1 1 Yisa Masiiya daa yi la NaaDauda naam tuŋŋu za'anↄri ni na, ŋↄn NaaDauda muna n daa nyɛ ti zaa yaaba Ibrahim ya'aŋŋa: ka Yisa yaadima yɛla nŋↄa :- 2 Ibrahim daa dↄ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Yisahaaku; ka Yisahaaku bii n daa nyɛ Yaakubu, ka Yaakubu mun biisi daa nyɛ Gyuuda ni u tunzↄppa. 3 Gyuuda biisi daa nyɛ Pɛrɛzi ni Zeera, ba ma Tamaara ŋↄn daa dↄ'ai seeba n-ti u la, ka Pɛrɛzi mun bii daa nyɛ Hɛzrↄn, ka Hɛzrↄn bii daa nyɛ Raam. 4 Raam bii n daa nyɛ Aminadaba, ka Aminadaba mun bii daa nyɛ Neeseoon, ka Neeseoon bii daa nyɛ Salimoon. 5 Salimoon bii n daa nyɛ Bↄ'azi, Reehabu ŋↄn daa dↄ'ai n-ti u la, ka Bↄ'azi ni u pↄ'a Ruuta bii mun daa nyɛ Oobɛdi, ka Oobɛdi bii daa nyɛ Gyɛsi, 6 ka Gyɛsi mun bii daa nyɛ NaaDauda. Tↄ; NaaDauda bii n daa nyɛ NaaSulɛmaana - pↄ'asↄ ŋↄn daa daŋŋi n-niŋi Yuraaya pↄ'a la daa dↄ'ai u n-ti u. 7 Ka NaaSulɛmaana bii daa nyɛ NaaRɛhↄbↄ'am, ka NaaRɛhↄbↄ'am mun bii daa nyɛ NaaAbaigya, ka NaaAbaigya bii daa nyɛ NaaEesa; 8 NaaEesa bii daa nyɛ NaaGyihoosafatti, ka NaaGyihoosafatti mun bii daa nyɛ NaaGyooram, ka NaaGyooram bii daa nyɛ NaaYuzaaya. 9 NaaYuzaaya bii daa nyɛ NaaGyootam, ka NaaGyootam mun bii daa nyɛ NaaEehazi, ka NaaEehazi bii daa nyɛ NaaHɛzikaaya; 10 NaaHɛzikaaya bii daa nyɛ NaaManasa, ka NaaManasa mun bii daa nyɛ NaaEemↄn, ka NaaEemↄn bii daa nyɛ NaaGyoosaaya. 11 Ka ŋↄn NaaGyoosaaya biisi n daa nyɛ NaaGyɛkↄnaaya ni u tunzↄppa: lala saha ka ba daa gbaasi ba n-kyaŋŋi Babɛlↄn. 12 Tↄ; ka Babɛlↄn kyɛnni saha la nyaaŋŋa, ka NaaGyɛkↄnaaya daa dↄ'ai biiya, ka u bii mun yuuri Seaalitiyɛli, ka Seaalitiyɛli bii daa nyɛ Zɛrubabɛli; 13 Zɛrubabɛli bii daa nyɛ Abaayuda, ka Abaayuda mun bii daa nyɛ Ilayakyiim, ka Ilayakyiim bii daa nyɛ Eezↄr; 14 Eezↄr bii daa nyɛ Zeedↄkku, ka Zeedↄkku mun bii daa nyɛ Eekyim, ka Eekyim bii daa nyɛ Ilayuuda; 15 Ilayuuda bii daa nyɛ Ԑliyeeza, ka Ԑliyeeza mun bii daa nyɛ Matan, ka Matan bii daa nyɛ Yaakubu sↄ. 16 Ŋↄn Yaakubu maa bii n daa nyɛ Gyoosɛfi; ka Gyoosɛfi mun daa nyɛ Mariama sira - ŋↄn Mariama mun daa dↄ'ai Yisa, sↄ ban boonni 'Kirisita, Masiiya' la. 17 Tↄ; ka dinŋↄna Ibrahim saha zaŋŋi nti paai NaaDauda saha ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi; ka NaaDauda saha zaŋŋi nti paai ban daa gbaasi ba n-kyaŋŋi Babɛlↄn sahaseaa la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa; ka Babɛlↄn kyɛnni saha la zaŋŋi nti paai Yisa Masiiya mun gba saha la, ba kaanni la yaadima piiya ni anaasi yaasa m-paasi. 18 Tↄ. Ban daa dↄ'ai Yisa Masiiya seem nŋↄa :- Sahaseaa ban daa zaŋŋi u ma Mariama n-ti Gyoosɛfi, ka na bu taasi u la, di saha ka ba daa yi nya ka Naawunni Sii Kasi yiiko daa pun kyɛ ka pↄ'asariga maa mari puuwa. 19 U sira Gyoosɛfi daa nyɛ la ninvugsuŋŋu pam, ka dizugu u daa yɛli, ni, u ya sↄ'ai n-za'asi u ka niriba bu ya baŋŋi di gbinni: ni, "M bu boori ni ba ti diisi u vi." 20 Ŋↄn daa na kur teesiri lala yɛla maa, ka u daa zaasi zaasimni, ka ti Dugma malaaka daa kyɛ u saani na n-yɛli u, "Nyini Gyoosɛfi ŋↄn nyɛ NaaDauda ya'aŋŋa wa, di zↄri dabeem ni i kyɛ ka ba taasi Mariama i yiri na, dama ŋↄn mari puseaa maa yi la Naawunni Sii Kasi yiiko ni na. 21 U nin ti dↄ'ai bidibga, ka i purim u yuuri Yisa, dama u nin ti tiligi u niriba ba tumbeeri taalli zaa ni." 22 Dinŋↄ zaa daa niŋni ni di kyɛ ka anabi maa yɛligu ti niŋi yɛlimaŋni - ti Dugma ŋↄn daa pun kyɛ ka anabisↄ daa yɛli seem la, ni :- 23 "Pↄ'asarisↄ nin ti gbaai puuwa n-dↄ'ai bidibga, Ka ba ti booli u yuuri Imanuɛl." (ka gbinni nyɛ la 'Naawunni bɛ la ti saani') 24 Tↄ, ka sahaseaa Gyoosɛfi ŋↄn daa neaai goom ni la, u daa niŋi hoo ti Dugma malaaka maa ŋↄn sa yɛli u seem maa, ka kyɛ ka ba taasi u pↄ'a maa na n-ti u. 25 Amaa ba daa bu la'am taaba n-dooni halli ka Mariama ti dↄ'ai u pↄ'asaridↄ'am, bidibga; ka Gyoosɛfi daa puri u yuuri Yisa.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52