13 1 La mavakay uwatà Yesu asà à uda la kay, ŋgaha ahàd adzà madzay la gay dərəv kà matapla tatak à azladza. 2 Magol maham à ahəŋ dza ahàmal à adi. Masla ahàd à kəslah iyaw à afik, adzà madzay la afik, maham à ahəŋ dza babay tatsàzlla à gay dərəv. 3 Apə̀hàtàla azlatatak aŋuvaw la azlagay la gay la abà, ŋgaha agòɗ à atà: "Masla maslək tatak asa à uda kà mad à maslək tatak. 4 La mok uwana aslək hi la guf aŋha la abà, azlafofulo anik tanis à tetəvi à ama, azlaɗiyaŋ tasa à waŋ tazuw à gay. 5 Azlaanik aya tanis à pala akur afik, bokuba uwana kutso la pala akur lakəl məŋga aw kà, hi as à uda katskats, kà uwana kutso aga la ahəŋ məŋga aw. 6 Ŋgaha uwana afats adàdzəka mavəɗay la ndzəɗa, agulla fofulo tsatsaɗeɗa ala, kà uwana aɓək slilih kà à pala akur à afik. 7 Bà gotənaŋ azlafofulo anik tanis à atàk à abà, uwana atàk azigənay, akəɗ mas uda aŋa fofulo à tsəh. 8 Bà gotənaŋ azlafofulo anik tanis à kutso delga gà à abà, ŋgaha tavà mayyay lela: Azlaanik tayya à adi zazuŋ səla, azlaanik aya zuŋ, ŋgaha azlaanik huməts." 9 Yesu azàtàlàŋ à gəl agòɗ: "Tsə̀ɓàwwal sləm lela à baŋa sləm aga à akul lakəl." 10 Kiya uwaga azlaməna matapla la slaka aŋha tazà vok à slaka aŋha: "Kà mana kapəhatàla gay la gay la abà ma?", tagòɗal. 11 Yesu agòɗ à atà: "Akul kà, kaɓəzaw masəl nasiri aŋa makoray Zəzagəla, ama atà kà taɓəzal aw. 12 Kà uwana dza uwana la tatak tadàvàlla à gəl aya, ŋgaha adàsəg gəl ala. Ama kà aŋa dza uwana la tatak ŋuv kà, kà tadàdəvalla à ahàl ala. 13 Kà uwaga à uwana gəpəhatàla gay la gay la abà, kà uwana tanəŋaŋ ama tanərəzaŋ ala aw, ŋgaha tatsənaŋ ama bokuba tatsəɓal sləm la matsənəŋ aw, 14 kà gay aŋa masla mapəhal gay à ahàl Yesayya aŋa magəɗ à afik: 'Akul la matsəɓal sləm, ama katsənawwaŋ aw; kanəŋawwaŋ la matsəkal yewdi à gay, ama kanəŋawwaŋ aw. 15 Kà uwana tsəhay uwanay kà adàdzadza gəl aŋha ala, Danakàh à sləm à ama. Tatsakàh à yewdi aŋatà à ama Kà yewdi aŋatà aŋa manəŋ aw Kà sləm aŋatà aŋa matsənəŋ aw, Ŋgaha kà atà aŋa masəl tatak la ləv aŋatà la tsəh aw, Kà atà aŋa mawul à waŋ à slaka gulo, kà gi aŋa mawuratàla aya aw, Zəzagəla agòɗ.' 16 Ama akul kà, marabay agay la akul, kà uwana yewdi aŋkul kà anə̀ŋla, ŋgaha sləm aŋkul atsənà tatak. 17 La dziriga gəpəh à akul: Aŋuvaw azlaməna mapəh à atà gay à ahàl kà mapàhla à azladza, la azladza dziriga aŋa Zəzagəla, tayàh kà manəŋəŋ uwana kanəŋàwwàŋ, ama tanəŋàŋ aw, kà matsən uwana katsənàwwàŋ, ama tatsənàŋ aw." 18 "Iyay, tsənàwwàŋ godega aŋa gay la gay la abà aŋa masla maslək tatak, uwana asal magoɗay zla. 19 Azlauwana tatsəna gay marabəŋ lakəl aŋa makoray Zəzagəla ŋgaha takəsaŋ aw, atà kà kalkal la gay tetəvi uwana azlafofulo tanis ala à ama: Ŋgaha mawisiga atsa à waŋ, atsatsam uwana à uda tasləka à ləv aŋatà à tsəh. 20 Azlaanik kalkal la pala akur, uwana azlafofulo tanis à afik, tatsəɓ sləm à gay, takəs la marabay katskats, 21 ama tadala slilih la atà la abà aw. Takəs kà aŋa kaslà ŋuv pəra. Mok uwana matərəɓay, la mas ŋgərpa adàtsizlla ala kà gay Zəzagəla