4 1 Kiya uwaga Masasəɗok Zəzagəla adàla Yesu à fəta à abà kà seteni aŋa mapapatay. 2 Mok uwana Yesu adaɗàh mavakay dzik ufaɗ, la mahənay dzik ufaɗ kà, may akə̀s masla. 3 Kiya uwaga seteni azà vok à slaka aŋha la magoɗal: "Baŋa kak Kona aŋa Zəzagəla ndzer kà, 'Pàk kaf!', gòɗ à akur uwanay." 4 Yesu awùlla à uda: "Uwaga kà matsetserayga: 'Dza adzadzar vok kà la kaf pəra aw, ama la kəla gay gesina uwana atsa à waŋ la paŋaw aŋa Zəzagəla la awtày.'" 5 Kiya uwaga seteni adàla masla à Urusalima, à gudəŋ tsiɗaŋaga à abà, adàla à gəl aŋa məŋ gày Zəzagəla à afik, 6 agòɗal: "Baŋa kak Kona aŋa Zəzagəla ndzer kà: Vàl à ahəŋ la abanay, kà uwana uwaga kà matsetserayga: ''Dàw!', Zəzagəla adàgoɗ à azlamalika aŋha lakəl aŋak kà mazlak ka Ŋgaha tadàkəs ka la matsaw ka kà, kà akur aŋa mazləl ka asik aw.'" 7 Yesu awulàlla: "Tatsetsèr à wakità à abà la slaka anik babay kà: 'Kapapata Sufəl Zəzagəla aŋak aw.'" 8 La lig la ahəŋ seteni adàla à gəl gudəŋ matsəkakaɗayga à afik aya, apə̀halla makoray aŋa gudəŋ à vok gesina la mazləɓay aŋha. 9 "Gədàvà à ka uwaga gesina, à baŋa kakəɗeɗ à gi à ahəŋ kasləkaw gi", agòɗal. 10 Yesu agòɗal: "Zà vok, kak seteni! Haɗay, tatsetsèr à wakità Zəzagəla à abà kà: 'Zlə̀ɓà Sufəl Zəzagəla aŋak, ŋgaha ɗàhalla sləray kà masla kokuɗa gəl aŋha pəra.'" 11 La abatà seteni asàkal à ahəŋ. Azlamalika tasà à waŋ à slaka Yesu kà mazlakəŋ. 12 Mok uwana Yesu atsənàŋ tadùw Yuhana à daŋay kà, atsìzlla ala, adà aŋha à Galili. 13 Asàk à madz à ahəŋ la Nazaret, ahàd kà madz à ahəŋ la Kapernahum, gudəŋ uwana la gay dərəv aŋa Galili, la makoray aŋa Zabulon la Neftali la abà. 14 Apakà vok kiya uwaga kà, kà gay aŋa masla mapəhal gay à ahàl Yesayya aŋa magəɗ à afik: 15 'Kutso aŋa Zabulon la aŋa Neftali, Uwana la gay mukwà, la kutso uwana la dərəv à uda anik aŋa mukwà Urdun, Ŋgaha la Galili uwana azladza uwana azla Yahudiya aw, tadz à ahəŋ la abà. 16 Tsəhay uwana adz à ahəŋ la mələs la abà, Adànəŋ magol uɗaka. Azlauwana tadz à ahəŋ la dzəgay aŋa mamətsay la abà bay, Uɗaka adàpəhatàla vok.' 17 Dagay la kaslà uwatà, Yesu adzəkà mapəh gay Zəzagəla, agòɗ à atà: "Pə̀hàw gay la ləv ala kà uwana makoray aŋha kà nekwa." 18 Mok uwana Yesu auguzahay la gay mukwà aŋa Galili kà, anəŋà Səmon uwana tazallala Piyer atà la deda aŋha Andəre, uwana tadàw dzarawa aŋatà à iyaw à abà; kà uwana atà azlaməna makas kilfi. 19 Yesu agòɗ à atà: "Nəfàw gi, ŋgaha gədàpakakulla kà azlaməna makas azladza." 20 Katskats tasàk à dzarawa aŋatà à ahəŋ ŋgaha tanəfà masla. 21 Adà à huma à gay kərkər zwek, tanəŋà Yakuba atà la Yuhana deda aŋha, azlakona aŋa Zebede. Tagà la kəslah iyaw aŋatà la afik la baba aŋatà Zebede, taɗàh dzarawa aŋatà, Yesu azàl atà. 22 La katskats tasàk à kəslah iyaw aŋatà à ahəŋ la baba aŋatà gà, tanəfà Yesu. 23 Yesu auguzàh la kutso Galili gesina, atapàhla azladza la azlagày madəv kuɗa la aku, azahà à ata gay marabəŋ lakəl aŋa makoray Zəzagəla, ŋgaha awarà azladza ala la azlatsəhay ɗuvats anik anik, la azladeri gesina. 24 Azladza tatsənàŋ tapəhay lakəl aŋha la makoray aŋa Səriya gesina, ŋgaha tasàhla azlaməna ɗuvats anik anik à waŋ gesina uwana tas ŋgərpa, la azlamasasəɗok mawisiga, la azladeri ŋgaha awarà atà ala. 25 Maham à ahəŋ dza aŋuvaw anəfà masla, tasà à waŋ la kutso Galili, la makoray aŋa gudəŋ kulo, la Urusalima, la Yahudiya ŋgaha la gay makwi aŋa dərəv à uda aŋa mukwà Urdun.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52