25 1 "Kiya uwaga makoray Zəzagəla kà kalkal la gay aŋa azladəgam kulo uwana tasà à uda, tahə̀l fənəs aŋatà, tahàd kà magagamay la masla mazəɓ mis. 2 Azladəgam zlo la tataka aŋatà la abà kà, azlakusoŋu gà. Azlazlo anik uwanay kà, azlaməna masəl gəl gà. 3 Azlakusoŋuga uwaga tahə̀l fənəs aŋatà kokuɗa matəɗani amàl à koloba à agu kà madla la ahàl. 4 Ama azlamasəl gəl gà uwanay kà tadatəɗani amàl à koloba à agu, tadàla la ahàl gesina la fənəs aŋatà. 5 Hay, masla mazəɓ mis asàf kà mas à waŋ, azladəgam kulo uwaga tadzehàl." 6 "La tataka vəɗ mawiyay atsə̀n: 'Masla mazəɓ mis vok adazlaŋalay, sàw à afik, məgàgàm la masla zla!' 7 Kiya uwaga azladəgam kulo uwaga tatsànla, ŋgaha tavàtsàhà fənəs aŋatà. 8 Azlakusoŋuga uwanay tagòɗ à azlamasəl gəl gà uwanay: 'Kamkam, dzèslàhàw à anu amàl aŋkul, kà uwana fənəs gami adàmatsahla, səlewk sesəlewk tsi!' 9 Azlamasəl gəl gà tagòɗ à atà: 'Awaŋ, adàsla anu aw, dàw à kanti à agu, kadàsukwaw!' 10 Kiya uwaga azlakusoŋuga uwaga tahàd kà masukw amàl la kanti, ama la sa uwaga masla mazəɓ mis asà à waŋ, azladəgam zlo masəl gəl gà uwatà tadà à gày la slaka gà, à gày mazəɓ vok à agu, kà uwana tagà nekwa, ŋgaha tatsàk à gamagày à ama la tsəkurəm tərrəzl. 11 Zewk, la huma la gay, azladəgam anik uwanay tasà à waŋ, tadzəkà mazalahay: 'Məŋga, pə̀zl à anu gamagày!' 12 Ama masla mazəɓ mis agòɗ à atà: 'Haɗay, gəgoɗ à akul la dziriga: Tetuwa gəsəl akul aw!' " 13 Yesu azàlàŋ à gəl, agòɗ à atà: "Dzàw à ahəŋ la adi, kà uwana kasəlaw mavakay, amiyaka sa uwatà aw!" 14 "Adagay kalkal la dza uwana ad à mauguzahay. Azàlàh azlamagamza aŋha, aɓə̀k à atà à gəl aŋa tatak aŋha gesina. 15 Anik aŋatà avàl gursu dəbow, à anik aya gursu dadərmokw ufaɗ, à mamakər gà avàl gursu dadərmokw səla. Avà à atà la kəla ndzəɗa aŋa dza suwaŋ, ŋgaha la lig la ahəŋ adà aŋha à mauguzahay. 16 Magamza uwana aɓəzà gursu dəbow, ahàd, atsàkàlla, ŋgaha aɓə̀zal riba aŋa gursu dəbow anik aya. 17 Masla aŋa maɓəzal gursu dadərmokw ufaɗ aɗahàŋ kiya uwaga babay suwaŋ, ŋgaha aɓə̀z riba aŋa gursu dadərmokw ufaɗ anik aya. 18 Ama dza uwana aɓəzà gursu dadərmokw səla, ahàd, alà à afək à uda, ŋgaha ahàɗ à sili uwatà à agu məŋga aŋha avàl." 19 "Uwana adasafay məŋga kà, məŋga aŋatà awùl à waŋ la mauguzahay, ŋgaha adzà madzay, kà matugway lakəl aŋa sili aŋha. 20 Magamza uwana aɓəzà gursu dəbow atsà à vok à waŋ à slaka məŋga aŋha, apə̀hal gursu dəbow anik uwana ayyà à tsəh. 'Məŋga, kavà à gi kà gursu dəbow tekula, təga aw uwà ay? Nə̀ŋàŋ tsi, aganay gursu dəbow uwaga ayyà à tsəh ala gursu dəbow anik aya.' 21 Məŋga aŋha agòɗal: 'Delga, kak magamza dziriga, kagà dziriga la azlabəza tatak deyday gà la abà, gədàfa à ka à gəl aŋa azlatatak uwana aga la ndzəɗa, sà à waŋ à marabay gulo à abà.' 22 Magamza uwana aɓəzà gursu dadərmokw ufaɗ, azà à vok à awtày babay, agòɗ: 'Məŋga, kavà à gi gursu dadərmokw ufaɗ aw uwà ay? Nə̀ŋàŋ, aganay dadərmokw ufaɗ anik uwana ayyà à tsəh.' 23 Məŋga aŋha agòɗal: 'Delga, kak magamza dziriga, kagà dziriga la azlabəza tatak deydayga la abà, gədàfa à ka à gəl aŋa azlatatak məŋga gà. Sà à waŋ à marabay gulo à abà.' 24 La lig la ahəŋ magamza uwana aɓəzà à gursu dadərmokw səla azà à vok à awtày, agòɗ: 'Məŋga gulo, gəsəl kà kak dza dzaŋdzaŋga. La guf uwana la abà kasləkà tatak à abà babay aw kà, katsəɗay, ŋgaha la guf uwana la abà kasləkà aw kà, kalay. 