1 1 Tuhun ya cuu tuhun vaha yoso cuhva chacoo ra Jesucristo nu ñuhun ñuñivi ya, ta sehe ra Ndioo chi ra. 2 Rai ni cahan cuenda ra Ndioo tiempu chahnu cuu ra Isaiia, ta ni taa ra tuhun ya cuhva ni cahan ra Ndioo cuenda ra cua quichi cha cuenda ra Ndioo, vati cati ra nu quichi quivi ti: Chini ndo. Cha ni tava tiñu yu iin tatun yu iti nuun cun. Cua tiso vaha ra iti nu cua yaha cun. 3 Cua cana chaa ra tichi cuhu, ta cua cati ra ti cua nuna tiñu iti nu cua yaha ra chahnu. Cua tiso vaha ñi nu cua quichi ra, cua cati ra, cati ra Isaiia can tiempu chahnu. 4 Chacan cuu cha ni sacuanduta ra Juaan can chi ñivi tichi cuhu, ta cati tuhun ra ti na cua saña ihni ñivi cuati ndacu ñi, ta na cua cuanduta ñi. Tacan cua naa cuati ñi. 5 Quee ndihi ñivi iyo niniinin cahnu ñuhun Judea, ta ndihi ñivi iyo ñuun Jerusaleen, ta cuahan ñi ta ñi nu iyo ra Juaan, ta ni sacuanduta ra chi ñi tichi yuta Jordaan, vati ni chaha ñi cuenda chi ra Ndioo cha savaha ñi cuati. 6 Ta ndichin ra Juaan can sahma ixi ri camellu, ta nuhni iin cinta ñiin tichi ra. Chachi ra tica, ta chihi ra nduxi ñuñu cuhu, [vati cuhva can ni chacoo ra cahan cuenda ra Ndioo tiempu chahnu,] 7 ta cati tuhun ra Juaan can ti: ―Vachi iin rai cahnu xaan iti chate, ta ni cha cunda tohi, ta ndachi yu tiendu ndicha ra ña cuu, [vati ñahni yavi ndai]. 8 Yuhu sacuandute chi ndo chi nduta, soco racan cua sacuanduta chihin ndo chi ra Tati Ndioo ―cati ra Juaan can. 9 Suvi ni quivi can quichi ra Jesuu iti ñuun Nazaret cha iyo cuenda ñuhun Galilea, ta sacuanduta ra Juaan chi ra tichi yuta Jordaan can. 10 Sa ni quee ndico ra Jesuu yuhu nduta can, ta ndehe ra cha ni nuna iti siqui andivi, ta vachi nuun maan ra Tati Ndioo nu inda ra. Ta cuhva cha nuun iin ri ndivi nuun ra Tati Ndioo chi ra, 11 ta ni nducahan ra Ndioo iti siqui andivi, ta cati ra ti: ―Yoho, sehi chihun. Cuni xain chihun, ta cusii ini yu chihun ―cati ndusu can. 12 Suvi ni hora can chandaca ra Tati Ndioo chi ra Jesuu tichi cuhu. 13 Uvi xico quivi ni chacoo ra tichi cuhu can, ta nducu cuhva run cuihna chi ra cuhva cha cua savaha ra Jesuu iin cha ndavaha ni. Tacan, ta ni chacoo ra Jesuu nu iyo ri quiti cuhu can, ta tindee ra tatun Ndioo chi ra. 14 Tacan cuu, ta tiin tiñu chi ra Juaan, ta taa ta run chi ra vecaa. Tacan, ta cuahan ra Jesuu iti ñuhun Galilea. Cati tuhun ra tuhun vaha yoso cuhva iyo ra Ndioo, 15 ta cati ra ti: ―Vitin cha ni queta quivi, ta yatin xaan cua cundaca ñahan ra Ndioo. Cua saña ihni ndo cuati ndacu ndo, ta na cua cuinu ini ndo tuhun vaha ya ―cati ra Jesuu. 16 Yaha ra Jesuu yuhu tañuhun Galilea can, ta hora cha ndehe ra chi ra Simoon chi ra Ndree yani ra. Cani ra ta ra taraya ra nu nduta tañuhun can, vati rai chahni tiaca cuu ra ta ra, 17 ta quechaha cati Jesuu chi ra ta ra ti: ―Nahan ndo. Na ndicu ndo chi, ta cua savahi cha cua nanducu ndo chi ñivi cuhva cha nanducu ndo chi ri tiaca ―cati ra chi ra ta ra. 18 Quii xaan ni saña ihni ra ta ra taraya ra, ta cuahan ra. Ndicu ra ta ra chi ra Jesuu. 19 Tacan cuu, ta nu cuahan ca ra Jesuu iti nuun, ta ndehe ra chi ra Jacobo chi ra Juaan yani ra. Sehe ra Zebedeo chi ra ta ra. Tichi tundoo indi ra ta ra, nataa ra ta ra taraya ra. 20 Tacan, ta sa ni cana ra Jesuu chi ra ta ra, ta nacoo ra ta ra chi ra Zebedeo sutu ra chi musu ra tichi tundoo can, ta quee ra ta ra cuahan ra. Ndicu tahan ra ta ra chi ra Jesuu. 