1 1 Hên né dɔ̀gɔ̀tì bɔ̀ nùàr Yeésò Kristò. À né ndùté ndùtù Davîd; Davîd né ndùté ndùtù Abrahâm. 2 Abrahâm né tele Isâk; Isâk né tele Jakɔ̂b; Jakɔ̂b né tele Júdà bɔ́ bɔ̀ bei mé bɔ̀ dìm seèn; 3 Júdà né tele Farésà bɔ̂ Jará, meí bɔɔ̀n né Tàmár. Farésà né tele Eserɔ̂m; Eserɔ̂m né tele Àrâm; 4 Àrâm né tele Aminádàb; Aminádàb né tele Násɔ̀ŋ; Násɔ̀ŋ né tele Salomɔ̂ŋ; 5 Salomɔ̂ŋ né tele Boájà; meì Boájà né Rahâb; Boájà né tele Obêd; meì Obêd né Rût; Obêd né tele Jésè; 6 Jésè né tele mgbè Davîd. Davîd né tele Salomɔ̂ŋ; meì Salomɔ̂ŋ lé naâ veèh Yurî; 7 Salomɔ̂ŋ né tele Roboâm; Roboâm né tele Abíà; Abíà né tele Àsâf; 8 Àsáf né tele Jósáfà; Jósáfà né tele Jorâm; Jorâm né tele Osíà; 9 Osíà né tele Joátàm; Joátàm né tele Àkásà; Àkásà né tele Èsékià; 10 Èsékià né tele Manasê; Manasê né tele Amɔ̂ŋ; Amɔ̂ŋ né tele Josiâ; 11 Josiâ né tele Jekoniâ bɔ́ bɔ̀ dìm seèn. Sâ né nàm mé bɔ́ lé sie njií naâ bɔ̀ Iserálà bɔ̀ ké Babilɔ̂n teèn. 12 Bɔ́ yeé sie njií gi aá bɔ̀ Iserálà bɔ̀ ké Babilɔ̂n sâ, Jekoniâ ŋar Sabatiêl; Salatiêl né tele Sorobábèl; 13 Sorobábèl né tele Abiúdà; Abiúdà né tele Elíákìm; Elíákìm né tele Asôr; 14 Asôr né tele Sàdɔ̂g; Sàdɔ́g né tele Akìm; Akìm né tele Eliyúdà; 15 Eliyúdà né tele Eleasâr; Eleasâr né tele Matám; Matám né tele Jakɔ̂b; 16 Jakɔ̂b né tele Josêf siì Marî. Marî né meì Yeésò. Bɔ́ Yeésò yilá cu né Nùà Cɔ̀ŋ ndɔ. 17 Yuoô ké jomo yoòr Abrahâm, nde ba mé Davîd né bɔ̀ mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà; yuo cuù mé Davîd, nde ba lè nàm mé bɔ́ lé sie njií naâ bɔ̀ huaán Iserálà ké Babilɔ̂n teèn sâ, né mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà; yuoò teèn sâ, nde wa mé ŋaàr Yeésò Nùà Cɔ̀ŋ, né cu mbei ŋaàr yulà cùɔ̀b nèà ndɔ. 18 Bɔ́ lé ŋaár naâ Yeésò Kristò faá bèh mân: Meí seèn Marî lé naâ veèh Josêf; sâ bɔ́ sua kwaá née bú lòù ye. À ŋene, à baá mé lèì, sâ à née siíb kɔ́ ŋgwéeh ye; Cúcuí Ŋagâ lé ménâ bɔɔ́ naâ kɔɔ́. 19 Josêf si seèn lé naâ nùà dùlà-Càŋ. À yeé ŋene aá ménâ, à gwàn ŋgwéh bú cie tueé sɔɔ̀m, à kaga lom aá ndòn, ye nyí nde né bú lè nábe ŋgɔɔ́n lɔɔ́. 20 À yeé baá ménâ munó den, cìlì Càŋ Nùà Dueè ŋené yuo kelà toò seèn lè vuû, ye bú a: «Josêf, ndùté ndùtù Davîd, té vèh. Wèh veèh yeè Marî doô weèh; à ma mé lèì hueêh ŋa né mé terreb Cúcuí Ŋagâ. 21 À nde né huaán dé siîb ŋar, wò yilá bú Yeésò, à yili sɔm nde né dàm bɔ̀ dé seèn te veên bɔɔ̀n kɔɔ́.» 22 Sâ dɔɔ́ŋ bɔɔ́ gi né te yuo faá Càŋ lé tueé keéh naâ sònò sòn-seèn déì nɔ, ye: 23 «Mbò yàgà déì nde né lèì weh, à ŋar huaán dé siîb, bɔ́ yilá bú Èmánuèl.» Èmánuèl sâ tueé né ye: Càŋ baá ká lètenè beèh. 24 Josêf nyimé yuoô ndɔ, à bɔɔ́ faá cìlì Càŋ Nùà Dueè tueé naâ bú nɔ: bɔ́ colo haá bú veèh seèn. 25 Bɔ́ bú ka ndagá bílí ŋgwéh, méménâ tɔ́g Marî yeé ŋar aá, Josêf yilá huaán Yeésò ndɔ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52