1 1 Ceru wa Abraham we' Davi myid:zo: Yesu Khristu byuxag' ngad: ra". 2 Abraham wa Isag re- Isag wa Yaku re khau mung:- Yaku wa Yuda tao ho' re khau: ke' ra". 3 Yuda myi: Tama mae" Pere we' Zera tao re khau: ra". Pere wa Hezrum re khau: mung Hezrum wa- Aram re khau: ra". 4 Aram wa Amminadab re- Amminadab wa Nashon re- Nashon wa Salmon re khau: ra". 5 Salmon myi: Rahab kham: mae" Bua re khau: ra". Bua myi: Rutha mae" Obed re khau mung:- Obed wa Yese re khau: ra". 6 Yese wa Davi kho:kham re khau: ra". Davi wa Uria yham sang myhi" mae" Sholamon re khau: ra". 7 Sholamon wa Rehoboam re- Rehoboam wa Abiya re- Abiya wa Asab re khau mung: Asab wa Yehoshaphad re khau: ra". 8 Yehoshaphad wa Yoram re- Yoram wa Uzia re- Uzia wa Yotham re khau: ra". 9 Yotham wa Ahad re khau mung:- Ahad wa Hezekia re khau: ra". 10 Hezekia wa Manashe re- Manashe wa- Amon re- Amon wa Yoshia re khau: ra". 11 Babelon mung" khyo jeim kad' nae" taung" jhui" lo" ra" ayo, mae Yoshia wa Yehoiakhin tao ho' re khau: ra". 12 Babelon mung" khyo jeim kad' nae" taung" jhui" lo" thao re Yehoiakhin wa Shealtie re- wa Zerubabela re- wa khau: ra". 13 Zerubabela wa Abiud re- Abiud wa Eliakim re- Eliakim wa Azo re khau: ra". 14 Azo wa Zadog re- Zadog wa Akhim re- Akhim wa Eliu re khau: ra". 15 Eliu wa Eleaza re- Eleaza wa Mathan re- Mathan wa Yaku re khau: ra". 16 Yaku wa Mari yham sang pho" Yoseb re khau: ra". Mari wa Khristu ga: mhang" ra" Yesu yao: myhi" ngad: ra". 17 Aimung: Abraham mae" Davi kho:kham pyad joe" sho' byuxag' daxe: byid xag'- Davi kho:kham mae" Babelon mung" khyo jeim kad' nae" taung" jhui" lo" ra" pyad joe" sho' byuxag' daxe: byid xag'- Babelon mung" khyo jeim kad' nae" taung" jhui" lo" ra" pyad mae" Meshia pyad joe" sho' byuxag' daxe: byid xag' ngad: ra". 18 Ana" Yesu khau: li" ra" khyo wa ceru: ngad: ra". Yao: myhi" Mari wa Yoseb: yang lo,xo' yu nae" mho' to" ra". Yao: shid' zo: daga" mazam" na shi: re Mari wa Gyang"lho" Byo: yang gaung la" li" ra". 19 Yao" yham sang pho" Yoseb wa din:man" ra" byu dayaug ngad mung: Mari re qho' maphyo' nhao nug yang: yao: re sae za: kao" pye' nae" myid: na: ra". 20 Ngadqere: yao: cekhyo re myid qu" na: ra" au: Qu" wa,- Asang: Mug: Lagyo: dayaug yab mo, mae yao: re li" qhu" byid: mung:- Davi yao: zo: Yoseb we"- Mari re lo,xo' yu nae" dagyaug, wa,- pe"mung:ga"re yao: gaung la" li" ru wa Gyang" Lho" Byo: yang ngad: ra". 21 Amung: yao: wa yauggai nau" khau: li" nae" ngad:- nao wa Yao: re Yesu ein: mhang" byid: zai ngad: ra". Pe"mung:ga"re yao: wa- yao" amyu" re yao: bam: qobo mae" khyad' yu: li" nae"- ga: ta" ra". 22 Ceru alhab' wa lapa: nhad' khyo" Asang ta" to" ra" dao: jab byang: li" nae" qhid' mae" boe" lo: ra". 23 Ai: Lapa dao: wa Qu" wa,- Zomyi: gyang" dayaug wa gaung la" li" mung: yauggai nau" khau: li" nae" ngad:- yao: re Emanuela ga: mhang" li" genae" ngad: ra". (Emanuela ga" ru wa Mao"So ngonhaung" we' daga" na: ga" ru ngad: ra".) 24 Yoseb yab: myhid' jo; rumae" so" li" mung:- Asang: Mug:Lagyo" yang Yao: re amyin" byid' ru we' dakhyo: kad' mung: Mari re lo,xo' yu: ra". 25 Ngadqere: yauggai zo: re makhau khau wa Mari we' mazam" na ngad: ra". Amung: Yoseb wa ai: yauggai zo: re Yesu ga: mhang" byid' ra".
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52