1 1 Kar Krais Iesusɨn inaziba ko ovavibar eghaghanim. Iesus a Devitɨn ovavim. Ezɨ Devit Abrahamɨn ovavim. 2 Abraham Aisakɨn afeziam. Ezɨ Aisak, Jekopɨn afeziam. Ezɨ Jekop Juda ko an aveghbuabar afeziam. 3 Ezɨ Juda, Peres ko Seran afeziam. Aningɨn amebam Tamar. Ezɨ Peres Hesronɨn afeziam, Ezɨ Hezron, Ramɨn afeziam. 4 Ezɨ Ram Aminadapɨn afeziam, Ezɨ Aminadap Nasonɨn afeziam; Ezɨ Nason Salmonɨn afeziam. 5 Ezɨ Salmon Boasɨn afeziam. An amebam Rahap. Ezɨ Boas Obetɨn afeziam, an amebam Rut. Ezɨ Obet Jesin afeziam, Ezɨ Jesi Atrivim Devitɨn afeziam. 6 Ezɨ Devit Solomonɨn afeziam, an amebam Urian amuim. 7 Ezɨ Solomon Rehoboamɨn afeziam. Ezɨ Rehoboam Abiyan afeziam, Ezɨ Abiya Asan afeziam. 8 Ezɨ Asa Jehosafatɨn afeziam. Ezɨ Jehosafat Jehoramɨn afeziam. Ezɨ Jehoram Usian afeziam. 9 Ezɨ Usia Jotamɨn afeziam. Ezɨ Jotam Ahasɨn afeziam. Ezɨ Ahas Hesekian afeziam. 10 Ezɨ Hesekia Manasen afeziam. Ezɨ Manase Emonɨn afeziam. Ezɨ Emon Josaian afeziam. 11 Ezɨ Josaia Jehoiakin ko an aveghbuar mabar afeziam. Dughiar kamɨn Israelba ghua Babilonɨn kalabusɨn ghue. 12 Ezɨ me Babilonɨn kalabusɨn ghuezɨ, gɨn Jehoiakin Sealtielɨn afeziam. Ezɨ Sealtiel Serubabelɨn afeziam. 13 Ezɨ Serubabel Abiutɨn afeziam. Ezɨ Abiut Eliakimɨn afeziam. Ezɨ Eliakim Asorɨn afeziam. 14 Ezɨ Asor Sadokɨn afeziam. Ezɨ Sadok Akimɨn afeziam. Ezɨ Akim Eliutɨn afeziam. 15 Ezɨ Eliut Eleasarɨn afeziam. Ezɨ Eleasar Matanɨn afeziam. Ezɨ Matan Jekopɨn afeziam. 16 Ezɨ Jekop Josepɨn afeziam, a Marian pam. Ezɨ Maria Iesus bate, ezɨ me ziar kam Krais a gatɨ. A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim. 17 Kamaghɨn Abrahamɨn dughiamɨn ikegha ghua Atrivim Devitɨn dughiamɨn tu, 14 plan ovaviba otifi. Ezɨ Devitɨn dughiamɨn ikegha ghua dughiar Israelba Babilonɨn nguibamɨn Kalabusɨn ikezim, 14 plan ovaviba otifi. Ezɨ dughiar me kalabusɨn ikezimɨn ikegha ghua God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, Kraisɨn dughiamɨn tuzim, uaghan 14 plan ovaviba otifi. 18 Krais Iesus otozir eghaghanimra kara, a God Uam e Iniasa Mɨsevezir Gumazim. An amebam Maria, me Josepɨn ikiasa a ginaba. Egha aning tɨghar uaning inigh ikiasava amima, Maria navim asangi. Godɨn Duamra borim a gatɨ. 19 Ezɨma Josep Godɨn damazim derazir gumazim an averara Maria ataghraghasa nɨghnɨsi. An azenimɨn Maria aghumsɨzim a danɨngan aghua. 20 Egha a kamaghɨn nɨghnɨgha itima Ekiamɨn enselɨn mam irebamɨn kamaghɨn a mɨgei, “Josep, nɨ Devitɨn ovavim, nɨ atiatingan markɨ. Nɨ Maria inigh an ikɨ. A navim asangizir borim, a Godɨn Duam da ize. 21 An otarim bateghtɨma, eghtɨ a uan gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadagh men akurvagham. Kamaghɨn nɨ ziam Iesus a datɨgh.” 22 Arazir kabanagh kamaghɨn otiva, egha Godɨn akam inigha izir gumazir mamɨn mɨgɨrɨgɨamɨn mɨraram otifi. 23 A kamagh mɨkeme, “Amizir gumazitam ko akuizir puvatɨzim navim asegh, otaritam bategham. Eghtɨ me ziar kam Emanuel a darɨgham, ziar kamɨn mɨngarim kara, ‘God e ko iti.’” 24 Ezɨ Josep daguraguimɨn dɨkavigha, Ekiamɨn ensel irebamɨn aven a mɨkemezɨ moghɨn, ghua Maria inigha an iti. 25 A poroghamiba uari isava akuir arazitam Maria gamizir puvatɨgha, ghua an otarim bate. Ezɨ a ziam Iesus a isa a gatɨ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52