1 1 Fitanisana ny razan'i Jesoa Kristy, taranak'i Davida, dia i Davida taranak'i Abrahama. 2 I Abrahama no ray niteraka an'i Itsehàka; i Itsehàka, ray niteraka an'i Jakôba; i Jakôba, ray niteraka an'i Joda mirahalahy avy. 3 I Joda, ray niteraka an'i Peretsa sy i Zara (ary dia i Tamara no renin'izy roa lahy); i Peretsa, ray niteraka an'i Hetsirôna; i Hetsirôna, ray niteraka an'i Arama. 4 I Arama, ray niteraka an'i Haminadàba; i Haminadàba, ray niteraka an'i Nahasôna; i Nahasôna, ray niteraka an'i Salmôna. 5 I Salmôna, ray niteraka an'i Bôhaza (ary dia i Rahaba no reniny); i Bôhaza, ray niteraka an'i Hôbeda (ary i Rota no reniny); i Hôbeda, ray niteraka an'i Jisay; 6 i Jisay, ray niteraka an'i Davida mpanjaka. I Davida kosa no ray niteraka an'i Salômôna (ary dia ny vadin'i Orià no reniny); 7 i Salômôna, ray niteraka an'i Rehabohàma; i Rehabohàma, ray niteraka an'i Abià; i Abià, ray niteraka an'i Asà. 8 I Asà, ray niteraka an'i Jôsafata; i Jôsafata, ray niteraka an'i Jôrama; i Jôrama, ray niteraka an'i Hozià. 9 I Hozià, ray niteraka an'i Jôtama; i Jôtama, ray niteraka an'i Ahaza; i Ahaza, ray niteraka an'i Hezekià. 10 I Hezekià, ray niteraka an'i Manase; i Manase, ray niteraka an'i Amôna; i Amôna, ray niteraka an'i Jôsià. 11 I Jôsià, ray niteraka an'i Jekônià mirahalahy avy. Tamin'izany no nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna. 12 Taorian'ny nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna kosa dia izao: i Jekônià no ray niteraka an'i Sealtièla; i Sealtièla, ray niteraka an'i Zerobabèla. 13 I Zerobabèla, ray niteraka an'i Abihoda; i Abihoda, ray niteraka an'i Eliakîma; i Eliakîma, ray niteraka an'i Azôra. 14 I Azôra, ray niteraka an'i Tsadôka; i Tsadôka, ray niteraka an'i Akima; i Akima, ray niteraka an'i Elihoda. 15 I Elihoda, ray niteraka an'i Elehazara; i Elehazara, ray niteraka an'i Matàna; i Matàna, ray niteraka an'i Jakôba. 16 I Jakôba, ray niteraka an'i Jôsefa vadin'i Maria; ary dia i Maria no reny niteraka an'i Jesoa, ilay atao hoe Mesia. 17 Koa 14 izany no isan'ny taranaka rehetra hatramin'i Abrahama ka hatramin'i Davida; 14 koa hatramin'i Davida ka hatramin'ny nahababo ny vahoaka israelita tany Babilôna ka hatramin'ny Mesia. 18 Toy izao no nahaterahan'i Jesoa Kristy. Efa fofombadin'i Jôsefa i Maria renin'i Jesoa tamin'izay; raha mbola tsy niray trano anefa izy roa dia hita fa nitoe-jaza i Maria noho ny asan'ny Fanahy Masina. 19 Olo-marina i Jôsefa vadiny, ka tsy te hanala baràka azy, fa nikasa hametraka azy mangingina. 20 Raha mbola nieritreritra izany izy, dia nisehoan' anjelin'ny Tompo tamin'ny nofy ka nilazany hoe: --Ry Jôsefa taranak'i Davida ô, aza matahotra ny hampakatra an'i Maria vadinao! Noho ny asan'ny Fanahy Masina tokoa no nampitoe-jaza azy. 21 Ary ho tera-dahy izy ka i Jesoa no anarana hiantsoanao ny zaza: fa io zaza io no hamonjy ny vahoakany ho afaka amin'ny fahotany. 22 Izany rehetra izany no tonga dia mba ho tanteraka ilay voalazan'ny Tompo tamin'ny alalan'ny mpaminany hoe: 23 "Indro hitoe-jaza ny virijiny ka ho tera-dahy; ary ny anarana hiantsoana ny zaza dia Himanoela," (izany hoe "miaraka amintsika Andriamanitra") 24 Vao nifoha maraina i Jôsefa dia nanatontosa izay nandidian'ilay anjelin'ny Tompo azy, ka nampakatra an'i Maria vadiny. 25 Tsy niray tamin'i Maria i Jôsefa mandra-pahatera-dahy an'i Maria; ary i Jesoa no anarana niantsoan'i Jôsefa ny zaza.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52