. Wet 'Aa-kyimh, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelhyut. 15 Wet 'Eelhyut, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelhyasalh. Wet 'Eelhyasalh, 'iwolhâàsa' tha', Maatanh. Wet Maatanh, 'iwolhâàsa' tha', Jwaakop. 16 Wet Jwaakop, 'iwolhâàsa' tha', Jwoseh, tà hààpqhila Maaliyaky'ejwah. Wet Maaliya-tso wet, taqaapuhtshanh; wet nikyààtkyà' tha hâàpe Jweesus, tà 'nowolhéeya' tha', Kilíistoh. 17 Wet màànhyejp'antetso nilhóoqej Jweesus-qathànhàyh: Tâlhe Wikyiijkyayis yàt paj tha nikyâàte Laawit, lhaamelh 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tumwek; wet tâlhe Laawit yàt paj tha 'nohàànho wikyi Waawilónyah, lhaamelh 'àp 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tum-wek; wet tâlhe tà 'nohàànho wikyi Waawi-lónyah, yàt paj tha nikyâàte Kilíistoh, wet laqaathànhày 'àp 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tumwek. 18 Tàjp'ante nikyààtkyà Jweesus wet, màành-yejp'antetsoh: Laqoohla wet, hâàpep'ante 'atsiinha tà lheey Maalíyah. Wet Maaliya-tso wet, lhààmet'íyej hi'no tà lheey Jwoseh, tà hààpqhila-k 'íiyej. Wet tàjp'ante lhaa-melh qamaj tok 'iiwek wet, 'no'ween Maalí-ya tà hiky'ootshanh; tha hàp tà tâlhet'et' 'Nooyalh tà 'Isi'. 19 Wet tà màànhyejtso wet, Jwose 'itíikye-k 'iléeyej Maalíyah; tha hàp tà tok yahuumin kyek 'itíikye tà tataakye wikyi'. Tsi lhaam wet, hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', wet tok yahuumin kyek hi'nààjwlhatlhih. 20 Wet tà lhaam nitiikyunhlà tààjtso wet, 'Noowukkyenek lhaahi'nàlitej tà 'imà'; wet yààme' tha yok: - Jwoseh, Laawitlhàs, hiyej lanooway', mat kyumhlà Maalíyah, tà hààpqhila haky'eejwah. Tsi hàp tà 'imak tà 'nokyiiyhelithi lhaam', wet tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi'. 21 Wet lhaam 'ithaatlahkyà lhààs; wet 'aam lawohlalhéeya' tha Jweesus, tsi hàp tà lhaam 'ijwaayhthiyeja laqaawikyi' laqeeyis tà nii'sa'. 22 Wet nilhoq tà 'íikye 'imaayheytsoh, tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'Noowuk 'ituumhatkye lhààmetwolhayhi', tà yok: 23 Lhek yahínhyah, 'atsiinhalhutsha tà qamaj nhaanayej'íhi hi'no', hiky'ootshanhilah, wet 'ithaatlahkyà lhààs; wet lawohlalhéeya' tha', 'Eemanwelh. (Hàp tà 'nonuuhatphà' tha', Yoos 'ii'inamejen'.) 24 Wet 'nom Jwose tà 'imà', wet 'iwooynejet'at tà 'Noowukkyenek 'iwóoyeh. Wet takyuum-p'antehlà 'atsiiinha tà waaq'lhejkyà'. 25 Tha hàp tà tok 'inóoqteh, yàt paj tha 'ithaatkyà lhààs tà lakyuunqatsek. Wet 'iwolhéeya' tha', Jweesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52