1 1 Diemo soro pelee'ano i Yesus Kristus, leeno i Daud da melee hai Ibrahim. 2 I Ibrahim ko'ana'ako i Ishak, i Ishak ko'ana'ako i Yakub, i Yakub ko'ana'ako i Yehuda ronga raro mpetilano, 3 i Yehuda ko'ana'ako i Peres ronga i Zerah da mpetina hai Tamar, i Peres ko'ana'ako i Hezron, i Hezron ko'ana'ako i Ram, 4 i Ram ko'ana'ako i Aminadab, i Aminadab ko'ana'ako i Nahason, i Nahason ko'ana'ako i Salmon, 5 i Salmon ko'ana'ako i Boas da metina hai Rahab, i Boas ko'ana'ako i Obed da metina hai Rut, i Obed ko'ana'ako i Isai, 6 i Isai ko'ana'ako mokole Daud. I Daud ko'ana'ako i Sulaiman da metina hai waluno i Uria, 7 i Sulaiman ko'ana'ako i Rehabeam, i Rehabeam ko'ana'ako i Abia, i Abia ko'ana'ako i Asa, 8 i Asa ko'ana'ako i Yosapat, i Yosapat ko'ana'ako i Yoram, i Yoram ko'ana'ako i Uzia, 9 i Uzia ko'ana'ako i Yotam, i Yotam ko'ana'ako i Ahas, i Ahas ko'ana'ako i Hizkia, 10 i Hizkia ko'ana'ako i Manase, i Manase ko'ana'ako i Amon, i Amon ko'ana'ako i Yosia, 11 i Yosia ko'ana'ako i Yekhonya ronga raro mpetilano tempondo nta mentebasiako miano Israil hai wonua Babel. 12 Sa'arindo mentebasiako hai wonua Babel, i Yekhonya ko'ana'ako i Sealtiel, i Sealtiel ko'ana'ako i Zerubabel, 13 i Zerubabel ko'ana'ako i Abihud, i Abihud ko'ana'ako i Elyakim, i Elyakim ko'ana'ako i Azor, 14 i Azor ko'ana'ako i Zadok, i Zadok ko'ana'ako i Akhim, i Akhim ko'ana'ako i Eliud, 15 i Eliud ko'ana'ako i Eleazar, i Eleazar ko'ana'ako i Matan, i Matan ko'ana'ako i Yakub, 16 i Yakub ko'ana'ako i Yusuf samporano i Maria, da mokohinaa i Yesus da meneehako Kristus. 17 Dadi, metampu'u hai Ibrahim dungku hai mokole Daud dahoo hopulu opaa ntapi soro. Mebinta hai Daud dungku tempondo menibasiako miano Israil hai Babel dahoo hopulu opaa ntapi soro. Mebinta hai tebasiakoa hai Babel dungku kai tehina koie Kristus dahoo penda hopulu opaa ntapi. 18 Kanamo die tulurano tempono tehina i Yesus Kristus. I Maria, yahoo tinano, ariomo nilangarako hai Yusuf, sawali nando paisapo pinakawi, menteehomo hi daamo mobanta. Da nimentiahakono koie yahoo pohedoano Sangkoleono Alata'ala. 19 Koie i Yusuf, kontolai samporano, yahoo miano da mongkote larono, patuduno nta mengioho kai bintanio i Maria, nasai ehe nta koko'anuiho hai ra'indo miano me'alu. 20 Mania'omo nta bintanio, kai po'ipi hi tibo saba koie mala'ekatino Apu anuo kanahi, "O Yusuf, leeno i Daud, osie bata-bata kawinio i Maria; kana'umpe ana'ate da nimentiahakono yahoo pohedoano Sangkoleono Alata'ala. 21 Ana ntama danta pinokohinano nta poneeu yahoo i Yesus, kana'umpe Iaamo danta pokosalama'o umatino hai sinalakindo." 22 Kai kadadia luwuo koie nta mondo'anomo hapa da ari haratiano Apu kana da pinokodungkuno nabii, yahoo: 23 "Dahoo me'asa waipode danta mobanta ronga mompokohina me'asa ana ntama, nta neeno yahoo Imanuel, batuano: Apu Alla merongakita." 24 Sapembulano koie i Yusuf kai weweuho hapa da ari petenano mala'ekatino Apu. Kai alaa nde'e koide i Maria tewali samotu'ano. 25 Kai dungku pokohinaa koie ana'ate, nando paisapo medulu. Satehinanomo koie ana'ate kai neehakono'o i Yesus.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52