1 1 Yesu Kristolacni fikesawec ailu fike-ofeibong, yogolec yanguc kwelengkeibong. Yesu ye Dawidile fikesaweckacni, Dawidi yeAbrahamte fikesaweckacni. 2 Abraham yeAisakle mamac, Aisak yeYakobole mamac nga YakobolacniYuda ngangic hae-gbafocine . 3 Yudale madeckecine Peres nga Sera fikeiboc, yekele nenggacnginec Tama. Aime Peres ye Hesorongte mamac nga Hesorong ye Ramte mamac. 4 Ramti Aminadapte mamac, Aminadapti Nasongte mamac nga Nasonti Salmonte mamac. 5 Salmon ye Boasle mamac nga nenggacine Rahap. Boas ye Obedele mamac nga nenggacine, yogo Ruti. Aime Obede yeYesile mamac. 6 Yesidingictau Dawidile mamac. Dawidi ye esecne gacgu Uriale ngigac bawec. Balu madecineSolomon bafuwawec. 7 Solomon ye Rehoboamte mamac, Rehoboam ye Abiyale mamac nga Abiya ye Asale mamac. 8 Asa ye Yehosafatte mamac, Yehosafat ye Yehoramte mamac nga Yehoram ye Usiale mamac. 9 Usia ye Yotamte mamac, Yotam ye Ahasile mamac nga Ahasi ye Hesekiale mamac. 10 Hesekia ye Manasele mamac, Manase ye Amonte mamac nga Amon ye Yosiale mamac. 11 Yosia yelacni Yekonia nga gbafocine fikeibong.Babilon yengi Israel ngic-ngigac witicebalu bacebalu Babilon taonka hikeibong, dameng iwa yenge fikeibong. 12 Babilon hikebong lobeina Yekonia yelacni Sialtiel fikewec. Nga Sialtiel ye Serubabelle mamac. 13 Serubabel ye Abiutte mamac, Abiut ye Eliakimte mamac nga Eliakim ye Asorle mamac. 14 Asor ye Sadokte mamac, Sadok ye Akimte mamac nga Akim ye Eliutte mamac. 15 Eliut ye Eleasale mamac, Eleasa ye Matante mamac nga Matan yeYakobole mamac. 16 Yakobo yeYosefele mamac. Aime Yosefe yeMariale ngawe aiwec. Nga Maria yelacni Yesu madec fikeme ye Mesia wackeibong. 17 Aime yengele fikesawecngineng Abrahamtacni fike-ofecgubong Dawidi fikeme alecine 14 aiwec. Nga Dawidilacni fikesawecngineng fike-ofecgubong alecine 14 aiyemewa Babilon bacebalu hikeibong. Aime iwacni gaofebong alecine 14 aiyemewa Mesia fikewec. 18 Yago Yesu Kristole fike-fikele siduc. Maria ye Yesule nenggac. Ye ngic monic, wacine Yosefe, yeholec bingecka gaiboc. Nga Maria ye Yosefeholec monic fa-fangkec mi aiyebockaTili Asulacni madec gobeewec. 19 Aime ngaweine Yosefedi inguc ngagelu ngic dondonne gawecte ngic-ngigac yengele haicka ngigac-bingecine yowa aicnome game-game aidaickale, ngageme nalic mi aime yeicnakac akikic lome hikenale ngagewec. 20 Ngagelu ye ilec ngage-ngage bole balu gawec. Hei, Sugucneleangelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, “Yosefe, Dawidile fikesaweckacni, ga ngigac-bingecgone Maria banogale mi hangocgudaic. Kogoc yele gobewa ngiyegac, yogo Tili Asulacni. 21 Mariadi madec yogo badaicte, yedi galu ngic-ngigacfocinebikickacni bamoctocebame wasecne aidaingte. Ilec ailu yele wacine Yesu wackedamec.” 22 Aime esecne Sugucnedi yowa yogo Wapongtesiduc-mimi ngic yela lome miwec, yogo hocne fikenale inguc fikewec. 23 “Ngagegaing, ngigac-neleweng ngickolec mi faicnedi madec monic gobeelu bame yele wacine Emanuel midaingte.” Wac yogolec fungine yanguc: Wapongti nongilengkolec gagac. 24 Aime Yosefe ye gungkacni fangkelu Sugucnele angelodi yowa edowec, yogo balaibe hikelu Maria bame macina feiboc. 25 Felu ngigacineholec mi faebocka madec fikewec. Fikeme Yosefedi madec yogo wacine Yesu wackewec.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52