1 1 Aganay sləm aŋa azlababa madzidziga aŋa Yesu Kristu, bəzi aŋa David, bəzi aŋa Abəraham. 2 Abəraham ayyà Isak; Isak ayyà Yakuba; Yakuba ayyà Yahuda la azladeda aŋha; 3 Yahuda ayyà Farəs atà la Zara, (Sləm aŋa iyà aŋatà Tamar); Farəs ayyà Esərom; Esərom ayyà Aram; 4 Aram ayyà Aminadab; Aminadab ayyà Naheson; Naheson ayyà Salmon; 5 Salmon ayyà Bowas, (Iyà aŋha kà Rahab); Bowas ayyà Obed, (Iyà aŋha kà Rut); Obed ayyà Isay; 6 Isay ayyà sufəl David. David ayyà Salomon, (Iyà aŋha kà mis aŋa Uriya); 7 Salomon ayyà Rehabeham; Rehabeham ayyà Abiya; Abiya ayyà Asa; 8 Asa ayyà Yosafat; Yosafat ayyà Yoram; Yoram ayyà Ozəya; 9 Ozəya ayyà Yotam; Yotam ayyà Ahaz; Ahaz ayyà Hesəkiya; 10 Hesəkiya ayyà Manase; Manase ayyà Amon; Amon ayyà Yosəya; 11 Yosəya ayyà Yekoniya atà la azladeda aŋha, la mok uwana tahəl azlabəza Isərayel à Babila. 12 Mok uwana tadàla atà bokuba azlamayà à Babila kà, Yekoniya ayyà Salatiyel; Salatiyel ayyà Zorobabel; 13 Zorobabel ayyà Abiyud; Abiyud ayyà Eliyakim; Eliyakim ayyà Azor; 14 Azor ayyà Sadok; Sadok ayyà Akim; Akim ayyà Eliyud; 15 Eliyud ayyà Eleyazar; Eleyazar ayyà Matan; Matan ayyà Yakuba; 16 Yakuba ayyà Yusufu, zil aŋa Mariyama uwana ayyà Yesu, uwana Kristu tagoɗal. 17 Kiya uwaga kà dagay Abəraham tsəràh à David mayyi à tsəh ala kulo gəl aŋha ufaɗ, ŋgaha kulo gəl aŋha ufaɗ dagay David tsəràh à uwana tadàla atà à Babila, ŋgaha aya kulo gəl aŋha ufaɗ tsəràh à mayyi Yesu uwana Kristu. 18 Kiya uwaga apakà vok aŋa mayyi Yesu Kristu. Iyà aŋha, Mariyama agà mawɗa aŋa Yusufu, ama dagay uwana tagagamay dadàŋ aw kà, Mariyama agà la bəzi la huɗ, uwaga kà Masasəɗok Zəzagəla la uwana adàllà à huɗ. 19 Ama Yusufu mawɗa aŋha kà dza dziriga, asal masəla à uda la dazuwaya la huma à azladza aw, adzùgw masak à mawɗa aŋha la səbàh. 20 Mok uwana adzùgw uwaga kà masakal kà, malika aŋa Zəzagəla apə̀halla vok la masesiŋay agòɗal: "Yusufu, mayyi à tsəh ala aŋa David, guba akəs ka kà mazəɓ Mariyama mawɗa aŋak aw, kà uwana la ndzəɗa aŋa Masasəɗok Zəzagəla la uwana akùd bəzi uwaga la huɗ aŋha. 21 Masla adàyyi bəzi zilga, uwana kadàvàl sləm Yesu, uwana adàɓəl tsəhay aŋha la tsakana aŋatà la abà gesina." 22 Tatak uwaga gesina apakà vok kà magəɗ à afik bokuba uwana Sufəl Zəzagəla apə̀h à ahàl aŋa azlaməna mapəh à atà gay à ahàl kà mapàh à azladza: 23 'Dahalay uwana asəl zil aw, adàzəɓ bəzi à huɗ, adàyyi bəzi zilga, tadàvàl sləm Emanuyel.' (Uwana asal magoɗay: Zəzagəla la ahəŋ la anu) 24 Mok uwana Yusufu adatsən ala kà, aɗahàŋ bokuba uwana malika aŋa Sufəl Zəzagəla apə̀hal la masesiŋay, ŋgaha azə̀ɓ Mariyama mawɗa aŋha kà mis. 25 Ama Yusufu ahənà à ahəŋ la masla tsəràh à mayyi kona aŋha, uwana Yusufu avàl sləm Yesu, aw.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52