8 1 La lig aŋa uwaga la ahəŋ, Yesu adàh à azlagudəŋ à abà la azlahuɗ gudəŋ, azahà gay matsiɗayga aŋa makoray Zəzagəla. 2 Azlaməna matapla la slaka aŋha kulo gəl aŋha səla uwatà, la azlamis anik anik, uwana adapalàh atà ala la azlamasasəɗok mawisiga la abà, ŋgaha la azlaɗuvats anik anik la abà, atà gesina tanəfà, Mariyama, dəg zla Magdala, uwana akuɗə̀kal azlamasasəɗok mawisiga məɗəf lakəl ala, 3 ŋgaha Yohana mis aŋa Kuza, vazaray aŋa sufəl Herod, Suzan la azlamis anik aŋuvaw uwana tazlàk Yesu la azlaməna matapla la slaka aŋha, la ləmana aŋatà. 4 Azladza gudəŋ anik, anik gesina tasàhà à waŋ, tahamà gay à vok la slaka aŋha, ŋgaha apə̀h à atà gay la gay la abà uwanay: 5 "Masla maslək tatak asà à uda, kà mad maslək hi. La mok uwana aslə̀k hi uwaga la guf aŋha la abà, azlafofulo anik anìs à tetəvi à ama. Tafàhal asik à gəl ŋgaha azlaɗiyaŋ tasà à waŋ, tazùw à gay. 6 Azlaanik aya anìs à pala akur à afik, bokuba uwana kutso la pala akur lakəl məŋga aw, hi asà à uda katskats, ŋgaha uwaga agùl ala katskats, kà uwana kutso la pala akur lakəl məŋga aw. 7 Gotənaŋ fofulo anik anìs à atàk à abà, asà à uda, ama bokuba uwana tazigənay la slaka gà, atàk akə̀ɗ à tsəh. 8 Bà gotənaŋ fofulo anik aya anìs à kutso delga à abà, uwaga asà à uda, azigə̀n, atsà gəl lela, ŋgaha tavà mayyay lela, anik ayyà à adi huməts, anik aya ayyà à adi zuŋ, ŋgaha anik ayyà à adi zazuŋ səla." Mok uwana Yesu adakəɗ gəl à mapəh gay aŋha, agòɗ à atà la mazatàlaŋ à gəl: "Tsə̀ɓàwwal sləm lela, à baŋa sləm aga à akul lakəl!" 9 Azlaməna matapla la slaka aŋha tanàv godega aŋa gay la gay la abà uwatà. 10 Yesu agòɗ à atà: "Akul kà, kaɓə̀zàw nasiri aŋa masəl godega aŋa wakità Zəzagəla. Ama kà aŋa azladza anik kà, apəhatàla kà la gay la gay la abà pəra: 'Kà atà aŋa manəŋəŋ, ama bokuba tanəŋaŋ aw, kà atà aŋa matsənəŋ ama bokuba tatsənaŋ aw.'" 11 "Aganay godega aŋa gay la gay la abà uwanay: Fofulo kà gay Zəzagəla. 12 Azladza anik məpakatàla bokuba tetəvi uwana hi anìsal à ama: Atà tatsə̀ɓ sləm à gay, ama katskats seteni asa à waŋ, aɓəɗ à gay uwaga la ləv aŋatà la tsəh, kà atà aŋa madiŋal gəl à vok kà maɓəlay aw. 13 Azlaanik aya kalkal la pala akur uwana fofulo anìs à afik. Tatsə̀ɓ sləm à gay, takə̀s la marabay katskats, ama tasakal adala slilih la atà la abà la lela aw. Tadiŋal gəl à vok kà aŋa kaslà ŋuv pəra, la mok uwana azlaŋgərpa tadzahka vok kà, takweska madiŋal gəl à vok la katskats. 