4 1 Mok uwana gay uwanay akə̀ɗ gəl à ahəŋ, la lig la ahəŋ, gənəŋàŋ aya gamagày mapəzl vok gà la zagəla. Gətsənà kuda aŋa dza uwana avàts à gi gay uwarà aya, kuda uwaga la uwana atsə̀n bokuba matsənay aŋa mazlazliŋ. Dza uwatà agòɗ à gi: "Sà à afik à abanay, kà gi aŋa mapəhakala uwana adàsa à waŋ la huma la gay." 2 Katskats Masasəɗok Zəzagəla akə̀s gi, ŋgaha gənəŋà kursi Sufəl la zagəla la afik, dza nɗzəɗaffa la afik. 3 Mahəɗay aya aŋa dza uwatà la afik aw. Huɗ adi aŋha kà awutsəɗay, bokuba akur kuyah kuyahga, uwana tazalalla yaspe atà la saruwan, kursi uwatà makəsal gay à adi gà la agəla makozakoz dikəts, azlaagəla makozakoz uwatà tawutsəɗay bokuba azlaakur uwaga babay. 4 Kursi anik dzik səla gəl aŋha ufaɗ uwatà la afik azlamadzahaga tadzàh madzay la afik dikəts tatsòkwàh kà azlalukut meɗekuga à abà, garamusa aga atà lakəl, azlagaramusa uwatà kà maɗehəŋ ga la luwàluwà. 5 La kursi sufəl uwatà la afik la tataka la abà kà, mawutsəɗay la maslàh məlo aŋa habaga asà à uda la abà aya. Aga la ahəŋ la abatà babay azlaakàl mavats à ahəŋ gà məɗəf tauɗay la huma kursi. Azlaakàl mavats à ahəŋ gà məɗəf uwaga kà, apəhla ala kà azla Masasəɗok məɗəf uwana tadza à ahəŋ la huma Zəzagəla. 6 Tatak anik la ahəŋ la huma kursi aya, masla aga bokuba takeneɗeka uwana dzəraŋ dzadzəraŋ. Aga la ahəŋ azlatatak ufaɗ uwana taduw kursi à tataka à abà. Atà la sifa, huma la lig aŋatà kà bà yewdi, yewdi gesina. 7 Maftsa vok aŋa matera kà bokuba sikalaveri, masəla kà bokuba kokur kaslaga, mamakər kà, huɗ adi aŋha kà bokuba dza, ŋgaha maufaɗ, kà zulo uwana ahoyay kagoɗay. 8 Atà ufaɗ nna kà, atà la gogozlàh mukwa mukwa. Vok gesina kà, bà yewdi, yewdi tsatsabasla huɗga la uda gà, takəs gay kà mahabay aw. Vəɗ la afats bà mahamay tahabay. Tagòɗ: 'Kak Sufəl Zəzagəla, kak la maslay gesina tsikasla, kak tekula. Kak la ahəŋ la sifa à mok uwana gudəŋ à vok la ahəŋ dadàŋ aw. Lakana kak la ahəŋ la sifa aya, ŋgaha kadàsa à waŋ à gudəŋ à vok.' 9 Kiya uwaga azlatatak ufaɗ uwaga la sifa tahaba à dza madza madzayga uwaga la kursi Sufəl la afik, masla uwana adzà à ahəŋ aŋa tsəràh à awtày, mazləɓay, la maslay, la kikay agay la masla. 10 Bà kəla uwana taɗehəŋ kiya uwaga kà, azlamadzahaga dzik səla gəl aŋha ufaɗ uwaga kà, takədeɗ à ahəŋ la huma Zəzagəla, uwana madza madzayga la kursi Sufəl la afik, ŋgaha masla uwana la sifa aŋa koksikoksi, atà tazləɓa masla, tahalàh garamusa lakəl ala, taɓakàh à vəɗah la huma aŋha. 11 Tagoɗ: 'Haɗay, kak Sufəl Zəzagəla gami. Kak uwana kaɗahà tatak gesina, kà uwana asà à ka, à uwana kaɗahà à atà, ŋgaha atà la ahəŋ lagwa. Ka uwaga à uwana, kaslà kà, kəla uwabeyuwi aŋa mazləɓ ka, la masləkaw ka, ŋgaha la makəs mapəhay aŋak babay.'
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52