9 1 Yesu ahamà gay azlaməna matapla la slaka aŋha à vok gesina, avà à atà ndzəɗa la maslay kà makuɗəkahay azlamasasəɗok mawisiga gesina, ŋgaha kà mawar azlaməna ɗuvats ala. 2 La lig la ahəŋ, aslə̀l atà kà maz gay aŋa makoray Zəzagəla, ŋgaha kà mawar azlaməna ɗuvats ala, 3 agòɗ à atà: "Zə̀ɓàw tatak à ahàl aŋa maday aw. Adàgay azəva, adàgay kiwa, adàgay kaf, adàgay sili, adàgay lukut bay, katsəpawwaŋ à vok aw! 4 Kəla huɗ gày uwana azladza takə̀s akul la kay la ahàl səla kà, dzàw à ahəŋ la abatà, tsəràh à uwana kadàtsizlawla, kadàdaw aŋkul la abatà. 5 Ŋgaha kəla slaka uwana tadàkəs akul la abà aw kà, sàw à uda la huɗ gày aŋatà. Baməraka burburu aŋa kutso aŋa gudəŋ aŋatà, uwana agàɗ akul à asik bay kà, kaɗəɗaw à atà à adi, uwaga kà agay bokuba tatak mapəh à atà à vok à abà gà kà aŋatà." 6 Azlaməna matapla tatsìzlla ala, tahàd kà maz gay matsiɗayga aŋa makoray Zəzagəla la azlahuɗ gudəŋ gesina, ŋgaha tawàràhà azlaməna ɗuvats ala gesina. 7 Kiya uwaga à uwana Herod, sufəl aŋa gudəŋ uwatà, atsənà uwana tapəhay kà, gəl akàɗal à vok, kà uwana azladza anik tagoɗay kà: "Yuhana masla maɗàh batem adawul à uda la mamətsay." 8 Azlaanik tagòɗ kà: "Eliya, la uwana adazlaŋalay." Ŋgaha azlaanik tagòɗ kà: "Uwaga kà, tekula la tataka azlaməna mapəh à atà gay à ahàl la abà uwarà, adazlaŋalay." 9 Ama Herod agòɗ: "Tsa gi la uwana 'Nàtsàw gəl aŋa Yuhana!' gəgoɗ, ma uwaga zlà ma uwi? Uwa à dza uwaga tapə̀h azlatatak aŋuvaw lakəl aŋha zlà à ama uwa?" Kà uwaga à uwana ayàh manəŋ Yesu. 10 Uwana azlaməna matapla tawùl à waŋ tapə̀h à Yesu dèwdèw tatak uwana taɗahàŋ gesina. Uwana adatsən uwaga kà, asə̀lla atà à uda la abatà, adàla atà à fəta à awtày kokuɗa gəl aŋatà la huma aŋa huɗ gudəŋ, uwana sləm aŋha Betsayda. 11 Ama uwana maham à ahəŋ dza adatsən uwaga kà, tanəfà masla, Yesu akə̀s atà la lela, ŋgaha apə̀h à atà gay aŋa makoray Zəzagəla, la mawar azlauwana ala, asà à atà mawarla. 12 Mok uwana vəɗ adasa à waŋ, azlaməna matapla tahàd à slaka aŋha, tagòɗal: " 'Dàw aŋkul,' gòɗ à maham à ahəŋ dza, kà atà aŋa mad à azlagudəŋ uwana à abà takəs anu gay à adi, kà atà aŋa maɓəz tatak may la azlaslaka mahan à ahəŋ, kà uwana la abatà kà fəta." 13 Ama Yesu agòɗ à atà: "Akul, vàw à atà tatak may, tazuw!" Atà tagòɗ à Yesu: "Kaf gay bərsew zlo, la bəza kilfi səla pəra, aga anu la ahàl. Asa à ka məday kà masukw tatak may kà aŋa maham à ahəŋ dza uwanay gesina la gəl gami kəla ay?" 14 Kà uwana la abatà kà matugway aŋatà kà aslay dza dəbow zlo. Yesu agòɗ à azlaməna matapla la slaka aŋha: "Dzàhàw atà madzay la dzibokw dzibokw, dzik zlo dzik zlo gesina aŋatà!" 