14 Fofulo uwana anìs à atàk à abà aya kà, apəhla azlauwana ala tatsəna gay Zəzagəla, takəs, ama madzugway la adi aŋa gudəŋ à vok uwanay, la matsiɗay aŋha, la mapapatay aŋha lakəl aŋa ləmana, asufa gay uwanay ala la ləv aŋatà la tsəh, ŋgaha ahən aw. 15 Fofulo uwana anìs à kutso delga à abà kà, apəhla azlauwana ala tatsəɓ sləm à gay, ŋgaha takəs uwaga la ahàl səla ŋgaha la ləv tekula, ŋgaha tatsizlla gay uwaga à afik, kiya uwaga tahən lela." 16 Yesu agòɗ: "Dza avats fənəs kà maf à tsəh tasà takay, awma kà maf à tsəh gogozlàh takay? Awaŋ, tafay kà à slaka dzəgamma gà, kà azladza uwana tada à gày aŋa manəŋ uɗaka aŋha. 17 Dèwdèw tatak mahaɗəŋ à ahəŋ gà kà, adàpəhla vok ala, ŋgaha dèwdèw tatak nasiri gà, adàgay masəlay gà, adàpəhla vok ala la dazuwaya la afats kà manəŋəŋ aŋa azladza. 18 Ɗahàw haŋkəli la kaykay à uwana katsənawwaŋ! Kà uwana tavày məŋga à dza à uwana la tatak, ama kà tazəɓallaŋ ala à abà bəziga gà à uwana adzugw maɓəzal babay." 19 Iyà la azladeda aŋa Yesu tahàd à slaka aŋha, ama taɓə̀zal à vok aw, kà uwana maham à ahəŋ dza aŋuvaw. 20 Ŋgaha tapə̀h à Yesu: "Iyà la azladeda aŋak la uda, tayàh ka, asa à atà manəŋ ka", tagòɗal. 21 "Iyà la azladeda gulo kà azlauwana tatsəna gay Zəzagəla, ŋgaha la maɗehəŋ, la uwana azladeda gulo la iyà gulo pəra", Yesu agòɗ à atà. 22 Vərdi anik kà, Yesu ahàd à kəslah iyaw à afik la azlaməna matapla la slaka aŋha, agòɗ à atà: "Məguwà la gay dərəv à uda anik", ŋgaha tahàd. 23 Uwana tagà la kəslah iyaw la afik kà, Yesu adzehàl. Katskats magol kular adzəkà vok la ndzəɗa lakəl iyaw, kəslah iyaw ahə̀n ala la magantsay aŋa iyaw uwana adàhà à abà, ŋgaha atà kà, tagà la zlamtsa la abà. 24 Kiya uwaga azlaməna matapla tazà vok à slaka aŋa Yesu tatsənàŋ ala la magoɗal: "Məŋga, məŋga, məzlàmamətsay, zlàk anu!" Hadzak, Yesu asà à afik ŋgaha aslə̀h məlo à kular à gəl la magantsay ana iyaw, ŋgaha tadzà à ahəŋ titi. 25 Ŋgaha Yesu agòɗ à azlaməna matapla la slaka aŋha: "Aŋala madiŋal gəl à vok aŋkul la?" Ama guba akə̀s atà, ləv avàl atà à gay, ŋgaha tagòɗ à vok kà atà kà atà: "Tsəhay dza uwala à uwanay la? Amiyaka kular, la magantsay aŋa iyaw babay kà tasəl masla, ŋgaha takəsal gay la ahàl ala!" 26 La lig la ahəŋ gesina aŋatà tabə̀z à gay dərəv à uda aŋa gay dərəv aŋa Galili, uwana la kutso aŋa Gerasəniya la abà. 27 Batsàrà uwana Yesu atsà à vəɗah la kəslah iyaw la afik, dza anik asà à waŋ la huɗ gudəŋ la abà kà magagamay la masla. Dza uwatà kà zagəla zagəla lakəl, adasafay kà atsakwah à lukut