25 Guba akə̀s à gi kà uwaga à uwana, gəhàd, gəlà sili aŋak uwaga à afək à agu. Nə̀ŋàŋ, aganay à tatak aŋak!' 26 Məŋga aŋha awulàlla: 'Kak magamza mawisiga, ŋgaha masaga, kasəl kà gətsəɗay ŋgaha gəlay la guf uwana la abà gəsləkà aw, kagoɗ, ààà?! 27 Kà mana kafà sili gulo à gày makal goder aw, naka mok uwana gədawul à waŋ kà naka gəday, gəhəl sili la iyaw la tsəh la abatà aw ma? 28 Hə̀làwla gursu dadərmokw səla gà uwaga ala, ŋgaha ɓə̀kàw à dza aŋa gursu dəbow à vok. 29 Kà uwana kəla dza uwana akoray kà, tadàvàlla à vok, ama dza uwana akoray aw kà, bà bəzi gà uwatà agà la ahàl kà, tadàdəval à ahàl ala aya. 30 Ama magamza mawisiga uwaga kà dùwàw à uda à mələs à abà, la abatà matuway la mapaɗ sliɗ adàpaka vok!' " 31 "Mok uwana Kona aŋa dza adàsa à ahəŋ mas Sufəl Sufəl, la azlamalika aŋha gesina kà, adàdza à kursi mazləɓay aŋha à afik. 32 Azlatsəhay gudəŋ à vok gesina tadàham gay à vok la huma aŋha, ŋgaha adàvàh azladza ala, bokuba uwana masla manəŋla azlatatak avàh azlatuwaŋ ala la azlaawàk. 33 Adàɓək azlatuwaŋ à ahàl kaf aŋha à gəl, ŋgaha azlaawàk à ahàl gudzay aŋha à gəl. 34 Kiya uwaga Sufəl adàgoɗay à azlauwana la ahàl kaf aŋha lakəl: 'Sàw à waŋ akul uwana Baba gulo adapis akul gay à vok, ŋgaha ɓə̀zàw à makoray uwana aga maɗahakullaŋ à ahəŋ gà dagay madzəka gudəŋ à vok. 35 Kà uwana may azà à gi, kavàw à gi tatak may, nəlay akə̀s à gi, katə̀ɗàw gi iyaw gəsà, gəgà məlok gà, kakə̀sàw gi la ahàl səla. 36 Gəgà la godega deyday, kadùwàw à gi lukut à vok, gəgà la ɗuvats gà, kasàw à waŋ kà manəŋ gi à gày la à gi sləm, gəgà la daŋay, kasàw waŋ kà manəŋ gi à gày.' 37 Kiya uwaga azladza uwana azladziriga taulàlla: 'Sufəl, mbà mənəŋà ka la may gà, ŋgaha məvà à ka tatak may baŋaw la nəlay gà ŋgaha mətə̀ɗ à ka iyaw masay ma? 38 Mbà mənəŋà ka kak məlok gà, ŋgaha məkə̀s kà la ahàl səla, baŋaw mənəŋà ka la godega deyday ŋgaha məduwà à ka lukut à vok ma? 39 Mbà mənəŋà ka ɗuvats azà ka, mbà la daŋay maslà mədà à awtày kà manəŋa ka à gày la?' 40 Sufəl awulla à atà ala: 'Haɗay, la dziriga gəpəh à akul: Uwana kaɗahàhàwwàŋ à tekula la tataka azlabəza uwanay la abà gesina kà, uwaga kà, kaɗahàwàŋ kà gi!' " 41 "Ŋgaha la lig la ahəŋ Sufəl adàgoɗ à azlauwana la ahàl gudzay aŋha: 'Zàw gi à vok, akul uwana Zəzagəla adàtsafla akul! Dàw à akàl uwana à abà adàmats ala aw uwana maɗehəŋ à ahəŋ gà, kà aŋa seteni la azlamalika aŋha gesina! 42 Kà uwana may azà à gi, kavàw à gi tatak may aw, nəlay akə̀s à gi, katə̀ɗàw à gi iyaw gəsà aw, 43 gəgà məlok gà, ama kakə̀sàw gi aw, gəgà la ɗuvats ŋgaha gəgà la daŋay kafàw gi sləm babay aw.' 44 Kiya uwaga taulàlla: 'Sufəl, mbà mənəŋà ka la may gà baŋaw la nəlay gà, baŋaw kagà məlok gà, baŋaw la godega deyday, baŋaw la daŋay ŋgaha maslà məzlakà ka aw la?' 45 Sufəl awulla à atà ala: 'Haɗay, gəpəh à akul la dziriga: Kəla tatak uwana kaɗahàhàwwàŋ à azlabəzaga uwanay gesina kiya uwaga aw kà, bà kaɗahàhàwwàŋ à gi babay aw.' 46 Kiya uwaga tadàdala atà à seriya uwana à abà adàdəv à gay aw. Ama azladza dziriga kà tadàɓəz sifa uwana adəv à gay aw", Yesu agòɗ zlà.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52