15 Azlaməna matapla takə̀s, ŋgaha tadzàhà atà madzay gesina aŋatà. 16 Ŋgaha Yesu ahə̀l kaf gay bərsew zlo la kilfi səla uwatà, anəŋà à zagəla, "Kikay", agòɗ à Zəzagəla. Atsakà kaf ala, avà à azlaməna matapla la slaka aŋha, ŋgaha azlaməna matapla uwaga tavàh à maham à ahəŋ dza uwatà bay. 17 Kiya uwaga kəla uwabeyuwi azùw kəla aŋa may aŋha. Azlaməna matapla tahamà gay à matam à atà à ahàl gà à vok, takosà kulo gəl aŋha səla à uwana atə̀m à atà à ahàl la kaf gay bərsew zlo la kilfi səla uwaga la abà. 18 Vuɗ tekula Yesu adə̀v kuɗa kokuɗa gəl aŋha. Azlaməna matapla tasà à waŋ à slaka aŋha. Yesu anàv atà manavay la magoɗ à atà: "Uwa azladza tagoɗ kà gi uwa?" 19 Tawulàlla tagòɗal: "Azladza anik tagoɗay kà: Kak Yuhana, masla maɗàh batem, azladza anik bay tagoɗ: Kak Eliya, azlaanik aya tagoɗ: Kak tekula la tataka aŋa azlaməna mapəh à atà gay à ahàl, à uwana tapàhàh gay à azladza uwarà." 20 Yesu agòɗ à atà: "Iyay zlà, akul ma: Gi uwa kagoɗaw uwa?" Piyer agòɗal: "Kak la uwana Kristu aŋa Zəzagəla." 21 Yesu afahà à atà akur à lig kaykay, kà atà aŋa mapəh tatak uwaga à dza aw. 22 Ŋgaha azàlàŋ à gəl, agòɗ aya: "Say Kona aŋa dza as ŋgərpa məŋga. Azlamasiga, la azlamadzahaga aŋa azlaməna mav tatak à Zəzagəla, ŋgaha la azlaməna matapla mapəhay à azladza tadàkweska masla, tadàkəɗ masla bay, ama la mahənay mamakər adàwul à uda la mamətsay." 23 Ŋgaha agòɗ à azladza gesina: "Baŋa dza asal manəf gi kà, asak maf sləm à gəl aŋha, ŋgaha azəɓ ahàf mamətsay aŋha koksikoksi, ŋgaha anəfa gi. 24 Dza uwana asal matəf gəl aŋha, adàziŋ ala, ama dza uwana az gəl aŋha ala kà gi, adàɓəl gəl aŋha. 25 Mana akəs vok à dza, uwana akor gudəŋ à vok gesina, ŋgaha masla adàz gəl aŋha ala la makəɗ gəl à vok aŋha ma? 26 Baŋa ziruwi az dza kà gi, ŋgaha kà gay gulo, kità kà, Kona aŋa dza kà, ziruwi adàkəsay kà masla suwaŋ, la mok uwana adàsa à ahəŋ la mazləɓay aŋha, ŋgaha la mazləɓay aŋa Baba Zəzagəla, ŋgaha la aŋa azlamalika aŋha tsikaslaga la abà. 27 Haɗay, gəpəh à akul la dziriga: Azladza anik la tataka aŋkul la abà la abanay kà, tadàmətsay dàŋ aw, say baŋa tanəŋ makoray aŋa Zəzagəla dàŋ." 28 La lig mavakay mtəgis la ahəŋ, à uwana apə̀h gay uwaga, Yesu ahə̀l Piyer, Yuhana, ŋgaha Yakuba, à tsəh, adàla atà à gudəŋ à afik, kà madəv kuɗa la abatà kokuɗa gel aŋatà. 