abà aw, ahanay la gày la aku babay aw, la azlamabuwaŋ zəvay la aku pəra. 28 Mok uwana anəŋà Yesu, awiyà la ndzəɗa ŋgaha atə̀ɗ à makəla asik aŋha la magoɗay: "Mana kayahay la slaka gulo ma? Yesu Kona aŋa Zəzagəla uwana kərkər la afik. Kamkam gədəv à ka kuɗa, kasa à gi ŋgərpa aw gəgoɗ à ka!" 29 Uwana apə̀h uwaga kà, kà uwana Yesu afà gay à masasəɗok mawisiga uwaga à gəl, kà masal à kəl ala. Zagəla zagəla uwaga adahal à gəl zwek zwek. Aŋuvaw tawaɗehəŋ à ahəŋ la azlamazakazak ada, aslàhàh ala la manalàh ada ala, kà matəf à fəta. 30 Kiya uwaga Yesu anàval gay ala la magoɗal: "Uwa à sləm aŋak uwa?" Masla awùlla à uda agòɗ: "Sləm gulo kà: Maham à ahəŋ." Kà uwana azlazagəla zagəla kà atà aŋuvaw tahamàl à gəl. 31 Azlazagəla zagəla uwaga tadə̀v kuɗa à Yesu kà mawits atà à afək zəŋzəŋga à abà aw. 32 Maŋəlaŋəl namzi la ahəŋ la abatà tapàɗ awul la madəguruh la afik. Azlazagəla zagəla uwaga tadə̀v kuɗa à Yesu, kà masla masləlla atà à azlanamzi uwatà à abà. Yesu avà à atà tetəvi: "Dàw à atà à gəl!", agòɗ à atà. 33 Kiya uwaga azlazagəla zagəla uwaga, tasà à dza uwaga lakəl ala, tahàd à azlanamzi à gəl. Kiya uwaga maŋəlaŋəl namzi uwaga tahòy à ahəŋ la madəguruh la afik, ŋgaha tatsàh gəl à iyaw à abà, tasufàh à abà. 34 Uwana azlaməna manəŋla azlanamzi tanəŋà uwaga apakà vok, tahòy anatà, tahàd kà mapàh azlagay uwaga à azladza huɗ gudəŋ gesina, la azladza uwana la azlabəza gudəŋ la abà babay. 35 Azladza tasà à uda la gudəŋ la abà gesina kà maday manəŋ tatak uwana apakà vok, ŋgaha tasà à waŋ à slaka Yesu, taɓəzà dza uwaga à gəl azlazagəla zagəla tasàl à kəl ala. Adadza madzay la makəla aŋa Yesu, masla adatsokw lukut à vok, haŋkəli aŋha babay kà delga. Azladza uwana tanəŋàŋ gesina kà, ləv avàl atà à gay kà masla. 36 Azladza uwana tanəŋàŋ mawurla aŋha, tapàh godega aŋa mawurla aŋha à azladza uwatà. 37 Ŋgaha maham à ahəŋ dza gesina, uwana la makoray aŋa Gerasəniya tadə̀v kuɗa à Yesu kà mas à uda la makoray aŋatà la abà, kà uwana guba akə̀s atà à gay kaykay. Kiya uwaga masla ahàd à kəslah iyaw à afik, adà aŋha la abatà. 38 Dza uwana azlazagəla zagəla tasàl à kəl ala, adə̀v kuɗa à Yesu kà madz à ahəŋ atà səla. Ama "Dà aŋak!", Yesu agòɗal la magoɗay: 39 "Wùl à huɗ gày aŋak, ŋgaha pə̀h tatak uwana Zəzagəla aɗahàŋ kà aŋak gesina!" Masla atsìzlla ala, ahàd, apàh tatak gesina uwana Yesu aɗahàŋ kà aŋha la makoray uwatà la abà gesina. 40 La mok uwana Yesu adawul à waŋ maham à ahəŋ dza takə̀s masla la ahàl səla, kà uwana takudà masla. 