1 1 ዓብራሃሜና ዳውቴናኮ ፃጳሢ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ዜርፃ ሂዚኬ፦ 2 ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ፤ ያይቆኦቤ ዪሁዳና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 3 ዪሁዳ ቲዒማሮ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ፓርሴና ዛራሄና ሾዔኔ፤ ፓርሴ ሄፂሮኔ፤ ሄፂሮኔያ ራማ ሾዔኔ። 4 ራማ ዓምናኣዳኣቤ፤ ዓምናኣዳኣቤያ ናዖሴ፤ ናዖሴ ሴልሞኔ ሾዔኔ። 5 ሴልሞኔ ራባ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ቦዔዜ ሾዔኔ፤ ቦዔዜያ ሩኡቴ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ዒዮቤዴ፤ ዒዮቤዴያ ዒሴዬ ሾዔኔ። 6 ዒሴዬ ካኣቲ ዳውቴ ሾዔኔ። ካኣቲ ዳውቴያ ዖሪዮ ማቾይዳፓ ሴሎሞኔ ሾዔኔ። 7 ሴሎሞኔ ሮቢዓሜ፤ ሮቢዓሜ ዓቢያ፤ ዓቢያ ዓሳኣፔ ሾዔኔ። 8 ዓሳኣፔ ዒዮሳፒፄ፤ ዒዮሳፒፄ ዒዮራሜ፤ ዒዮራሜ ዖዚያ ሾዔኔ። 9 ዖዚያ ዒዮዓታሜ፤ ዒዮዓታሜ ዓካኣዜ፤ ዓካኣዜ ሂዚቂያሴ ሾዔኔ። 10 ሂዚቂያሴ ሚናኣሴ፤ ሚናኣሴ ዓሞኦኔ፤ ዓሞኦኔ ዒዮሲያሴ ሾዔኔ። 11 ዒዮሲያሴ ዒስራዔኤሌ ዴራ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቲ ዔውቴ ዎዶና ዮዓኬና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 12 ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶኮ ጊንፃፓ ዮዓኬ ሳላቲያሌ፤ ሳላቲያሌ ዜሬባቡሌ ሾዔኔ። 13 ዜሬባቡሌ ዓብዲዮዴ፤ ዓብዲዮዴ ዔኤሊያቄሜ፤ ዔኤሊያቄሜ ዓዞሬ ሾዔኔ። 14 ዓዞሬ ሳዶቄ፤ ሳዶቄ ዓኪሜ፤ ዓኪሜ ዔኤሊዩዴ ሾዔኔ። 15 ዔኤሊዩዴ ዓላዜሬ፤ ዓላዜሬ ማኣታኣኔ፤ ማኣታኣኔ ያይቆኦቤ ሾዔኔ። 16 ያይቆኦቤ ዮሴፔ ሾዔኔ፤ ዬይ ዮሴፔ ሜሲሄ ጌይንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞ ዔኬሢኬ። 17 ዓካሪ ዓብራሃሜይዳፓ ዳውቴ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ዳውቴይዳፓ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶይዳፓ ሜሲሄ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲኬ። 18 ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ጎይፃ ያዺኬ፤ ዒዛኮ ዒንዳ፥ ማይራማ ዮሴፔና ዖኦጪንቲ ዔያታ ዎሊ ዔኩዋንቴ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒዛ ጎጲ ዔኪ ጴዼኔ። 19 ዒዞ ዖኦጫሢ ዮሴፔ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ማዔሢሮ ዓሲ ቤርቲዳ ዒዞ ዻውሲሳኒ ኮዒባኣሢሮ ዴሜና ሃሻኒ ማሌኔ። 20 ዬኖ ማሊፆና ዒ ዓኣንቴ፥ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾ ዓውቲና ዒዛም ጴዻዖ፦ «ዳውቴ ናዓሦ፥ ዮሴፔ! ኔኤኒ ዖኦጫዛ፥ ማይራማ ጎጳዼሢ ዓያና ጌኤሺዳፓ ማዔሢሮ ማሊ ሂርጉዋዖ ዒዞ ዔዔኬ። 21 ዒዛ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ዒዚ ዴሮ ጎሞይዳፓ ዻቂሻንዳሢሮ ሱንፆ ዒዛኮ ኔ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሤ» ጌዔኔ። 22 ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 23 «ሃይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‹ዓማኑዔኤሌ› ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ» ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይፃ፦ ፆኦሲ ኑኡና ዎላኬ ጌይሢኬ።) 24 ዮሴፔ ዒማና ጊንዓስካፓ ጴጫዖ ፆኦዛሢኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆ ዒ ዖኦጫ፥ ማይራሞ ዔኬኔ። 25 ማዔቶዋ ናዖ ዒዛ ሾዓንዳያ ሄላንዳኣና ዒዞና ዒ ላሂባኣሴ፤ ዬካፓ ዮሴፔ ሾይንቴ ናዓሢኮ ሱንፆ «ዬሱሴ» ጌዒ ጌሤኔ።
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52