21 1 La abatà 'Maday', məgòɗ à atà, məhàd la kəslah iyaw à afik, məbə̀z à Kos. La bebəŋ gà, məbə̀z à Rodəs. Dagay la abatà məhàd à Patara. 2 La abatà la uwana məɓəzà à kəslah iyaw, kà mad à Fenesəya. Mədà à afik, məhàd, 3 Katskats mənəŋà gudəŋ Sipəre, uwana la tataka dərəv la abà, məfàl à ahàl gudzay, kà mad à Səriya. Məsà à vəɗah la Tir kà matsək kazlaŋa aŋa kəslah iyaw à ahəŋ. 4 Məɓə̀z azlaməna madiŋal gəl à vok la abatà, ŋgaha mədzà à ahəŋ kasukwa tekula anina. Masasəɗok Zəzagəla apə̀hatàla tatak uwana adàɓəz Pol, kiya uwaga kà: 'Kadà à Urusalima aw', tagòɗal. 5 Ama uwana kasukwa uwatà adada à lig kà, mətsìzlla ala, məhàd la azlamis aŋatà la azlabəza aŋatà gesina, talakà anu à uda la huɗ gudəŋ la abà. Məkədèɗàh à ahəŋ la gay dərəv məŋga, madəv kuɗa. 6 Mok uwana: 'Mədzà à ahəŋ wurwur', mədagoɗ à vok kà, məhàd à kəslah iyaw à afik, atà babay tawùl à mtəga aŋatà. 7 Kiya uwaga mədəvà mauguzahay gami à gay la iyaw lakəl la mad à Tir, tsəràh à Potolemawus. La abatà babay, azladeda takə̀s anu, məvakà à abatà à slaka aŋatà. 8 La bebəŋ gà məhə̀l vok, məhàd à Zəsare. La abatà məhàd à mtəga aŋa Filip masla mapəh gay Zəzagəla, məhə̀n à mtəga aŋha. Masla kà tekula la tataka azladza məɗəf uwana la abà, tatsatsàmànì atà la Urusalima. 9 Azladəgam aŋha la ahəŋ, uwana tadàh à zil dadàŋ aw, tapàhàh gay uwana Zəzagəla apəh à atà à ahàl kà mapàh à azladza. 10 Uwana mədahəni à abatà kà, masla mapəhal gay à ahàl aŋa Zəzagəla kà mapàh à azladza, uwana sləm aŋha Agabus, asà à waŋ la Yahudiya. 11 Asà à waŋ à slaka gami, azə̀ɓ parapara aŋa Pol, awàɗla asik à ahəŋ la azlaahàl aŋha, agòɗ: "Aganay uwana Masasəɗok Zəzagəla agòɗ: 'Azla Yahudiya la Urusalima tadàwaɗ dza aŋa parapara uwanay kiya uwanay, tadàfa masla à ahàl aŋa azladza uwana azla Yahudiya aw.' " 12 Mok uwana mədatsən gay uwaga, anu la azladza uwana la Zəsare kà: "Kamkam, kahad à Urusalima aw!", məgòɗ à Pol. 13 Ama awùlla à uda: "Kà mana katawaw ma? Asa à akul kà mav à gi guba takay? Ama gi kà, gədàvà vok gulo kà mawaɗ gi la Urusalima pəra aw, ama kà mamətsay kà Sufəl Yesu Kristu bay." 14 Uwana məslàla vok kà maɗəɗal gay à ahəŋ aw kà, mədzà à ahəŋ titi: "Bokuba uwana asa à Zəzagəla pəra zlà", məgòɗal. 15 Uwana mədadza à ahəŋ la abatà kà, məɗahà vok kà mad à Urusalima. 16 Azlaməna madiŋal gəl à vok anik la Zəsare talakà anu. Tadàla anu à mtəga aŋa Manason, uwana asà à waŋ la Sipəre, masla madiŋal gəl à vok dagay uwarà, kà mahən anu à ahəŋ. 17 Mok uwana mədabəzay à Urusalima kà, azlamadiŋal gəl à vok la abatà, takə̀s anu la ahàl səla. 18 La bebəŋ gà, məhàd, la azla Pol, à mtəga aŋa Yakuba, à slaka uwana azlamasiga aŋa maham à ahəŋ məna gay Zəzagəla gesina tahamàh gay à vok. 19 Pol aɗahà à atà 'Ayyi', ŋgaha apə̀h à atà sləray, uwana Zəzagəla aɗahà la ahàl aŋha la tataka aŋa azladza uwana azla Yahudiya aw. 20 Mok uwana tatsə̀n uwaga la slaka aŋha kà, tazlə̀ɓà Zəzagəla, tagòɗ à Pol: "Deda à kanəŋà uwana apakà vok la abanay la slaka azla Yahudiya tsi. Azla Yahudiya dəbow dəbew tapakà azlamadiŋal gəl à vok. Ama gesina kà tanəfa gay aŋa wakità seriya aya. 21 Tatsənàŋ kà, katàpla azla Yahudiya uwana tadzà à ahəŋ la tataka aŋa azla tsəhay dza anik la abà, kà atà aŋa magola vok à uda la wakità seriya aŋa Musa la abà, ŋgaha kagòɗ à atà kà, tasàkal makadav azlabəza aŋatà à uda, ŋgaha tasàk à madz à ahəŋ aŋa azla Yahudiya la tsəh ala babay. 