21 Tacan cuu, ta cuahan ra ta ra iti ñuun Capernaum. Quivi saabadu [quivi ndaa tatun ñivi] cuu chi, ta quihvi ra Jesuu tichi veñuhun, ta quechaha sacuaha ra chi ñivi can. 22 Iyo xaan cuni ñivi can cha chini ñi tuhun cha sacuaha ra, vati sacuaha ra chi ñi cuhva sacuaha iin rai chito vaha, ta ñavi cuhva sacuaha ra chito ley chahnu can. 23 Iyo iin rai tichi veñuhun can, ta ñuhun tati cuihna anima ra, ta quechaha cana chaa ra, 24 ta cati run tati cuihna can ti: ―Chite ñaan cha cuu cha cuni cun chihin ndi, Jesuu ra ñuun Nazaret. Vachi cun vati cua cahni cun chihin ndi. Chite yoo rai cuu cun. Maun cuu ra ii cha ni tava tiñu ra Ndioo ―cati run. 25 Ta cuxaan ra Jesuu chi run tati cuihna can, ta cati ra chi run ti: ―Casi yuhu cun, ta quee tichi anima ra ―cati ra. 26 Tacan cuu, ta chahni nuun run tati cuihna can chi ra ndahvi can, ta nihin xaan cana chaa run, ta quee run tichi anima ra, 27 ta iyo xaan quechaha cuni ndihi ñivi can. Chacan cuu cha nducu tuhun ñi chi tahan ñi ti: ―¿Ñaan cha cuu chehe? ¿Atu tuhun chaa cuu chi, vati iyo ndatu chi ra? Cha tava ra chi run tati cuihna can, ta ni tasoho run chi ra ―cati ñi. 28 Tacan, ta quii xaan chito ndihi ñivi niniinin cahnu ñuhun Galilea can tuhun yoso cuhva ni savaha ra Jesuu. 29 Quee ra ta ra veñuhun can, ta cuahan ra ta ra vehe ra Simoon chi ra Ndree, ta cuahan tahan ra Jacobo chi ra Juaan. 30 Caa ña cha vaha chiso ra Simoon, vati cuhvi ña cahni, ta cati ñi chi ra Jesuu cha cuhvi ña. 31 Tuhva ra nu caa ña, ta tiin ra ndaha ña, ta sandoyo ra chi ña. Suvi ni hora can ndico cahni chi ña, ta tiso ña cha cua cachi ra ta ra. 32 Cha cua ini xaan quivi can, cha cua cuiso ri nicandi, ta chandaca ñivi chi ndihi ñivi cuhvi chi ndihi ñivi iyo tati cuihna anima nu iyo ra Jesuu. 33 Tacan, ta nducuiti ndihi ñivi ñuun can yu vehe, 34 ta tuvi xaan ñivi cuhvi ndihi nuun cuehe sanduvaha ra Jesuu, ta tava xaan ra tati cuihna ñuhun anima ñi, soco ña ni chaha ra cha cahan run tati cuihna can, vati nacoto run chi ra. 35 Ni vii nahan xaan. Ña ta cundichin vaha, ta ndoyo ra Jesuu, ta quee ra cuahan ra tichi cuhu, ta ican cahan ra chi ra Ndioo. 36 Tacan, ta quechaha nanducu xaan ra Simoon chi ndihi ca ra iyo icaa chi ra, ndaa iti cuahan ra Jesuu. 37 Nanihin ra ta ra chi ra, ta quechaha cati ra ta ra ti: ―Nanducu ndihi ñivi chihun ―cati ra ta ra. 38 Ta cati ndico ra chi ñi ti:―Coho ndo. Cua cuhun yo ndihi ñuun iyo ihya. Chacan cuu cha cua cati tuhun tahin chi ñican, vati chacan cuu tiñu vachi ―cati ra. 39 Tacan cuu, ta cuahan ra Jesuu, ta cati tuhun ra tichi veñuhun ñi niniinin cahnu ñuhun Galilea can, ta tava ra tati cuihna ñuhun anima ñivi can. 40 Tacan cuu, ta tuhva iin rai cuhvi cuehe tahyu nu iyo ra Jesuu, ta cahan ndahvi ra chi ra, ta chahnu chiti ra iti nuun ra. Ta cati ra chi ra Jesuu ti: ―Tu cuni cun sanduvahun chihin yu, cua cuu ―cati ra. 41 Chacoo cha tundahvi ini chi ra Jesuu ndehe ra chi ra, ta ni sacaa ra ndaha ra, ta taa ra ndaha ra chi ra ndahvi can, ta quechaha cati ra chi ra ti: ―Cuni yu. Na nduvahun ―cati ra. 42 Suvi ni hora can ni naan ihni cuehe can chi ra, ta nduvaha ra, 43 xaan ni cahan ra Jesuu chi ra, ta saña tahan ra chi ra. 44 Quechaha cati ra Jesuu chi ra ti: ―Ndehe xihna, yoni chi cua cati cun. Ndicha cuii cuahan, ta sanahan chihun chi ra sutu, ta samani cun cha ni cati tuhun ra Moisee tiempu chahnu, vati ni nduvahun. Cuhva can cua cuhvon cuenda chi ñivi, ta cua ndehe ñi cha ni tahun ―cati ra chi ra. 45 Quee ra cuahan ra, ta quechaha cati tuhun xaan ra chi ñivi, ta chaha ra cuenda ñaan cha cuu cha ni tahan ra. Chacan cuu cha ña cuu ca quihvi ndichin ra Jesuu tichi ni iin ñuun can, soco ndoo nuun ra tichi cuhu, ta cuahan ñivi iyo niniin cahnu ñuhun can nu iyo ra.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52