1 1 Tutu ya ndiso sivi ñivi cuu tata cha vachi chinu cuenda ra Jesucristo tiempu chahnu. tata ra Ndavii, ta tata ra Abrahaam cuu ra. 2 Ra Abrahaam cuu sutu ra Isaac, ta ra Isaac can cuu sutu ra Jacob. Ta Jacob can cuu sutu ra Juda chi yani ra. 3 Ra Judaa can cuu sutu ra Fare chi ra Zara, ta ña Tamar cuu sihi ra ta ra. Ta ra Fare can cuu sutu ra Esrom, ta Esrom can cuu sutu ra Aram. 4 Ta Aram can cuu sutu ra Aminadab, ta ra Aminadab can cuu sutu ra Naasón. Ta ra Naasoon can cuu sutu ra Salmoon, 5 ta ra Salmoon can cuu sutu ra Booz, ta ña Rahab cuu sihi ra. Ta ra Booz can cuu sutu ra Obed, ta ña Rut cuu sihi ra. Ta ra Obed can cuu sutu ra Isaí, 6 ta ra Isaii can cuu sutu ra rey Ndavii. Ta ra Ndavii can cuu ra cuu sutu ra Salomoon, ta ña cuu ñasihi ra Uriia cuu sihi ra. 7 Ta ra Salomoon can cuu sutu ra Roboam, ta ra Roboam can cuu sutu ra Abiia. Ta ra Abiia can cuu sutu ra Asa, 8 ta ra Asa can cuu sutu ra Josafat. Ta ra Josafat can cuu sutu ra Joram, ta ra Joram can cuu sutu ra Uziia. 9 Ta ra Uziia can cuu sutu ra Jotam, ta ra Jotam can cuu sutu ra Acaz. Ta ra Acaz can cuu sutu ra Ezequiia, 10 ta ra Ezequiia can cuu sutu ra Manasee. Ta ra Manasee can cuu sutu ra Amoon, ta ra Amoon can cuu sutu ra Josiia. 11 Ta ra Josiia can cuu sutu ra Jeconiia chi yani ra, tiempu can ni tiin ñivi iyo ñuhun Babilonia chi ñivi ñuun Israeel. 12 Cha ni yaha queta ñivi ñuun Israeel ñuhun Babilonia can, ta ni chacoo sehe ra Jeconiia can, ta Salatiel cha cunani ra. Ta ra Salatiel can cuu sutu ra Zorobabel, 13 ta ra Zorobabel can cuu sutu ra Abiud. Ta ra Abiud can cuu sutu ra Eliaquim, ta ra Eliaquim can cuu sutu ra Azor. 14 Ta ra Azor can cuu sutu ra Sadoc, ta ra Sadoc can cuu sutu ra Aquim. Ta ra Aquim can cuu sutu ra Eliud, 15 ta ra Eliud can cuu sutu ra Eleazar. Ta ra Eleazar can cuu sutu ra Mataan, ta ra Mataan can cuu sutu ra Jacob. 16 Ta ra Jacob can cuu sutu ra Cusee ra cuu ii ña Mariia sihi ra Jesucristo. 17 Uchi cumi tata cuu chi nda quivi cha ni chacoo ra Abrahaam ta nda cua nda tiempu cha ni chacoo ra Ndavii, ta inca uchi cumi tata ñivi cha yaha chachoo ra Ndavii ta cuahan ñivi ñuun Israeel iti ñuhun Babilonia, ta yaha chacan ta queta inca uchi cumi tata ñivi ta cacu ra Cristo. 18 Chehe cuu tuhun yoso cuhva ni cacu ra Jesucristo. Cha ndoo tuhun ña Mariia sihi ra chi ra Cusee cha cua tandaha ñi. Ña coo ña chi ra, ta nihin ña cuhva cha cha ñuhun sehe ña savaha ra Tati Ndioo. 19 Rai vaha cuu ra Cusee ra cua cuu ii ña. Chacan cuu cha saxini ra ti cua saña xehe ra chi ña, vati ña cuni ra cha cua coo tucanuun chi ña iti nuu ndihi ñivi. 20 Ni nanducu xini xaan ra ñaan cha cuu cha cua savaha ra, ta ndehe ra chi iin ra tatun ra chahnu Ndioo tichi ñumahna, ta quechaha cati ra tatun Ndioo can chi ra ti: ― Cusee, ñivi ra Ndavii chihin cun. Ña cua saxini cun, ta cua naquihin cun chi ña Mariia cha cua cuu ña ñasihi cun, vati tuvi maa sehe ña tichi ña savaha ra Tati Ndioo. 21 Cua cacu sehe ña, ta Jesuu cua sacunani ndo chi ve, vati cua sacacu ra chi ñivi ñuun ra tichi cuati ndacu ñi ―cati ra tatun Ndioo can. 22 Ndihi chacan ni chacoo, vati chinu cuhva cha ni cati tuhun ra chahnu Ndioo chi ra ni cahan cuenda ra Ndioo nu ni quichi quivi, vati cati ra ti: 23 Cua tuvi sehe iin ña yoco, ta cua queta quivi cua cacu ra. Ta Emanuel cua sacunani ndo chi ra, cati ra cahan cuenda ra Ndioo can. Ta tuhun Emanuel can cuni cati “iyo ra Ndioo chihin yo”. 24 Tacan cuu, ta hora can ndoyo ra Cusee, ta savaha ra cuhva ni cati tuhun tatun ra chahnu Ndioo. Ta quihin ra chi ña cha cua cuu ña ñasihi ra, 25 soco ña ni chacoo ra chi ña nda cua nda quivi ni cacu sehe ña, ta sacunani ñi Jesuu chi ve.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52