kà, katskats tasak madiŋal gəl à vok aŋatà la tsəh ala. 22 Azlaanik kalkal la gày atàk uwana azlafofulo tanis à abà: Tatsəna gay Zəzagəla, ama madzugway la adi aŋa gudəŋ à vok uwanay, la matsiɗay aŋha, la mapapatay aŋha lakəl aŋa ləmana asufa gay uwana ala la ləv aŋatà la tsəh, ŋgaha ahən aw. 23 Azlaanik kalkal la kutso delga uwana azlafofulo tanis à abà: Tatsəɓ sləm à gay, ŋgaha tatsənaŋ. Ŋgaha tahən lela, azlaanik tayya à adi zazuŋ səla, azlaanik zuŋ, azlaanik aya huməts." 24 Yesu apə̀h à atà gay la gay la abà anik, agòɗ à atà: "Aganay tatak uwana məgagazləla la makoray Zəzagəla. Dza anik asləkà fofulo delga à guf aŋha à abà. 25 La vəɗ la abà vərdi anik, à mok uwana azladza gesina la madzehal la abà, masla məzam aŋa dza uwatà asà à waŋ, akokos maŋaviya à guf hi uwatà à abà, ŋgaha adà aŋha. 26 Mok uwana hi adazigənay, adzəkà matsa à gəl ahənay kà, maŋaviya apàhla vok ala babay. 27 Azlamagamza aŋa dza aŋa guf tasà à waŋ tagòɗal: 'Məŋga, kasləkà kà fofulo delga à guf aŋak à abà mi ya, maŋaviya uwanay ma asà à waŋ ma lala aya la?' 28 Agòɗ à atà: 'Uwaga kà masla məzam gulo la uwana aɗahà kiya uwaga'. Kiya uwaga azlamagamza tanàval, tagòɗal: 'Lagwa ma, asa à ka məday mədàtsəɗ à ahəŋ ay?' 29 'Awaŋ', agòɗ à atà: 'Baŋa la katsəɗaw maŋaviya à ahəŋ kà, zlahaw kà, kadàtsəɗawla hi gà, 30 sàkàwwal, tahən la slaka gà tsəràh à matsəɗ tatak. La kaslà uwatà kà, gədàgoɗ à azlaməna matsəɗ tatak: Tsə̀ɗàw kà maŋaviya dadàŋ, wàɗàhàwàŋ təmtatəm kà matəl à gay, ŋgaha la lig la ahəŋ kà, dàwgəla hi gulo à mtəga, gədàgoɗ à azlaməna matsəɗ tatak'." 31 Yesu apə̀h à atà gay la gay la abà anik aya, agòɗ à atà: "Makoray Zəzagəla kà, məgagazləla kà la tsəhay hamadz uwana atsa à uda la lig gày aŋa dza. 32 Masla la uwana à tsəh azlatsəhay anik anik à tsəh gesina, ama baŋa adazigənay kà, masla la uwana aɗuwa azlaahàf anik, apak magol ahàf tsəràh à uwana azlaɗiyaŋ tasaha à waŋ kà maŋalàh gày aŋatà à afik." 33 Yesu apə̀h à atà gay la gay la abà anik aya, agòɗ à atà: "La mana gəgagazləla makoray Zəzagəla ma? Makoray Zəzagəla kà kalkal la tatak maməsl tatak ala, uwana mis akotsiŋ à pə̀hàw dogum zlo à tsəh uwana aɗàh kilo dzik səla gəl aŋha səla, tsəràh à uwana aməsl magol pə̀hàw uwaga ala gesina." 34 Yesu apə̀h uwaga gesina à maham à ahəŋ dza kà la gay la gay la abà. Apə̀h à atà gay la kokuɗa la gay la gay la abà aw, 35 kà gay aŋa masla mapəhal gay à ahàl aŋa mapàhla à azladza aŋa magəɗ à afik: 'Gədàpaha à atà kà la gay la gay la abà, Gədàpəhatàla tatak mahaɗ vok à ahəŋ gà uwana agà dagay madzəka vok aŋa gudəŋ à vok.' 36 La lig la ahəŋ Yesu asàk à maham à ahəŋ dza à ahəŋ, awùl à mtəga. Azlaməna matapla la slaka aŋha tazà vok à slaka aŋha kà manaval godega aŋa gay la gay la abà uwatà: "Pə̀hanula gay la gay la abà aŋa maŋaviya uwana la guf hi la abà!" 37 Yesu awùlla atà ala la kiya uwanay: "Iyay, dza uwana aslək fofulo delga kà, uwaga kà Kona aŋa dza, 38 guf kà, uwaga kà gudəŋ à vok, fofulo delga kà, azladza uwana azlaaŋa makoray Zəzagəla, ŋgaha maŋaviya bay kà, azlaaŋa masla mawisiga. 