1 1 Ala lalis bann anset Zezi Kris, desandan David ek Abraam. 2 Abraam ti papa Izaak. Izaak ti papa Zakob. Zakob ti papa Zida ek so bann frer. 3 Zida ti papa Perez ek Zera, zot mama ti apel Tamar. Perez ti papa Esron. Esron ti papa Ram. 4 Ram ti papa Aminadab. Aminadab ti papa Nason. Nason ti papa Salma. 5 Salma ti papa Boaz, so mama ti apel Raab. Boaz ti papa Obed, so mama ti apel Rit. Obed ti papa Zese. 6 Zese ti papa lerwa David. David ti papa Salomon. Mama Salomon ti marye avek Iri. 7 Salomon ti papa Roboam. Roboam ti papa Abia. Abia ti papa Asa. 8 Asa ti papa Zozafat. Zozafat ti papa Zoram. Zoram ti papa Ozias. 9 Ozias ti papa Yotam. Yotam ti papa Akaz. Akaz ti papa Ezekias. 10 Ezekias ti papa Manase. Manase ti papa Amon. Amon ti papa Zozias. 11 Zozias ti papa Yekonia ek so bann frer. Sa lepok la, bann Izraelit ti exile dan Babilonn. 12 Apre sa letan lexil, Yekonia ti papa Salatiel. Salatiel ti papa Zorobabel. 13 Zorobabel ti papa Abioud. Abioud ti papa Eliakim. Eliakim ti papa Azor. 14 Azor ti papa Sadok. Sadok ti papa Akim. Akim ti papa Elioud. 15 Elioud ti papa Eleazer. Eleazer ti papa Matann. Matann ti papa Zakob. 16 Zakob ti papa Zozef. Zozef ti marye avek Marie, e Marie finn donn nesans Zezi ki nou apel Lemesi. 17 Antou ti ena katorz zenerasion depi Abraam ziska David, Katorz depi David ziska lepok lexil dan Babilonn e katorz depi lexil ziska Lekris. 18 Ala kouma Zezi Kris ti ne. So mama Marie ti fianse avek Zozef. Avan ki zot ti koumans viv ansam Marie finn trouv li ansint par laksion Lespri Sin. 19 So fianse, Zozef ti enn zom drwat. Li pa ti anvi fer Marie perdi loner devan dimoun, alor li desid divorse san ki personn kone. 20 Letan Zozef pe kalkil tousala, anz Lesegner paret devan li dan enn rev. Anz la dir li, “Zozef, garson David, pa per pou pran Marie kouma to fam. Zanfan ki dan so vant li sorti depi Lespri Sin. 21 Li pou donn nesans enn garson e to pou apel li Zezi. Avredir limem pou sov so lepep ki dan pese.” 22 Tousala ti arive pouki parol ki nou Segner finn dir par so profet realize: 23 “Enn zennfi pou ansint, li pou donn nesans enn garson. Li pou apel Emaniel,” ki vedir, ‘Bondie avek nou.’ 24 Ler Zozef leve, li fer saki anz la finn komann li. Li pran so fam kot li, 25 me li pa ti gagn okenn relasion avek li ziska nesans so garson. E li apel li Zezi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52