1 1 Eyaa wu bètǎt nyaˈ Yesò Klistò wu tà lè wu wòt ləlob Fɔ̧̀ Dàbid wu tà li ngu wòt ləlob Abàlàghâm la. 2 Abàlàghâm lè wu tǎt Asàk, Asàk wu tǎt Jàkɔ̂b, Jàkɔ̂b wu tǎt Judà bɔ̂ bɔnyɨ bi. 3 Judà lè wu tǎt Pelèz bɔ̂ Zelà, nyɨ̌ awɔb wu Tamà. Pelèz lè wu tǎt Eslɔ̀n, Eslɔ̀n wu tǎt Lam, 4 Lam wu tǎt Àminadàb, Àminadàb wu tǎt Nashòn, Nashòn wu tǎt Sàlemun. 5 Sàlemun lè wu tǎt Boà wu nyɨ̌ tò lè wu Leghàb la, Boà wu tǎt Obèd wu nyɨ̌ tò le wu Lût la. Obèd lè wu tǎt Jesì, 6 Jesì wu tǎt fɔ̧̀ Dàbid. Dàbid lè wu tǎt Sàlemun wu nyɨ̌ tò lè lɔ̂ˈ ngu vi Yulìà la. 7 Sàlemun lè wu tǎt Lèoboàm, Lèoboàm wu tǎt Àbijà, Àbijà wu tǎt Asà. 8 Asà lè wu tǎt Jèghoshafàt, Jèghoshafàt wu tǎt Jolàm, Jolàm wu tǎt Yuzìà, 9 Yuzìà wu tǎt Jotàm, Jotàm wu tǎt Aghàs, Aghàs wu tǎt Ezedìà, 10 Ezedìà wu tǎt Mànasì, Mànasì wu tǎt Amòn, Amòn wu tǎt Jòsià, 11 Jòsià wu tǎt Jèkonìà nè bɔnyɨ bi àfɨ̀ˈ yu bɔ li mbà̧a̧ bòt Izə̀lȩ̂ nɨŋ ngà a Babilɔ̀n la. 12 Bɔ li ngà a Babilɔ̀n ale, Jèkonìà bia Shialtièl, tà lɔ̀ˈ mbia Zèlubabèl, 13 Zèlubabèl lɔ̀ˈ mbia Abùd. Abùd lè wu tǎt Èliakìm, Èliakìm wu tǎt Azɔ̀, 14 Azɔ̀ wu tǎt Zadɔ̀k, Zadɔ̀k wu tǎt Achìm, Achìm wu tǎt Elùd. 15 Elùd lè wu tǎt Èlèazà, Èlèazà wu tǎt Matàn, Matàn wu tǎt Jàkɔ̂b, 16 Jàkɔ̂b wu tǎt Jòsêb lu̧ Màlià wu tà lè bia Yesò wu bɔ̀ le wua ntɔ̌ tò nê Klistò la. 17 Ale, lətelob te li ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu ane Abàlàghâm e ghǎ wu ane Dàbid, ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu ane Dàbid e ghǎ wu àfɨ̀ˈ yu bɔ̀ le ba̧ bòt Izə̀lȩ̂ nɨŋ ngà a Babilɔ̀n la, mè ntsè èghem ntsɔ̀b tekwì ebùˈu àfɨˈa mbɔŋ ekɨˈɨ wu àfɨˈa bɔ̀ le bia Fɔ̧̀ wu Mbɔ̧ɔ̧mà li ndzɔˈ ntsà la. 18 Eyaa wu ndɨ bɔ li mbi a Yesò Klistò la. Nyɨ̌ tò Màlià lè wu èleè Jòsêb, me laˈ nê yeà nkɨ̀ˈa a lob tò bɔ tùˈ nê tà tɨ̧ɨ̧ èbêm tè ndɔ̀ˈ. Me bɔ èbêm lu ale, è ghɨ̀à Fo Kèfə. 19 Jòsêb wu tà le wua nkɨ eyɔˈɔ atò la, li ngu wòt tàa nɔ̀ŋà mbɨ̧te Musì la, ka tà kà wua nkɨ ezǐ atò a ntsoˈ ayɔɔ bòt mbɨ̀ˈɨ̀ mbɨ̧te mbɔŋ te kɨa la, ale, tà kwàˈtè nê yea tu̧ atò a ntsèm. 20 Tà bela nkwàˈtà ale, wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà kɨ̀ˈɨ̂ a ndzò̧ shu abua to nê, “Jòsêb wòt àndà̧ Dàbid, ko mbɨ̀ˈɨ̀ a bɔ̀ɔ enɨ a Màlià ane vi wè, nkàà nê wu Fo Kèfə ka è ghɨ̂ tà bɔ̌ èbêm la. 21 Taa bi wambâ̧ bɨa tsì èlen tò nê Yesò, nkàà nê taa li tsǐ bòt bi a èbem mènə̀ kàbɔ̀ŋ mɔb e ghɨ̌ bɔɔ peme.” 22 Èghɨ bàa e li ngɨ̀ anè mbɨ̀ˈɨ̀ e ghɨ̌ mènə̀ mu Mbɔ̧ɔ̧mà li ngɨ̀ ndàˈàtɔŋ vi shu la, naa wu nkǔŋ. Ndàˈàtɔŋ wu li shu nê, 23 “Angɔ̧̀ kà ko mbâ̧ naa li kɔɔle, ebi wambâ̧, bɔɔ tsì èlen tò nê Manuà” (ngua shua nê, Mbɔ̧ɔ̧mà wu nè nà.) 24 Àfɨˈa Jòsêb lɔ̀ˈɔ a kèlɔ la, tà ghɨ̀ mbɨ̀ˈɨ̀ wantu̧ Mbɔ̧ɔ̧mà è shu la, nɨ̀ èleè vi Màlià. 25 Tà nɨ atò ale, ka tà kà nɔ̀ŋkè bɔ̂ tò tè tà ghɨ̀ mbì wambâ̧ wu, tà tsì èlen tò nê Yesò.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52