39 Masla məzam uwana akokos maŋaviya uwaga kà seteni; təla matsəɗ tatak uwaga, kà madəv à gay gudəŋ à vok, azlaməna matsəɗ tatak kà azlamalika. 40 Bokuba uwana tawàɗàh maŋaviya à akàl à gay kà, kiya uwaga adàpaka vok la madəv à gay gudəŋ à vok babay. 41 Kona aŋa dza adàsləl azlamalika aŋha à ahəŋ, ŋgaha tadàtsatsam à uda la makoray aŋha la abà azladza uwana tasokw dza à tsakana à abà gesina, la azladza uwana taɗàh mawisiga. 42 Tadàwuts atà à gudùh akàl uwana à abà, matuway la mapaɗ sliɗ la tsəh ala terawawa la abà. 43 Ama azlauwana takə̀s gay aŋa Zəzagəla kà, atà kà tadàuɗay bokuba afats la makoray aŋa Baba Zəzagəla la abà. Tsə̀ɓàwwal sləm lela, à baŋa sləm aga akul lakəl." 44 "Makoray Zəzagəla kà kalkal la ləmana uwana mahaɗəŋ à ahəŋ gà la guf la abà. Dza anik aɓəz à ləmana uwaga, ŋgaha ahaɗeŋ à ahəŋ aya. Masla arab, ahad madawla uwana akoray gesina, ŋgaha asukwla guf uwatà." 45 "Makoray Zəzagəla kà, kalkal la masla matsakalay uwana ayàh azlatatak ɓə̀ɗà delga delga gà. 46 Mok uwana adaɓəz tatak ɓə̀ɗà uwana delga gà, tsakalay aŋha zlazlaɗa kà, aday, adawul tatak uwana akoray gesina, ŋgaha asukw la tatak ɓə̀ɗà uwatà." 47 "Makoray Zəzagəla kà kalkal la dzarawa uwana aduway à iyaw à abà uwana ahəl tsəhay tatak anik anik gesina. 48 Mok uwana adahən ala, azlaməna makas kilfi tabiyaŋ à uda, ŋgaha tadzàh madzay kà makəs kilfi delga delga à takosà à abà, ama uwana delga aw kà, tafətukw ala. 49 Kiya uwanay à uwana adàpak à vok la makəɗ gəl à ahəŋ gudəŋ à vok: Azlamalika tadàsa à ahəŋ kà mavàh azlamawisiga ala la azladelga, 50 ŋgaha tadàfətukw azlamawisiga à gudùh akàl à abà. Tadàtaway la mapaɗàh sliɗ la tsəh ala, la abatà." 51 "Katsenaw uwaga gesina nəma ay?", Yesu agòɗ à atà. "Iyay", tagòɗal. 52 Ŋgaha agòɗ à atà: "Kiya uwanay zla, kəla masla mapàhla wakità mapəhay uwana ala apàk masla asik aŋa makoray Zəzagəla kà, masla kà bokuba zil gày uwana ahəl à uda la ləmana aŋha la abà azlatatak mawga la azlamaviyaga." 53 Mok uwana Yesu adadəv azlagay la gay la abà uwaga à gay kà, adà aŋha la abatà. 54 Ŋgaha awùl à gudəŋ uwana à abà azigə̀n la abà, adzəkà matapatàla azlatatak la gày madəv kuɗa anatà la aku, ŋgaha azladza gesina kà ləv avàlàh à atà à gay gesina, tagòɗ: "Haŋkəli uwanay ma aɓə̀zal ma lala? Kakay asla kà maɗehəŋ azlanadzipo uwanay ma? 55 Masla kà bəzi aŋa masla mapəɗ ahàf təga aw uwà? Mariyama la uwana iyà aŋha aw takay? Yakuba, Yusufu, Səmon, ŋgaha Yahuda la uwana azladeda aŋha təga aw takay? 56 Azladeda aŋha dəgam gà bay kà, atà la abanay kəla mavakay aw takay? Ŋgaha ma lala aɓə̀zal ndzəɗa uwaga zlam la?" 57 Kà uwaga à uwana tadìŋ gəl à masla à vok aw. Ama Yesu agòɗ à atà: "Masla mapəhal gay à ahàl kà lala beyli kà takəs gay aŋha, ama la gudəŋ aŋha uwana tayyà à abà baŋaw la huɗ gày aŋha kà, takəs gay aŋha aw." 58 La abatà kà Yesu aɗahà azlanadzipo ŋuv pəra kà uwana tadìŋ gəl à masla à vok aw.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52