29 La mok uwana tadə̀v kuɗa, huɗ adi aŋha agòlla vok, lukut aŋha awutsəɗay təlla. 30 Katskats aganay azladza səla la slaka aŋha, tavàts gay, uwatà kà Musa atà la Eliya, 31 uwana tapə̀hla vok ala la mazləɓay aŋa zagəla la abà. Tapàhà gay lakəl aŋa sləray aŋha uwana adàɗehəŋ, la mamətsay à Urusalima aŋha. 32 Piyer la azlamanalay aŋha uwaga, tatàɗ à madzehal à abà. Ama kà uwana tatsə̀nla, tanəŋà mazləɓay aŋha, ŋgaha la azladza səla uwana tatsìzlla à ahəŋ la masla. 33 Mok uwana azladza səla uwaga tadìy aŋatà, tasàk à Yesu à ahəŋ, Piyer agòɗal: "Məŋga, delga zlà bà à uwana anu la abanay zla. Məɗàh safsaf makər à abanay, tekula à aŋak, tekula aŋa Musa, ŋgaha tekula aŋa Eliya." Kà uwana masla asəl tatak uwana apəhay aw 34 La mok uwana Piyer aɓaɗmà, habaga akə̀l à atà mələs à adi, taɓaɗamma. Ləv avàl à azlaməna matapla uwaga à gay, kà uwana habaga atsakà à atà à ama la makəl à atà mələs à adi. 35 Ŋgaha kuda atsənà à uda la habaga uwatà la abà: "Masla uwanay, la uwana Kona gulo uwana gi gəkə̀sànì. Tsə̀ɓàwwal sləm." 36 Mok uwana kuda uwaga atsə̀n kà, tanəŋàŋ kà Yesu kokuɗa gəl aŋha pəra. Azlaməna matapla la slaka aŋha tadzà à ahəŋ titi. Ŋgaha babay tapə̀h à dza tatak uwana tanəŋàŋ la mavakay uwatà aw. 37 La bebəŋ gà, uwana tatsà à ahəŋ la gudəŋ la afik, maham à ahəŋ dza aŋuvaw tasà à waŋ kà magagamay la Yesu. 38 La maham à ahəŋ dza uwatà la abà kà, dza anik la ahəŋ awiyà la magoɗay: "Məŋga, vok ahamà ka, kà bəzi gulo tekula gà uwanay tsi, kà uwana masla la ɗuvats. 39 Kà uwana masasəɗok mawisiga akasay, amallal gəl à ahəŋ, agodzal à ahəŋ la ndzəɗa, huzləv asahal à waŋ la gay la awtày, atərəɓ à ahəŋ kà məŋga, məŋga, asàk à ahàl kà wiy aw. 40 Gədə̀v kuɗa à azlaməna matapla la slaka aŋak kà makuɗəkal masasəɗok mawisiga uwaga lakəl ala, ama taslàla vok aw." 41 Uwana Yesu atsənà gay uwaga, agòɗ à atà: "Kayyà, akul azladza mawisiga, kokuɗa madiŋal gəl à vok, dagay mbà à uwana mədadza à ahəŋ anina ma? Dagay mbà gədàbasahakulaŋ ma?" Yesu agòɗal: "Sàgəla kona aŋak à waŋ à abanay!" 42 Mok uwana bəzi azà vok à slaka aŋha, masasəɗok amə̀llal gəl à ahəŋ, agodzàlla bəzi la ndzəɗa. Ama Yesu aslə̀h məlo à masasəɗok mawisiga uwatà à gəl la ndzəɗa, ŋgaha awurà bəzi ala, avà à baba aŋha. 43 Ŋgaha gesina aŋatà la abatà, ləv avàl atà à gay, kà məŋga aŋa ndzəɗa aŋa Zəzagəla la mazləɓay ŋgaha la maslay aŋha. Ama Yesu atapà azlaməna matapla la slaka aŋha, agòɗ à atà kà: 44 "Fàw gay uwanay à sləm à abà lela! Kona aŋa dza kà tadàvày à ahàl aŋa azladza." 