16 1 Azla Farisəya la azla Sadukiya tazà à vok à slaka Yesu, kà mavavarəŋ, tanàv à Yesu kà mapəhatàla la nadzipo la abà kà ndzəɗa aŋha kà atsa à ahəŋ kà la Zəzagəla. 2 Ama Yesu awùlla atà ala: "La matəɗ à ahəŋ afats kagoɗaw kà: 'Baŋa məlo, atəv à tsəh la matəɗ à ahəŋ afats kà, lebəŋ kà məl adàhəɗay', kagoɗaw. 3 Ama la gay bebəŋ gà kà kagoɗaw: 'Iyaw adàsuway lakana, kà uwana zagəla atəv à tsəh'. Akul kà, kasəlaw mavàh məlo aŋa zagəla ala, ama kà mana kasəlaw mavàh masəlay aŋa zamana uwanay ala aw ma? 4 Azladza aŋa zamana uwanay kà azlamaksafər, azlamabila la huma Zəzagəla aw, tanavay azlanadzipo, ama nadzipo la ahəŋ aw, say masəlay aŋa Yonas pəra". La lig la ahəŋ asàk atà à ahəŋ, adà aŋha. 5 Mok uwana azlaməna matapla taguway la gay dərəv à uda kà avikà à atà kà mazəɓ tatak may à ahàl. 6 Kiya uwaga Yesu agòɗ à atà kà: "Ɗahàw haŋkəli, nə̀ŋàwla gəl aŋkul kà tatak maməsl tatak ala aŋa azla Farisəya la azla Sadukiya." 7 Azlaməna matapla tadzəka magoɗay kà atà kà atà: "Iyay, apə̀h kiya uwanay kà, kà uwana məzə̀ɓ tatak may à ahàl aw", tagòɗ. 8 Yesu atsənà madzugway aŋatà, agòɗ à atà: "Kà mana kavàtsàw gay la tsəh ala kà akul à akul ma? Kà uwana tatak may aga à akul la ahàl aw takay? Madiŋal gel à vok aŋkul kà à tsəh ala. 9 Tsəràh à lakana babay kà, katsənawwaŋ aw takay? Dzùgwàw lakəl aŋa kaf gay bərsew zlo uwana gətsàkàŋ ala kà aŋa azlazil dəbow zlo tsi. Kasəlaw ma takosà nna atə̀mal à tsəh ala ma? 10 Dzùgwàw lakəl aŋa kaf məɗəf uwana gətsàkàŋ ala kà aŋa azlazil dəbow ufaɗ aya tsi. Ŋgaha ma takosà nna atə̀mal à tsəh ala babay aya ma? 11 Kà mana katsənàwwàŋ kà gəpə̀h à akul kà lakəl aŋa tatak may aw ma? Nə̀ŋàwla gəl aŋkul kà tatak maməsl tatak ala aŋa azla Farisəya la azla Sadukiya." 12 Kiya uwaga kà, azlaməna matapla tatsənàŋ kà apə̀h à atà kà lakəl aŋa manəŋla vok kà tatak maməsl tatak ala aw, ama kà mapàhla ala aŋa azla Farisəya la azla Sadukiya. 13 Yesu ahàd à kutso uwana à abà nekwa la Zəsare aŋa Filip, anàv azlaməna matapla la slaka aŋha la gay ala: "Mana azladza tapəhay lakəl aŋa Kona aŋa dza ma?" 14 Tawulàlla: "Azladza anik tagoɗ kà: 'Kak Yuhana masla maɗàh batem', azlaanik tagoɗ kà: 'Kak Eliya', ŋgaha azlaanik aya tagoɗ kà: 'Kak Yeremiya, baŋaw masla mapəhal gay à ahàl anik' ", tagòɗ. 15 "Iyay zla, akul ma gi uwa kagoɗaw tak uwa?", Yesu agòɗ à atà. 16 Səmon Piyer awùlla à uda agòɗal: "Kak Kristu, Kona aŋa Zəzagəla uwana la sifa aŋa tsəràh à awtày." 17 Kiya uwaga Yesu agòɗal: "Kak la marabay, Səmon kona aŋa Yuhana, kà uwana dza asik à uwana apə̀hakala dziriga uwaga aw, ama Baba gulo uwana la zagəla la afik la uwana apə̀hakala uwaga. 18 Ŋgaha gi, gəgoɗ à ka: Kak Piyer, uwana asal magoɗay kà: Dzəgla, ŋgaha la dzəgla uwanay la afik la uwana gədàŋal maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla gulo, bà mamətsay bay kà, adàslal à vok aw. 19 Gədàvà à ka tsəkurəm aŋa makoray Zəzagəla à ahàl: Uwana kawaɗəŋ la vəɗah adàgay mawaɗəŋga la zagəla, uwana kapələŋ ala la vəɗah adàgay mapələŋ ala gà la zagəla la afik babay." 20 La lig la ahəŋ Yesu afàh akur à azlaməna matapla à lig la slaka aŋha, kà atà aŋa mapəhay à dza anik kà masla Kristu aw. 21 Dagay la kaslà uwatà Yesu adzəkà matapla azlaməna matapla à slaka aŋha la dazuwaya la magoɗay: "Azlayla kà vok kà, gəda à Urusalima, ŋgaha kà gi aŋa mas ŋgərpa məŋga la abatà la ahàl aŋa azlamasiga, la azlamadzahaga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla, ŋgaha aya la azlaməna mapàhla mapəhay ala. Tadàkəɗ gi, ŋgaha la mahənay mamakər gədàwul à uda la mamətsay." 22 Kiya uwaga Piyer akə̀s à fəta à awtày ŋgaha adàl à gəl, agòɗal: "Zəzagəla anəŋla ka Sufəl, uwaga adàɓəz à ka aw!" 23 Ama Yesu agolà vok, agòɗ à Piyer: "Zà à gi vok kərkər, kak seteni, kak masla matsalla à gi matekwiɗ la tetəvi gulo la ama, kà uwana madzugway aŋak kà aŋa azladza vəɗah awkà uwana asà à Zəzagəla aw." 24 Ŋgaha la lig aŋa uwaga la ahəŋ Yesu agòɗ à azlaməna matapla la slaka aŋha: "Baŋa dza asal manəf gi kà, asak à maf sləm à gəl aŋha, ŋgaha azəɓ ahàf mamətsay aŋha, ŋgaha anəf gi. 25 Dza uwana asal matəf gəl aŋha, adàziŋ ala, ama dza uwana az gəl aŋha ala kà gi, adàɓəl gəl aŋha. 26 Mana akəs vok à dza, uwana akor gudəŋ à vok gesina, ŋgaha masla adàz gəl ala la huma la gay bawbaw ma? Tatak la ahəŋ dza avày kà masukwla sifa aŋha takay? 27 Kona aŋa dza adàsa à waŋ la mazləɓay aŋa Baba aŋha la abà la azlamalika aŋha, ŋgaha adàpəlay à kəla dza la tsəhay maɗehəŋ aŋha uwana aɗahàhàŋ. 28 Haɗay, gəpəh à akul la dziriga: Azladza anik la tataka aŋkul la abà la abanay kà, tadàmatsay dàŋ aw, say baŋa tanəŋ Kona aŋa dza atsa à waŋ la makoray aŋha."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52