22 Mana məɗehəŋ ma? Kà uwana ndzer tasəlay kà, kadasa à waŋ. 23 Lagwa ɗahà kà uwana məpəhaha à ka: Azladza ufaɗ la ahəŋ la abanay, à uwana asà à atà masəɗ vok. 24 Nəfà atà, ŋgaha kadàsəɗaw vok akul nna, bokuba uwana wakità seriya apəhay, pə̀l sili aŋa mafəts gəl à ahəŋ aŋatà. Baŋa kadàɗah uwaga gesina kà, azladza tadàsəlay kà uwana tapəh à ka à vok, kà fida, ŋgaha atà kà masəlay kà kanəfa mapəhay aŋa Musa lela! 25 Ama kà aŋa azlauwana azla Yahudiya aw kà, masla tapakà azlaməna madiŋal gəl à vok kà mətsetsèr à atà wakità kà mapəh à atà uwana məkə̀s: Təga kà, məgoɗ à atà kaslawwalla vok mapaɗ sləɓ matulay, sləɓ mazlazlay, mas aŋiz la mapaɗ sləɓ aŋa tatak masewfla gà, kaɗahaw mabila aw, uwaga gesina kà delga aw, mətsetsèr à atà." 26 Kiya uwaga la bebəŋ gà, Pol ahàd la azladza ufaɗ uwaga, tasə̀ɗ vok, kà magay sətaka, ŋgaha tahàd à məŋ gày Zəzagəla à agu. La abatà agòɗ: 'Baŋa mahənay məɗəf adaslay kà, madəv sləray aŋa magay sətaka aŋa kəla uwabeyuwi aŋatà.' (Bokuba magoɗay kà sartà aŋa makaɗ tatak kà aŋatà adaslay) 27 Mok uwana mavakay məɗəf uwaga azladə̀v à gay kà, azla Yahudiya uwana la makoray Asəya tanəŋà Pol la məŋ gày Zəzagəla la aku kà, ŋgaha tavədzàhà maham à ahəŋ dza ala, ŋgaha takə̀s Pol, 28 la mawiyay: "Azlatsəhay gami Isərayel zlàkàw anu! Aganay dza à uwanay auguzàhàhay la slaka gesina, atùgw delga aw à azladza gesina lakəl aŋa azla Isərayel lakəl aŋa wakità seriya aŋa Musa, ŋgaha lakəl aŋa məŋ gày Zəzagəla babay! Bà gotənaŋ babay asə̀lla azlakirdi à gày Zəzagəla gami à agu, taɗàhla àlàh à slaka tsiɗaŋa gami à vok." 29 (Uwana tapə̀h kiya uwaga kà, kà uwana tanəŋàŋ Tərofim zil Efesus atà la Pol tauguzàh la huɗ gudəŋ la abà, tadzùgw kà tahàd à məŋ gày Zəzagəla à agu, gəl agoɗ à atà) 30 Gay uwaga atsàn à huɗ gudəŋ à abà gesina, azladza gesina tahamà gay à vok. Takə̀s Pol, tabayàŋ à lag la gày Zəzagəla la aku, ŋgaha tatsàkàh azlagamagày à ama gesina. 31 Maham à ahəŋ dza asà à atà makəɗ Pol, ama gay uwaga atsə̀n à məŋga aŋa azlaslodzi aŋa azla Rom, tagòɗal kà azladza Urusalima gesina gəl adawis à atà à vok. 32 Katskats məŋga aŋa azlaslodzi ahə̀l azlaslodzi la azlaməŋga aŋatà, tahàd à maham à ahəŋ dza à abà la mahoyay. Uwana azladza tanəŋàŋ azlaslodzi tasà à waŋ kà, tasàk à mazlaɓ Pol. 33 Kiya uwaga məŋga aŋa azlaslodzi azà vok à slaka Pol, akə̀s: "Wàɗàwwàŋ kà la mazakazak səla!", agòɗ. Ŋgaha anavà atà: "Uwanay ma, mana aɗahàŋ ma?", agòɗ à atà. 34 Azladza la maham à ahəŋ dza la abà tapàh azlagay anik anik deydayga. Takàɗla gəl à gay uwaga à vok, ŋgaha asə̀l uwana aɗehəŋ kà gay uwauwaga uwaga aw, ŋgaha agòɗ kà: "Dàwla Pol à mtəga azlaslodzi!", agòɗ. 35 Mok uwana tabəzà maslək à ahàl gamagày, azlaslodzi tazə̀ɓ mazəɓay kà mav dzèhla aŋa maham à ahəŋ dza, 36 kà uwana azladza tanəfà la tsəh dukwdadukw la mawiyay: "Məkə̀ɗ, məkə̀ɗ, məkə̀ɗ!" 37 Mok uwana tazlàdàla Pol à gày aŋa azlaslodzi uwatà à agu kà, Pol agòɗ à məŋga aŋa slodzi: "Gəɓəzal tetəvi kà maɓaɗma ay?" Məŋga aŋa azlaslodzi agòɗ: "Tsa kasəl gay Gərək aw nna? 38 Tsa kak kà zil Misəra, uwana azlə̀l guvəl la azladza la kaslà uwanay adada à lig aw takay, uwana adàla azladza dəbow ufaɗ à kəsaf à abà kà magay azlaməna nabəra aw ay?" 39 Pol agòɗ: "Gi zil Yahudiya, tayyà gi à Tarsus uwana la Səlisəya, gi bəzi huɗ gudəŋ məŋga gà. Kamkam, gəgoɗ à ka, và à gi tetəvi kà gi aŋa maɓaɗma à maham à ahəŋ dza uwanay!" 40 Məŋga aŋa azlaslodzi avàl tetəvi. Kiya uwaga Pol atsìzlla à maslək ahàl gamagày à afik, akokòt à atà ahàl à adi kà madz à ahəŋ titi, uwana tadzà à ahəŋ titi kà, Pol apə̀h à atà gay, la gay Yahudiya:
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52