45 Ama tatsənà gay uwatà aw, ahaɗà godega aŋa gay uwatà à ahəŋ, kà atà aŋa masəlay aw. Ŋgaha atà kà, guba akə̀s atà kà manav godega aŋha babay. 46 Kiya uwaga azlaməna matapla tadzəkà mabay vok gay la tetəvi la ama, kà masəl dza uwana məŋga gà la tataka aŋatà la abà. 47 Yesu asə̀l madzugway aŋatà uwana tadzugway gesina la ləv aŋatà la tsəh, masla akə̀s bəzi ŋuvga, atsìzllatàŋ à huma à gay, 48 agòɗ à atà: "Dza uwana akəs bəzi ŋuvga uwanay kà, kà uwana awoya gi kà, masla babay kà akəs gi, ŋgaha dza uwana akəs gi, akəs dza uwana aslə̀l gi à waŋ babay. Dza uwana bəziga la tataka aŋkul la abà kà, masla la uwana məŋga gà." 49 Yuhana adzəkà maɓaɗma, agòɗal: "Məŋga, mənəŋà dza anik uwana akuɗə̀kàh azlamasasəɗok mawisiga la sləm aŋak, ŋgaha məvəràla gay kà uwana anina aw." 50 Yesu agòɗ à atà: "Awaŋ, kà mana kavəràwla gay ma, kà uwana dza uwana masla məzam aŋkul aw kà, masla kà slawda aŋkul!" 51 Mok uwana kaslà mad à zagəla aŋa Yesu adagay nekwa kà, akə̀s tetəvi kà mad à Urusalima. 52 Yesu aslə̀l azlaməna masləlay la huma dadàŋ, tahàd, tadà à gudəŋ, uwana la Samariya la abà kà maɗahalla azlatatak à ahəŋ gesina. 53 Ŋgaha azlaməna madz à ahəŋ la gudəŋ uwatà takəs aw, kà uwana agà la tetəvi la ama, kà mad à Urusalima. 54 Kiya uwaga à uwana azlaməna matapla Yuhana atà la Yakuba tatsənàŋ uwaga kà, tagòɗ: "Sufəl, asa à ka kà mənav akàl atsa à ahəŋ la zagəla kà mabaɓəh atà à gay ay?" 55 Ama Yesu agòlla vok, anəŋà atà à adi, ŋgaha asləhà à atà vok. 56 Ŋgaha atà tahàd à gudəŋ anik à abà. 57 Mok uwana tatsìzlla ala, dza anik agòɗ à Yesu: "Yesu, kəla slaka uwana kadàday kà gədànəf ka." 58 Ŋgaha Yesu agòɗal: "Azlamayaka kà: afək aŋatà la ahəŋ, azlaɗiyaŋ kà: gày aŋatà la ahəŋ, ama Kona aŋa dza kà bà, slaka mahən gəl à ahəŋ aŋha la ahəŋ kà maduw ləv aw." 59 Kiya uwaga Yesu agòɗ à anik aya: "Nəfà gi!" Ama masla agòɗal: "Məŋga, và à gi tetəvi, kà gi aŋa mal baba gulo dadàŋ." 60 Ama Yesu agòɗal: "Sàk azlamazimnekiɗ talàh vok aŋatà, ama kak kà, hàd, kazà gay aŋa makoray Zəzagəla." 61 Dza anik agòɗal aya: "Sufəl, gi kà gənəf ka nəma, ama và à gi tetəvi kà maday, 'Gi kà maday', gədàgoɗ à huɗ gày gulo dadàŋ." 62 Yesu agòɗ à atà: "Kəla dza uwana adafa ahàl aŋha à səɗuk sla à lig, ŋgaha anəŋ à lig kà, masla kà, akəsa vok aya kà aŋa makoray Zəzagəla aw."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52