41 Dza anik uwana sləm aŋha Yayrus asà à waŋ, masla agà məŋga aŋa gày madəv kuɗa, atə̀ɗ à makəla asik aŋa Yesu, la madəval kuɗa kà masla aŋa manəf à mtəga aŋha. 42 Dugu aŋha kà tekula à ahàl gà, la uwatà mavay aŋha kulo gəl aŋha səla. Masla la ɗuvats, alə̀g kà la ləv la ləv pəra. La mok uwana Yesu aday la tetəvi la ama, maham à ahəŋ dza taŋìsl masla la makəla gesina. 43 Mis anik la ahəŋ aŋiz akə̀llal à tsəh ala dagay mavay kulo gəl aŋha səla. Ləmana aŋha gesina kà adadəvəŋ à dokwtar à tsəh gesina, ama ŋuləm aw. 44 Kiya uwaga mis uwaga aguwà la lig aŋa Yesu, ŋgaha adəɓanì makəlbà aŋa gay dzika aŋa lukut aŋha. Katskats makəlay aŋa aŋiz aŋha atsìzlla à ahəŋ. 45 Dzàw, Yesu atsìzlla à ahəŋ, agòla vok: "Uwa à uwana adəɓanì gi uwa?" Kəla uwabeyuwi agòɗal: "Gi kà, gi aw!" Piyer agòɗal: "Məŋga, kasəl kà maham à ahəŋ dza tahamà ka à adi, kakay kagoɗay kà: Uwa adəɓanì gi uwi ma?" 46 Yesu agòɗ: "Dza la ahəŋ adəɓanì gi, kà uwana gətàp à ndzəɗa asà à uda la vok gulo la abà." 47 Kiya uwaga mis anəŋàŋ kà, aslàla vok kà mahaɗ vok à ahəŋ aw, asà à waŋ la masukulay kosl kakosl à huma aŋa Yesu, ŋgaha atsehùr à makəla asik aŋha, apə̀hal godega aŋa uwana adəɓanì gay lukut aŋha. La huma aŋa azladza la kirim yewdi awùr ala. 48 Yesu agòɗal: "Dugu gulo, madiŋal gəl à vok aŋak awùr ka ala, dà aŋak la lapiya!" 49 La mok uwana Yesu à lig la maɓaɗma la abà dadàŋ, dza anik asà à waŋ la mtəga aŋa məŋga aŋa gày madəv kuɗa à Zəzagəla, la magoɗay: "Kà mana katərəɓ məŋga aya ma? Dugu aŋak adamətsay, tsewwa." 50 Mok uwana Yesu atsənà gay uwaga kà, agòɗ à Yayrus: "Ləv aval à ka à gay aw. Dìŋal gəl à vok pəra, ŋgaha adàɓelay!" 51 Mok uwana tabə̀z à mtəga, Yesu avà tetəvi à dza amiyaka tekula kà mad à gày aw, say Piyer, Yuhana, Yakuba, ŋgaha baba la iyà aŋa bəzi pəra. 52 Tekeɗika azladza gesina tatuway la matsàh hulolo, kà uwana bəzi adamətsay. Ama Yesu agòɗ à atà: "Katawaw aw, kà uwana bəzi la adi atə̀ɗ à madzehal à abà pəra", agòɗ à atà. 53 "Uwàà...", takəɗàslal kà uwana tasə̀l kà bəzi kà adamətsay. 54 Ama masla à Yesu akə̀s bəzi la ahàl la mazalal: "Bəzi, sà à afik, tsìzlla ala!" 55 Kiya uwaga bəzi awùlla à ləv, ŋgaha asà à afik. Yesu agòɗ à atà: "Vàwwal tatak may, azuw!" 56 Gəl akàɗ azlababa aŋha à vok, ləv avàlàhà atà à gay. Ama Yesu afahà à atà akur à lig la magoɗ à atà: "Dza apəh tatak uwana apakà vok à azladza anik aw."
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52