1 1 Náwa kergema á eggye-aha-ŋara ge Yaisu Almasiihu. Ŋane ta yanaa am emnde á Dawuda. Dawuda keni wulfe á Ibrahima. 2 Ibrahima a yese Isiyaaku, Isiyaaku a yese Yakubu, Yakubu a yese Yahuda antara egdzara a mama-aha-ŋara. 3 Yahuda a yese tara Farais, antara Jara, a yateraa an Tamar. Daaci Farais a yese Haisruna, Haisruna a yese Aram, 4 Aram a yese Aminadabu, Aminadabu a yese Nasanu, Nasanu a yese Salmuna, 5 Salmuna a yese Bauyais, a yanaa an Rahab. Bauyais a yese Aubaid, a yanaa an Rut, Aubaid a yese Yaisa, 6 Yaisa a yese Dawuda, ba ŋane una gevge slekse na. Dawuda a yese Suleymanu, a yanaa an mukse na ndza mukse á Uriya na. 7 Suleymanu a yese Raubawam, Raubawam a yese Abiya, Abiya a yese Asa, 8 Asa a yese Yusafat, Yusafat a yese Yauram, Yauram a yese Ujiya, 9 Ujiya a yese Yauwatam, Yauwatam a yese Akas, Akas a yese Haijaikiya, 10 Haijaikiya a yese Manasa, Manasa a yese Amaus, Amaus a yese Yusiya, 11 Yusiya a yese Yaihukiya antara egdzara a mama-aha-ŋara am sarte na ta kyaa emnde a Iserayiila á dem Babila na. 12 Am iga á una ŋanna maa, Yaikuniya a yese Salatiyail, Salatiyail a yese Jauraubabila, 13 Jauraubabila a yese Abihuda, Abihuda a yese Ailiyakim, Ailiyakim a yese Ajaura, 14 Ajaura a yese Sadauka, Sadauka a yese Akim, Akim a yese Ailihuda, 15 Ailihuda a yese Ailiyajaaru, Ailiyajaaru a yese Mattan, Mattan a yese Yakubu, 16 Yakubu a yese Yusufa zhele á Maari na a yaa Yaisu na tá ɗahaná an Almasiihu. 17 Daaci kezlakula á jeba-aha ŋanna, a fetuwe áte Ibrahima sem zamane á Dawuda, á maga jeba kelaawa ju ufaɗe. Fantau áte Dawuda sem zamane na ta kyaa emnde a Iserayiila á dem Babila, jeba kelaawa ju ufaɗe. Tsante am zamane ŋanna, sem sarte na ta yaa Yaisu Almasiihu keni, jeba kelaawa ju ufaɗe. 18 Náwa a sawa estuwa laukta ta yese Yaisu Almasiihu. Emmeŋara Maari wá, á shebaná ba Yusufa. Ba lauktu á danaada Yusufa á dem mba-aara keni, kerteŋ Maari lyemlye huɗe an hákuma á Sheɗekwe Cuɗeɗɗe. 19 Daaci zhele-aara Yusufa maa, ŋane dzayye ervauŋɗe-aara, wayeteka ɗekiɗeki ganakini á ɓalaná áza emnde, á kátá ƴanƴa á ba an nasherire. 20 Daaci ba ŋane keni átira dzama una ŋanna, a naba jesaarhe ge malika á Yaakadada á katafke-aara am shene, a ba ŋane á elvan ge ŋane: «Yusufa egdza á Dawuda, a waŋka lyáwá ge gá mukse á ŋa Maari. Aɗaba egdze na am huɗe-aara na wá, a lyanmá ba Sheɗekwe Cuɗeɗɗe an hákuma-aara. 21 Á de yá egdzere zhele, ká de faná zhera á Yaisu, aɗaba á de lya emnde-aara am haypa-aha-aatare.» 22 Baɗemme á una ŋanna, aŋkwa á magava á ba áte una ndza a ndahanaa Yaakadada á kya an we á nabi na kalkale. Aɗaba a ba ŋane: 23 «Náwa watse á shá huɗe gyaale na zlaɓe diyaaka zhele na, á de yá egdzere zhele, zhera-aara wá, tá de ɗahaná an Aimanuwail.» Zhera ŋanna wá, á kátá ba: Dadaamiya aŋkwa antara miya. 24 Daaci tsetsa Yusufa am háre, a magán ba seke una a bannaa malika á Yaakadada na. A naba gá Maari ge mukse-aarire. 25 Amá Yusufa njaaka antara Maari ɗekiɗeki seke tara zhele an mukse, dem sarte na a yese egdze-aara egdzere zhele na. Daaci Yusufa a fete zhera á egdzere Yaisu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52