1 1 Kɔr ginka Jeju Kristɨ kɨ́ ngonka Dabidɨ, kɨ́ ngonka Abrakam ə́n: 2 Abrakam ojɨ Isakɨ; Isakɨ ojɨ Jakobɨ; Jakobɨ ojɨ Juda kɨ̀ ngankɔ̰-é-je; 3 Juda dḛ kɨ̀ Tamar dꞌojɨ Parɛsɨ, kɨ̀ Jera; Parɛsɨ ojɨ Esrɔm; Esrɔm ojɨ Aram; 4 Aram ojɨ Aminadabɨ; Aminadabɨ ojɨ Nasɔ̰; Nasɔ̰ ojɨ Salmɔ̰; 5 Salmɔ̰ dḛ kɨ̀ Rakabɨ dꞌojɨ Bowajɨ; Bowajɨ dḛ kɨ̀ Rutɨ dꞌojɨ Obɛdɨ; Obɛdɨ ojɨ Jese; 6 Jese ojɨ ngar Dabidɨ; Dabidɨ taa ne Uri ojɨ-né Salomɔ̰; 7 Salomɔ̰ ojɨ Robowam; Robowam ojɨ Abiya; Abiya ojɨ Aja; 8 Aja ojɨ Jojapatɨ; Jojapatɨ ojɨ Joram; Joram ojɨ Ojiyasɨ; 9 Ojiyasɨ ojɨ Jowatam; Jowatam ojɨ Akajɨ; Akajɨ ojɨ Ejekiyasɨ; 10 Ejekiyasɨ ojɨ Manasɨ; Manasɨ ojɨ Amɔ̰; Amɔ̰ ojɨ Jojiyasɨ; 11 Jojiyasɨ ojɨ Jekoniyasɨ kɨ̀ ngankɔ̰-é-je. Dɔgangɨ ɓal-é-je-tɨ kin ə́ dꞌuwə-né dow-je kɨ́ Jorijalḛm dꞌɔw sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ. 12 Lokɨ dꞌɔw sə-dé Babilɔ̰n-tɨ lé, Jekoniyasɨ ojɨ Salatiyɛl, Salatiyɛl ojɨ Jorobabɛl, 13 Jorobabɛl ojɨ Abiyudɨ, Abiyudɨ ojɨ Eliyakim, Eliyakim ojɨ Ajɔr 14 Ajɔr ojɨ Sadokɨ, Sadokɨ ojɨ Akim, Akim ojɨ Eliyudɨ, 15 Eliyudɨ ojɨ Eleyajar, Eleyajar ojɨ Mata̰, Mata̰ ojɨ Jakobɨ, 16 Jakobɨ ojɨ Jojepɨ kɨ́ ngɔw Mari. Rəmə Mari ojɨ Jeju kɨ́ ꞌɓa-é Kristɨ . 17 Kḭ dɔ Abrakam-tɨ sar ree tḛḛ-né dɔ Dabidɨ-tɨ lé, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ. Ə kḭ dɔ Dabidɨ-tɨ sar ree tḛḛ-né ɓal-tɨ kɨ́ dꞌuwə-né ngan Israyel-je dꞌɔw-né sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ lé, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ rəm, kḭ dɔ ɓal-tɨ kɨ́ dꞌuwə-né ngan Israyel-je dꞌɔw-né sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ sar ree tḛḛ-né dɔ kojɨ Kristɨ-tɨ, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ tɔ. 18 Kojɨ Jeju Kristɨ lé tò titɨ-na̰ bè: Kɔ̰-é Mari to ngonmandɨ kɨ́ Jojepɨ uwə dɔ-é. Lokɨ ꞌgə-na̰ dené kɨ̀ dingəm-tɨ al ɓəy ya rəmə, Mari ndan ngon kɨ̀ tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay. 19 Jojepɨ kɨ́ to njènungɨ-é lé, to dow kɨ́ njururu, adɨ ndigɨ kadɨ nꞌpa ta kin kɨ ndaa-tɨ nꞌulə-né rɔsɔl dɔ-é-tɨ al. Beɓa ḛ ɔjɨ mḛḛ-é-tɨ kdɔ mbatɨ-é kɨ̀ go ngə̰y. 20 Ngà lokɨ ḛ isɨ gɨr ta-é kɨ gɨr ya ɓəy rəmə, malayka lə ꞌƁaɓe tḛḛ kɔy mḛḛ nḭ-tɨ idə-é panè: Jojepɨ, ngonka Dabidɨ, ꞌɓəl al, ꞌtaa Mari lé, kdɔtalə ngon kɨ́ mḛḛ-é-tɨ kinlé to ngon kɨ́ ree kɨ̀ go rəbɨ lə Ndil kɨ́ aa njay. 21 Ḛ à kojɨ ngon kɨ́ dingəm ə ꞌa kində ri-é lə Jeju, kdɔ ḛ ɓá à to dow kɨ́ à kajɨ dow-je liə mḛḛ majal-je-tɨ lə-dé. 22 Né-je kin lay ra-né bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ꞌƁaɓe adɨ njèpata kɨ́ ta-é-tɨ pa kete lé né-é ra né. 23 ꞌƁaɓe adɨ njèpata kɨ́ ta-é-tɨ panè: Ngonmandɨ kɨ́ gə dingəm al ɓəy à ndan ngon! À kojɨ ngon kɨ́ dingəm rəmə dꞌa kində ri-é lə «Emanuɛl», kɔr mḛḛ-é to «Lubə isɨ sə-ji.» 24 Lokɨ Jojepɨ ḭ dɔ ɓi-tɨ lé, ra titɨ kɨ́ malayka lə ꞌƁaɓe idə-é-né lé, adɨ ḛ taa Mari lé. 25 Dḛ ꞌgə-na̰ dené kɨ̀ dingəm al ya sar Mari ojɨ-né ngon kɨ́ dingəm, adɨ Jojepɨ ində ri-é lə Jeju.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52